Bublinková nápov?da

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 07. 11. 1998Je?t? ne? se pustím do výkladu tvorby bublinkové nápov?dy v HTML jazyce, m?li bychom se sjednotit na definici pojmu "bublinková nápov?da". Tak tedy, co je to "bublinková nápov?da"?


Pojmem bublinková nápov?da je vlastn? za?itý termín pro v?t?inou ?lutou obdélníkovou oblast s up?es?ujícím nápov?dným textem, který se zobrazí nad p?íslu?ným pojmem (?ástí textu) v moment?, kdy na n?j ukazuje kurzor a doba setrvání nad tímto pojmem (?ástí textu) p?ekro?ila definovanou ?asovou délku (nap?. 3 vte?iny).

V p?ípad?, ?e máte na mysli tvorbu práv? vý?e definovaného prvku, tak je tato ?ást HTML Helpíku ur?ena práv? vám. A pokud NE, zkuste se podívat do jiných kapitol na?í "web poradny".

Bublinkovou nápov?dou m??ete opat?it následující prvky va?í stránky: obrázek a odkaz.

Obrázek

U obrázk? lze dosáhnout bublinkové nápov?dy p?idáním atributu ALT do tagu <IMG>. V p?ípad? tagu <IMG> (=tag pro vkládání obrázk?), má atribut ALT je?t? jednu funkci. V p?ípad?, ?e se z jakéhokoli d?vodu nem??e zobrazit obrázek, prohlí?e? místo n?j vypí?e do vyhrazeného prostoru text, který práv? obsahuje atribut ALT.

P?.: <IMG SRC="image/ikonka_supersvet.gif" ALT="Ikona Super sv?ta">

Ikona Super sv?ta

Odkaz

Bublinkového efektu u odkaz? lze dosáhnout p?idáním atributu TITLE do párového tagu <A>.

P?.: <A HREF="http://freeweb.bohemia.net/supersvet" TITLE="Titulní stránka i-zpravodajské média Super sv?ta"> Titulní stránka Super sv?ta </A>

Titulní stránka Super sv?ta

nebo

<A HREF="mailto:jirilukas@mujmail.cz" TITLE="Ji?í Luká? - ?éfredaktor"> (jluk) </A>

(jluk)Copyright supersvet.cz, 1998-2005