Seznamy

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 05. 11. 1998

Myslím si, ?e nám HTLM jazyk v oblasti tvorby seznam? a vý?t? poskytuje velmi bohaté zázemí. Mezi základní dostupné varianty pat?í: ne?íselný seznam, ?íselný seznam a pojmový nebo defini?ní seznam. Dal?í bezesporu p?íjemnou vlastností je mo?nost zm?ny typu konstantního nastavení ?íselné, nebo ne?íselné formy odrá?ky. Nap?. u ?íselného seznamu lze arabské ?íslování jednotlivých bod? zm?nit na ?eckou formu ?íslování seznamu, atd.

Ne?íselný seznam

Ka?dý ne?íselný seznam je aktivován párovým tagem <UL>. Jednotlivé body/odrá?ky seznamu jsou definovány za pomoci nepárového tagu <LI>. Ukázku takto vytvo?eného jednoduchého ?íselného seznamu vidíte ní?e.

P?.: <UL><LI>Bílá<LI>Modrá<LI>?ervená</UL>

HTML jazyk nám dále umo??uje definovat atribut TYPE u tag? <LI> a <UL>, s jeho? vyu?itím m??eme docílit zm?ny typu odrá?ky z konstantního vypln?ného krou?ku nap?. na prázdné kole?ko.

  1. vypln?ný ?tverec - TYPE=SQUARE
  2. vypln?né kole?ko - TYPE=CIRCLE
  3. prázdné kole?ko - TYPE=DISC

P?.: <UL TYPE=SQUARE><LI TYPE=DISC>Bílá<LI>Modrá</UL>

?íselný seznam

Podobn? jako p?i tvorb? ne?íselného seznamu, musíte nejprve provést aktivaci tvorby ?íselného seznamu, a to pomocí párového tagu <OL>. Definice jednotlivých bod? seznamu se provádí stejn? jako u ne?íselného seznamu tagem <LI>.

U obou tag? - <OL>, <LI> - lze také nastavit hodnotu atribut TYPE, která ur?uje typ ?íslování seznamu.

  1. ?íslování za pomoci velkých písmen - TYPE=A
  2. ?íslování za pomoci malých písmen - TYPE=a
  3. ?íslování za pomoci velkých ?eckých ?íslic - TYPE=I
  4. ?íslování za pomoci malých ?eckých ?íslic - TYPE=i
  5. ?íslování za pomoci latinských ?íslic - TYPE=1

P?.: <OL TYPE=A><LI TYPE=1>Bílá<LI>Modrá</OL>

  1. Bílá
  2. Modrá

Pojmový nebo defini?ní seznam

Posledním typem seznamu, pro který má HTML jazyk speciální sadu tag?, je defini?ní vý?et (= seznam definic). K jeho aktivaci slou?í párový tag <DL>, a korespondujícími tagy pak jsou: tag <DT> (= pojem) a tag <DD> (= vlastní definice), které se pou?ívají u ka?dé polo?ky tohoto vý?tu stejn? jako tag <LI> uvozuje polo?ky u vý?t? oby?ejných ?i ?íslovaných seznam?.

P?.: <DL><DT>?ervená<DD>nep?echázíme p?es p?echod
<DT>Zelená<DD>p?echázíme p?es p?echod</DL>


?ervená
nep?echázíme p?es p?echod
Zelená
p?echázíme p?es p?echod

Tipy a triky:
Copyright supersvet.cz, 1998-2005