Na startovní ?á?e

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 02. 10. 1998

Vítám vás v novém m?síci - m?síci velkého po?íta?ového svátku s názvem Invex-computer 1998!

Proto?e jsem p?esv?d?en, ?e vás ji? musí unavovat neustálé omílání výrazu "Invex-computer", rozhodl jsem se, ?e se v dne?ním páte?ním úvodníku budeme zabývat jiným tématem, ne? je vý?e zmín?ná akce po?ádaná BVV a. s. Dne?ní úvodníkové téma tedy zní: downloadové servery.

Proto?e ov?em Invex pat?í k nejv?t?í akci svého druhu ve st?ední a východní Evrop? a za?íná ji? v POND?LÍ, upozor?uji vás na na?i INVEX page!

Je?t? ne? vám nabídnu n?kolik adres na zmín?né download servery, musím se zmínit o zm?nách, kterými práv? Super sv?t prochází. Jist? jste si v?imli mnoha grafických zm?n, ale p?ibyly i "prakticko-ergonomické". K t?m prakticko-ergonomickým jist? pat?í rozcestník umíst?ný na prvním ?ádku hlavní strany na?eho Super sv?ta. Mezi dal?í m??u ur?it? po?ítat i zm?nu struktury zdrojového kódu v na?ich stránkách, které by se te? m?ly natahovat rychleji po men?ích ?ástech. Hlavní stránka je rozd?lena do t?chto t?í ?ástí: Rozcestník, zpravodajství + p?ístupy k rubrikám Super sv?ta a poslední ?ást obsahující weblinks!

Download servery: V?t?ina laik? si myslí, ?e stahování program? z Internetu, je podmín?no znalostí adresy na WWW nebo FTP serveru mate?ské spole?nosti daného softwaru. Ano i NE! Vámi shán?ný program je sice v?t?inou umíst?n na serveru jeho mate?ské spole?nosti, ale existují i servery, které se zabývají shroma??ováním t?chto program? a jejich nabízením ke sta?ení na va?e PC. K velikán?m v této "profesi" pat?í server na adrese www.download.com. Tento milióny lidí vyu?ívaný web se py?ní jak výte?ným technickým zpracováním, tak exkluzivní nabídkou tisícovek program?, rozt?íd?ných do kategorií, i svou aktuálností. Do této skupiny The best of zajisté pat?í i www.shareware.com, www.tucows.com (opat?ený kravým designem), cws.internet.com, znalci doporu?ovaný www.hotfilse.com (nabízí velice u?ite?né hv?zdi?kování kvality ka?dého programu) a v neposlední ?ad? www.winfiles.com, kde naleznete skoro v?e pro va?e Windows.

A pokud p?ece jen nebudete moci n?jaký soubor najít, zkuste prov??ené souborové vyhledávací centrály www.filez.com a ftpsearch.ntnu.no.

P?eji p?íjemný víkend a dobrou propustnost va?ich linek.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005