Formulá?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 09. 09. 1998

Tvorba formulá?? ji? pat?í k pom?rn? vysp?lé ?ástí HTML jazyka a zprost?edkovává nám mo?nost v?t?i interakce na u?ivatelské podm?ty.

Vlastní tvorba se skládá z dvou ?ástí:
  1. vytvo?ení interface (vzhledu) va?í stránky,
  2. p?i?azení funkcí a interakcí k jednotlivých ovládacím prvk?m (za pomocí tzv. skript?).

Vytvo?ení interface va?í stránky

Tag INPUT

Syntaxe tagu INPUT:

<INPUT TYPE=type ALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTON/LEFT/RIGHT CHECKED MAXLENGTH=délka NAME=jméno SIZE=velikost SRC=url TITLE=text VALUE=hodnota>

TYPE=text/textarea
Hodnota atributu TYPE "text a textarea" pomáhá na?emu prohlí?e?i ur?it jestli bude vstupní textové pole jedno?ádkové nebo více?ádkové. Hodnota "text" platí pro jedno?ádkové pole a hodnota "textarea" zp?ístup?uje více?ádkové pole. Pro více?ádkový vstup je ale lep?í p?ímo pou?ít tagu TEXTAREA, který je pro tuto funkci více vhodný!

SIZE=velikost
Atribut SIZE ur?uje délku textového pole!

MAXLENGHT=délka
Atribut MAXLENGHT vám dává mo?nost ur?it maximální hranici po?tu znak?, které lze do textového pole vepsat. M??e být v?t?í ne? je viditelná velikost pole!

VALUE=hodnota
Atribut VALUE m??e obsahovat p?eddefinovaný zobrazený text!

P?.: <INPUT TYPE=text SIZE=30 MAXLENGHT=40 VALUE=text>

TYPE=password
Atribut TYPE="password" zp?ístup?uje stejné textové polí?ko jako atribut TYPE="text", ale na místo zobrazení skute?ných hodnot vkládaných znak? zobrazuje pouze hv?zdi?ky!

P?.: <INPUT TYPE=password SIZE=10 MAXLENGHT=15>

TYPE=button
Hodnota "button" atributu TYPE vytvá?í jednoduché tla?ítko, které lze stisknout (na stisknutí lze pak ve skriptu navázat dal?í akce).

VALUE=hodnota
Atribut VALUE neudává pouze hodnotu textové informace zobrazené na tla?ítku, ale i ?í?ku.

P?.: <INPUT TYPE=button VALUE="   Odeslat   ">

TYPE=checkbox
Atribut TYPE=checkbox umo??uje zobrazit zatrhávací polí?ko.

CHECKED
Atribut CHECKED zobrazí u? implicitn? zatr?ené polí?ko!

P?.: <INPUT TYPE=checkbox CHECKED>

TYPE=radio
Atribut TYPE=radio zp?ístup?je v?em jist? známé p?epína?e "radiobuttons". Tento prvek má stejné vlastnosti jako atribut TYPE=checkbox, ale p?i pou?ití ve skupin?, m??e nabývatat stisknuté podoby jen jeden "radiobutton" (p?epína?)!

NAME=název skupiny
Atribut NAME pou?ijeme k tomu, aby prohlí?e? poznal, ke které skupin? daný p?epína? pat?í! Ka?dé skupin? p?i?a?te n?jakou hodnotu: nap?. písmeno A, B, nebo ?íslice 12, 13, atd.

CHECKED
Atribut CHECKED zobrazí u? implicitn? zatr?ené polí?ko!

P?.: <INPUT TYPE=radio CHECKED NAME="A">?tverec<BR>
<INPUT TYPE=radio NAME="A">Obdélník<BR>

?tverec  
Obdélník

TYPE=image
Atribut TYPE=image zp?ístup?uje obvykle tla?ítko ve tvaru obrázku, který je udán atributem SRC=obrázek. Je stisknutelný!

P?.: <INPUT TYPE=image SRC="image\ikonka_supersvet.gif">

TYPE=reset
Atribut TYPE=reset má stejné vlastnosti jako text, pou?ívá se p?i resetování (vymazávání, nastavení na p?vodní hodnotu) textových polí?ek.

P?.: <INPUT TYPE=reset>

TYPE=submit
Atribut TYPE=submit má stejné vlastnosti jako text, pou?ívá se p?i odesílání vypln?ného formulá?e sm?rem k serveru!

P?.: <INPUT TYPE=submit>
Copyright supersvet.cz, 1998-2005