E-mail odkaz

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 06. 09. 1998

Nevíte jak se ve své stránce odkázat na e-mailovou adresu, a to tak, aby po její aktivaci intenetovský prohlí?e? nabídl tento dopis k vypln?ní a odeslání? Chcete, aby se vyplnil i p?edm?t správy a adresáti kopií? ANO! Tak jste na správném míst?.

Pokud tedy v textu nabízíte mo?nost odeslání e-mailu na ur?itou adresu (v na?em p?ípad? neco@neco.cz), vypadá zdrojový kód této operace asi takto:

<A HREF="mailto:neco@neco.cz"></A>

Poku? p?idáte za e-mailovou adresu "?", m??ete tak docílit i p?idaní parametru subject (p?edm?t), kopie a skrytá kopie. Jednotlivé sekvence parametr=hodnota se odd?lují znakem "&".

Link na e-mail neco@neco.cz, s kopií (Cc) na kopie@neco.cz a skrytou kopií (Bcc) na an@neco.cz a p?edm?tem (Subject) Objednávka zbo?í, by mohl vypadat asi takto:

<A HREF="mailto:neco@neco.cz?Cc=kopie@neco.cz&Bcc=an@neco.cz&Subject=Objednávka zbo?í"></A>
Copyright supersvet.cz, 1998-2005