Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Komentáře

ke článku: Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006: Hlasujte a vyhrajte!
ze dne 28.07.2006, autor článku: Ji?í Luká?

Komentář ze dne: 30.07.2006 00:56:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MP (mirek@pycha.net)
Titulek: Dost dobrá anketa...
Vá?ení po?adatelé této ankety.
Nevím zda jsem to pochopil správn?, ale jak koukám zatim po p?e?tení pravidel, tak to chápu tak, ?e lze hlasovat pouze pro vyvolených 30 web? vybraných "komisí" a pro zbytek cca. 85 p?ihlá?ených web? hlasovat nelze. ?!

Pokud je tomu skutekn? tak, tak mi skutekn? tento p?ístup p?ijde dost groteskní, mo?ná i demotivující a snad jej ponechám rad?ji i bez dal?ího komentá?e. Vskutku pot??í i geniální od?vodn?ní autor? - "usnadn?ní práce chudák?m hlasujících" p?i výb?ru hezkého webu - hodnotit více jak 30 holt normální ?lov?k nezvládne. (d?vod mi navrátil skoro p?ed rok 89). To je fakt ?pica - lep?í d?vod bych sám nevymyslel.

Sám jsem vnímal ú?ast a hlasování v anket? jen jako výzvu, pobavení, sout?? bez závazku i jakéhokoli o?ekávání a ur?it? mi tato selekce vzala náladu se dál ú?astnit. Pro mojí spokojenost mi sta?ilo ud?lat si sv?j názor na jednotlivé weby a pak to srovnat s kone?ným výsledkem hlasování. Vy?azení 3/4 web? p?edem z mo?nosti hlasování asi fakt nechápu.

Pokud je to skute?n? tak, jak jsem to pochopil já, tak je mi Vás skoro líto - tedy líto po?adatel? ankety i t?ch co se do ní p?ihlásili a registrovali se - pro? a pro koho vlastn? anketa je? Po?et hlasujících i po?et web? je skoro legra?n? nízký. Kdyby tu ?lo o stovky ?i tisíce web?, asi bych se nedivil ur?ité selekci. Ale 115 web? a pár desítek nebo stovek hlasujících... o co jde? A pro? je tedy anketa vydávána za odbornou a ve?ejnou?

Nevím jak ostatní, ale já sám jsem se cítil být svéprávný i pro tak náro?ný úkon, jako je výb?r ze 115 web?. Mo?ná jsem nepochopil, o co vlastn? v této anket? jde? Nevím, jsem asi h?up. A nebo jde o to snad, aby se p?í?tího ro?níku z??astnilo je?t? mén? lidí? To by bylo novátorské!!

Pokud jsem to celé ?patn? pochopil a lze hlasovat pro jakýkoliv registrovaný a nevy?azený web, omlouvám se za tento komentá?. Jinak se m?jte v?ichni Fajn a m?jte hezké prázdniny...Komentář ze dne: 30.07.2006 17:54:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Bug
Titulek: Re: Dost dobrá anketa...
Oi oi, ?e by rozlobený ú?astník, který se nedostal do t?icítky :)) Mn? osobn? ten nový systém p?íjde rozumn?j?í...

Komentář ze dne: 30.07.2006 18:13:42     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Dost dobrá anketa...
Dobrý den,

nejprve bych rád ?ekl, ?e si vá?íme ka?dého jednotlivého názoru a to se týká i t?ch kritických.

Musím v?ak jedním dechem ihned dodat, ?e v tomto p?ípad? si nemyslím, ?e je kritika na míst?, proto?e zvolený anketní model není nijak výjime?ný a jde o zcela standardní zp?sob zú?ení mno?ství sout??ících na ur?itou, p?edem stanovenou, p?ijatelnou míru.

Tento model byl zvolen na základ? reálné zku?enosti z p?edchozích dvou ro?ník? a jeho cílem je maximáln? zvý?it kvalitu a p?ehlednost celé Ankety o nejlep?í phpRS web.

A te? odskok do praxe. - Pro?? Proto?e je tém?? nereáln? projít 115 web? a posoudit v?echny jejich kvality a vybrat ten nejlep?í. Myslím si, ?e i t?ch t?icet web? je stále docela dost, ale ji? se to dá n?jak rozumn? zvládnout a nemusíte to flákat. Ano, automaticky tím zaniká - by teoretická ?ance - v?ech vy?azených web? na úsp?ch, ale tahle anketa je p?eci o vybrání toho nejlep?ího a tím m??e být zkrátka pouze jeden web. Nikdo ne?íká, ?e zbývající weby nejsou t?eba taky dobré, ale jednodu?e mají aktuáln? n?jakou úrove? a ta úrove? bohu?el nesta?í pro postup do u??ího kola. Je to kruté, ale tak to prost? je.

Demotivující? V ?em? Naopak si mohu projít tu t?icítku tzv. nejlep?ích a mohu se t?eba inspirovat (nebo na?erpat sílu), abych sv?j web vylep?il do takové míry, ?e m? p?í?t? ten TOP 30 nemine.

Komentář ze dne: 31.07.2006 10:27:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MP (mirek@pycha.net)
Titulek: Re: Re: Dost dobrá anketa...
Díky za rychlou odpov??, ale ta mi spí?e ujistila o správnosti mého p?vodního názoru. Koneckonc? je to va?e anketa, tak je to i Vá? ?álek kávy.

Ale p?esto jen pár poznámek:
cit z Va?eho kom: "...cílem je maximáln? zvý?it kvalitu a p?ehlednost celé Ankety o nejlep?í phpRS web..."

Víte ono je to tak, ?e n?kdo má rád holky jiný.. v?ak to znáte. Pokud byla anketa rozd?lkena na ve?ejnou a odbornou ?ást - m?lo to tak podle mého z?stat. N?kdo hodnotí t?eba kvalitu zdrojového kódu, n?kdo nap?. po?et chyb, ?i validnost, n?komu je to upln? jedno a hodnotí design, p?ehlednost stránek, atd... (Nejhor?í hodnotitelé jsou pak asi po?íta?oví odborníci - poznatek z praxe). Pokud v?ak porota sama vy?adí více jak 75% sout??ících z ve?ejného hodnocení, sama se tím brání p?ed t?eba p?ekvapivým názorem laika... (mimochodem si myslím ?e naprostá v?t?ina v?ech 115 web? je natolik "kvalitní", ?e by snesla ú?ast v anket? a hlasování laik?).

Navíc sami tv?rci phpRS jsou najisto spjati s tvorbou systému natolik, ?e nemusí být zcela objektivní práv? z hlediska laického vnímání webových stránek. Vzpomínám si, kdy? jsem se kdysi u?il na kytaru a jednu skladbu jsem si p?ikrá?lil kudrlinkami na míst?, kde je autor nenapsal a naivn? jsem si myslel, ?e se to bude autorovi líbit a ?e mi pochválí... M?j u?itel mi tehdy ?ekl, ?e kdyby to pan Jirmal sly?el, tak by mi od zkou?ky vyhodil.. Asi by se ho to dotklo, ale laikovi se to t?eba mohlo velmi líbit...

A to samé platí o stránkách. Mezi 30-tkou vybraných jsou jist? velmi zajímavé weby, ale jsou tam i zcela nenápadité nudné weby bez nápadu, bez designu, bez motivu (v podstat? t?eba jen opsaný dessign z phpRS) a t?eba i se spoustami chyb. Nechci být konkrétní, ale aspo? 1/2 vyvolených web? snese stejné srovnávací hodnocení jako zbytek vy?azených... A o jejich vy??í kvalit? jen t??ko mluvit. - Toto je m?j názor - tedy názor laika.

No a vo tom to je... Sami jste si vyvolili o ?em má populus hlasovat. I laická anketa bude tedy podle Vás - Postupujte si dle svého, m?j názor v?ak z?stává stejný (ur?it? ale netrpím ?ádnou újmou na du?i z pozice n?jakého vy?azeného, jak si myslí oi oi :-)

I p?esto Vám k hlasování p?eji hodn? zdaru a jeliko? odjí?dím práv? na 3 týdny mimo ?R, tak sám za sebe kon?ím tímto diskusi.

Létu zdar...
Mirek

Komentář ze dne: 31.07.2006 10:49:51     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa...
Bereme na v?domí, ?e je tu i hlas (hlasy), který s tímto modelem nesouhlasí, ale p?esto jsme p?esv?d?eni, ?e je to lep?í ?e?ení, ne? nutit hlasující procházet velké mno?ství (ob?as i nep?íli? dobrých; tv?rci kvalitních web? mi prominou) web? a sni?ovat tak (jinak docela vysokou) kvalitu na?í ankety.

Záv?rem bych je?t? rád p?ipomn?l, ?e tento více-kolový (filtra?ní) systém se s úsp?ch?m pou?ívá ve sportu, kultu?e a konec konc? i v obchod? (r?zná výb?rová ?ízení) a nikomu to nep?ipadá divné a není s tím problém.

P?eji p?íjemné léto ...

Komentář ze dne: 09.08.2006 19:33:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pa3k (@)
Titulek: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa...
Práve?e ak by malo hlasova ?o najviac laikov, treba podža m?a rozhodne výber webov vo finále verejného kola e?te viac zú?i. A to tak, ?e markantne. Tridsa je veža. Pozrite, aký je ciež ankety? Spopularizova phpRS systém medzi verejnosou a prezentova kvalitu phpRS systému ?o naj?ir?iemu publiku - toto je podža m?a hlavný ciež ankety. Otázka je, ako do hlasovania zapoji ?o najviac žudí. Máme tu skvelú mo?nos vyu?i silu havného reklamného partnera fy. ZONER (toto slovo na CZ/SK internete u? nie?o znamená) a vyu?i potenciál, ktorý v tom je. V?aka tomu je banner ankety je na veža weboch, veža žudí sa o ankete dozvie.

A teraz sa v?ime sa do ko?e niekoho, kto s phpRS ne?ije denno denne ako my. Zaujme ho banner ankety, klikne a vidí ?e usporiadatež od neho chce vybrera zo STO webov! Je naivné mysie si, ?e takýto ?lovek bude svedomito vybera zo 100 webov ten ktorý sa mu najviac pá?i. Bu?me predsa realisti. Osobne jednoducho NEVERÍM, ?e tú stovku webov niekto (mimo u??ej komunity phpRS) naozaj poctivo prejde. Sta?í sa pozrie na výsledky hlasovania minulý rok.

Tu nejde o nejaké totalitné zmý?žanie alebo cenzúru názorov ?ir?ej verejnosti. Práve naopak. Naozaj poctivo hlasova z piatich alebo desiatich webov doká?e ktokožvek, nezaberie mu to veža ?asu a dá sa o?akáva, ?e hlasujúci naozaj tých pár webov svedomito pozrie a vyberie ten ktorý je podža neho naozaj najlep?í.

Ale vybera zo sto webov? Pche, nebláznite! To hrani?í s naivitou. Ja som ich poctivo pre?iel, ur?ite viacero žudí. Ale predsa nemô?ete ?aka od ?irokej verejnosti, aby niekto prezeral celý de? stovku webov kvoli nejakej ankete. ?o sa logicky stane? ?iroká verejnos sa do hlasovania jednoducho nezapojí! Pre?o? Preto?e výber a hlasovanie je ?asovo VE?MI náro?ný úkon. Hlasovanie sa takto obmedzí ?isto na hlasy z phpRS komunity, ?o je vežká ?koda. Vypovedacia hodnota takéhoto hlasovania je IMHO oveža men?ia. Je to nepriama úmera, ?ím viac webov, tým menej hlasov.

Mne pripomína totalitné myslenie práve to, ke? si v takejto súa?i budú hodnoti weby len zú?astnení a úzky okruh komunity. Budeme sa tu navzájom potlapkáva po ramene a chváli sa medzi sebou aký sme dobrí? Ja vravím NIE! Užah?ime hlasovanie naozaj ?irokej verejnosti, otvorme sa svetu! ;)

Komentář ze dne: 09.08.2006 22:13:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - magelan (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa... (pa3k)
>>CITACE: Mne pripomína totalitné myslenie práve to, ke? si v takejto súa?i budú hodnoti weby len zú?astnení a úzky okruh komunity...<<

Má? ur?it? pravdu v tom, ?e tu stovku web? ka?dý neprojde. Mo?ná je toto z??ení na 30 pro anketu výhodné. Ideální výb?rové ?ízení má nastavené podmínky tak, ?e se p?ihlásí práv? (a pouze) jen jeden uchaze?, a to ten správný. (Nemám ze své hlavy, to napsal Parkinson Cyril Nort - Zákony profesora Parkinsona)

Ale v tom citovaném názoru IMHO pravdu nemá?. Ví?, v p?ípad? z??ení po?tu na 10 (nedejbo?e 5) bude vlastn? p?evá?n? hodnotit porota. Netroufnu si sice odhadovat CO je více totalitní, ale p?ipadá mi to více ne?li podobné. Nebo ne? ;-)

Poda?í se Ti ur?it? zapojit do hlasování více lidí (bude zajímavé, pak zhodnotit, o kolik více, ne?li loni)

Ale také si v?imni, ?e se p?ihlásil stejný po?et lidí, jako loni. Pokud sní?í? ten po?et je?t? výrazn?ji, p?ihlásí se jich t?eba jenom zlomek. Mo?ná by stálo za to, n?jak povzbudit i ty vy?azené. Podl? m? jsou prost? pot?eba jak Ti, kte?í budou hlasovat, tak i Ti, kte?í své výtvory do sout??e p?ihlásí.

Hele, kdyby existovalo t?eba n?jaké celkové po?adí alespo? od té poroty, ale v?ech t?ch web?, mo?ná by to nebylo ?patné. Zná? ty závody, kde b??í t?eba 1000 b??c?? Kdy? je nechá? ub?hnout dvacet kilák?, tak je ale potom nechá? do cíle dob?hnout v?echny. Tak n?jak si to zaslou?í. Kdybys to stopnul poté, co do cíle dob?hne první t?icítka a ten zbytek nechal odbo?it n?kam do lesa, p?í?t? jich p?íjde jen stovka.

Mo?ná mám zpáte?nické názory, ale myslím si, ?e sd?lení typu: "90 místo ze 110" není prost? tak ho?ké jako "VY?AZEN". To zní skoro jako "POPRAVEN" :-D Jde mi o to, aby byli lidi motivováni se p?ihlásit. N?jako malou út?chu pro t?ch... kolik jich bylo...85 vy?azeních? Snad m? pochopíte, jak to myslím. T?eba by sta?ilo, kdyby to ta porota n?jak se?adila p?ed tím vy?azovacím kolem, nevím, to je na diskusi mo?ná del?í. Ale nechte si to projít hlavou.

Komentář ze dne: 09.08.2006 22:39:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - juraj (juraj@zapisnicek.info)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa... (pa3k)
Chcem sa zapojit do tejto polemiky, napriek tomu, ze moj web sa do tej 30. na moje prekvapenie dostal. Musim uznat, ze obe strany, ako zastancovia rovnosti sanci tak aj zastancovia uzsieho vyberu maju cast pravdy.

Do dalsieho rocnika by som navrhoval dinamickejsiu formu ankety, ktora by mohla uspokojit obe polemizujuce strany.

Pri ucasti napr. 120 webov vytvorit K.O. system, teda v niekolkych kolach postavit proti sebe vzdy dva weby, nahodnym rozlosovanim, o vitazovi by rozhodol pocet hlasov a ten by postupil do dalsieho kola. Pri moznosti, ze ani jeden web nedostane co len jediny hlas, by nepostupil ani jeden. Po troch vylucovacich kolach by zostalo cca 15 webov, ktore by mohli podliehat kriteriam hodnotenia realizatorov sutaze. Myslim, ze takyto system by bol ovela spravodlivejsi, ferovejsi a mozno aj zaujimavejsi, nespominam fakt, ze by mal aj urcity naboj.

phpRS zdar ;)

Komentář ze dne: 10.08.2006 21:31:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pa3k
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa... (pa3k)
V prvom rade chcem poveda, ?e takáto diskusia IMO nie je na ?kodu a ur?ite poslú?i zvý?i úrove? phpRS ankety v budúcnosti.


magelan:
To celkové poradie znie rozumne. Ke? som mal tú ?es by minulý ro?ník v porote, navrhoval som zostavi a zverejni celkovú výsledkovú listinu. Osobne som si dokonca písal pri hodnotení ku vä??ine webom aj stru?ný komentár.

Sná? mô?em prezradi, ?e systém hodnotenia bol minulý rok postavený tak, ?e porota hodnotila aj kritériá, ktoré nesúvideli s programovaním, validitou a podobnými binárnymi zále?itosami. Hodnotenie poroty bolo fakt dos obsiahle, dokonca bola k jednotlivým ktitériám priradená aj váha, proste fakt dos premakaný rozhodovací systém, ktorý bral do úvahy veža aspektov webu. Viem, ?e minulý ro?ník boli schválne do poroty pozvaní aj neprogramátori - porota nebola ?isto programátorská. Pohžad profesionálneho grafika alebo odborného redaktora tla?eného periodika mô?e by odli?ný ako pohžad programátora, to je fakt.

Zú?astneným by IMHO pomohlo, keby sa zverejnilo celkové poradie a prípadné komentáre jednotlivých porotcov. Súa?iaci by vedeli presne ako na tom sú. Osobne by som bol za vytvorenie celkového poradia, ak by sa dali dokopy aj prípadné slovné hodnotenia a komentáre porotcov, bolo by to IMHO úplne super. Neviem ale vôbec, ako prebieha hlasovanie tento rok a ?i bude celkové poradie zverejnené alebo nie.

Juraj:
K.O. systém je zaujímavý nápad, rozhodne by to bolo napínavé, priama konfrontácia by pritiahla záujem. :)

Komentář ze dne: 10.08.2006 21:55:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pa3k (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dost dobrá anketa... (pa3k)
Aha, tak Jirka u? písal ni?ie v diskusii, ?e výsledková listina bude tento rok zverejnená. Super.

Komentář ze dne: 11.08.2006 10:43:56     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: 8xRe: Dost dobrá anketa... (pa3k)
Jen bych rád upozornil na skute?nost, ?e bude zve?ejn?no pouze po?adí jednotlivých web? podle p?id?lených hlas? od jednotlivých porotc?, co? u nepostupující weby ve výsledku znamená rozd?lení asi do t?í a? ?ty? skupin. - Tento (nep?íli? citlivý) stav nastává práv? proto, ?e v rámci prvního kola se pouze hodnotilo, zda má web na to, aby postoupil nebo ne (tzn. základní hodnotící ?kála byla pouze ANO a NE a z toho opravdu nelze vygenerovat citliv?j?í výsledkovou listinu). Samoz?ejm? v postupující t?icítce je hodnocení ji? mnohem citliv?j?í.

Komentář ze dne: 02.08.2006 17:15:21     Reagovat
Autor: [gord007] - Josef Háb (gord007@seznam.cz)
Titulek: 50
Souhlasím, ?e je to asi lep?í systém, ale mohlo t?ch web? být 50 místo 30....
Nebo aspo? u t?ch co se nedostaly do t?icítky napsat kolikáti se umístily....
Takhle nevím, jak je m?j web dobrý nebo ?patný....

Komentář ze dne: 03.08.2006 16:57:10     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: 50
Nejprve bych rád zopakoval, ?e za systémem zú?eného výb?ru si stále stojíme a jsme p?esv?d?eni o vhodnosti této metody pro na?i anketu.

Samoz?ejm? tato metoda má i svá slab?í místa, mezi které bezesporu pat?í volba optimálního mno?ství postupujících web?. Osobn? pova?uji TOP 30 za rozumné ?íslo, ale ur?it? se nebudu bránit, pro p?í?tí rok, diskusi o p?ípadné úprav? tohoto ?ísla; d?le?itým faktorem bude samoz?ejm? výsledek leto?ního ro?níku.

Co se týká zp?ístupn?ní celkových výsledk?, tak se o tom dá uva?ovat, ale je otázkou, zda to má v ?ásti nepostupujících web? n?jaký smysl. Výsledky jsou toti? velmi hrubé a ?íkající pouze to, zda p?íslu?ný web dostal n?jaký hlas od porotc? a kolik t?ch hlas? celkem bylo. Na rozhodnutí o postupu do dal?ího kola to sta?í, ale nic víc se z toho vy?íst nedá. Nikdo vám - bez hlub?ího rozboru - ne?ekne, v ?em v?em je p?íslu?ný web jiný (nebudu ?íkat hor?í, stejný nebo lep?í), ne? ostatní a up?ímn? ?e?eno to ani p?i ú?asti 115 web? nem??ete o?ekávat. Navíc mám pocit, ?e u pr?m?rných web? (- nemyslím to n?jak hanliv?; ?ekn?me ?e jde o b??ný, nijak nevybo?ující projekt) se dá i velmi t??ko ?íci, co je ?patn? nebo dob?e. V této souvislosti mohu je?t? dodat, ?e do zú?eného výb?ru na?í ankety postoupily jen web s vy??ím po?tem hlas? od porotc? (maximáln? mo?no 5) a to je ur?itou zárukou, ?e by se tam nem?ly vyskytovat pr?m?rné weby.

Abych to shrnul; smyslem této ankety je p?edstavit aktuální webovou tvorbu nad redak?ním systémem phpRS a pokusit se vybrat jakýsi vzorový (?i vzorný) nejlep?í projekt a symbolicky jeho tv?rce podpo?it v dob?e odvedené práci. (Rozhodn? nám nejde o n?jakou hru na nejchyt?ej?ího nebo porovnávání v?eho a v?ech se v?ím a v?emi.)

Omlouvám se, ?e jsem se takhle rozepsal, ale t??ko se to vysv?tluje v jednom ?i dvou ?ádcích.

Komentář ze dne: 03.08.2006 22:27:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - magelan (@)
Titulek: Myslím ?e komentá? MP je spí?e k zamy?lení, ne?li kritický
V zásad? mi do toho nic není, ale myslím si, ?e komentá? pana MP ve své podstat? není ani tak moc my?len jako kritický, spí?e jako podn?tný, nebo "k zamy?lení". A mo?ná by tak i m?l být pochopen, co? si nejsem tak moc jist, jestli byl. Na phpRS mi zále?í a tak pí?u i sv?j pohled na v?c.

V mém oblíbeném komixu, Asterixovi, (inteligentní, dob?e kreslené a bez krve) je v jednom p?íb?hu Asterix na Olympiád?. Po?ád vyhrávají ?ekové, Galové ani ?ímané se nechytají. Olympijský výbor je si toho v?dom, a tak nakonec ud?lá speciální sout??e "pro barbary" aby také n?co vyhráli, a p?í?t? p?ijeli a Olympijská my?lenka do?la ?ir?ího roz?í?ení. Aby prost? p?í?t? Ti barba?i také p?ijeli, i kdy? nejsou dost dobrý na to, aby porazili ?eky.

No, a tahle sout?? podobnou my?lenku postrádá. M?l jsem tam také jeden web a i kdy? jsem v?d?l, ?e nemám na ?ádná ?elní místa, tak jsem si ?íkal, t?eba budu n?kde v polovin?, nebo tak, poslední ur?it? nebudu. Houby, tímhle vy?azením jsem mén? ne? poslední. Poslední je toti? ten, co bude t?icátý.

Nezlobte se na m?, ale tohle OPRAVDU JE demotivující. Kdy? mi to do?lo, m?l jsem pocit, který se dá popsat asi takto: "Pro? si tam ty vole jenom lez? Bylo Ti toho zapot?ebí? U? nikdy!!"

Vím dob?e, ?e na první t?icítku nemám, a jsem jist? vy?azen právem, to je pravda. Nikdy asi nebudu tak dobrý, abych byl na ?ele. A u? nikdy se také nez??astním. Jednou mi ten pocit sta?il.

Jednoho, jako jsem já vem ?ert, není to podstatné. Ale my?lenka té sout??e by m?la také být v propagaci a popularizaci toho systému. M?lo by to lidi motivovat, aby se p?ihlásili. Takhle to nebude p?sobit jenom na m?, ale i na jiné, MP je toho d?kazem.

V?t?í, ?i men?í zklamání bude pociovat hodn? z t?ch mezi 30 a 115. A pokud to nechápete, tak sice rozumíte dob?e PHP, ale velmi málo psychologii. Ale je pravdou, ?e tím dosáhnete toho, ?e za rok t?ch web? bude zase tak asi 115 nebo i mén?. A ze 115 se rozhodn? vybírá ta t?icítka snáze ne? t?eba z 500.

I tak hezký den a díky za phpRS
Komentář ze dne: 04.08.2006 12:13:29     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Myslím ?e komentá? MP je spí?e k zamy?lení, ne?li kritický
Kritika nebo podn?t k zamy?lení? Osobn? to pova?uji za jedno a toté?, proto?e konstruktivní kritika v?dy vede k zamy?lení. Pouze vulgární kritika je mimo rámec, ale o té tu nepadla ani zmínka.

Nyní k va?emu p?ísp?vku. P?ipusme na chvíli, ?e na to nemám ?ádný názor a jediné co vím, je má zku?enost z lo?ského ro?níku. - M??ete se podívat sám zde: http://www.supersvet.cz/anketa/2005/.

Nevím jak vy, ale m? hned napadají tyto otázky?

1) Skute?n? poctiv? projdete on?ch 115 web?? - Jako hlasující (nikoli porotce) ?íkám NE.
2) Co je více demotivující p?i pohledu na výsledkovou listinu (lo?ský ro?ník "Anketa o nejhez?í phpRS web roku 2005")? Skute?nost, ?e n?které weby nedostaly ani jeden hlas nebo ?e od 70. místa vý?e dostaly pouze t?i a? jeden hlas (a kolik hlas? z toho jsou hlasy autor?? Nikoho neobvi?uji, ale já bych pro sv?j web hlasoval a mo?ná bych ?ekl i kamarád?m.). Zkrátka reálné ohodnocení webu za?íná od n?jakého v?t?ího po?t? hlas?. Pokud bych vzal t?eba hodnotu deset (m??e to být ale mén? a více), tak deset bod? dostaly weby na 28. - 32. míst?. A to za?íná p?ipomínat aktuální ro?ník. Ano; m??ete namítat, ?e je to m?j výklad, ale faktem je, ?e v?dy budou weby, které jednodu?e vypadnou nebo získají jen minimální ohlas. Souhlasím s tím, ?e je to drsné, ale na druhou stranu to nemusí v?bec znamenat, ?e jsou ?patné nebo ?e se s tím nedá nic d?lat.

A je?t? bych k tomu dodal, ?e si nemyslím, ?e vypadnout v n?jakém sítu je ostuda. Je to jen holá skute?nost. Co si z toho vezmete, je jen na vás. Bu? se motivujete a ?eknete si, ?e p?í?t? vás to síto nezastaví a dostanete se vý?e nebo si opravdu m??ete ?íci, ?e to není sout?? pro vás. A tak ?i onak, je to stále va?e rozhodnutí. - Mo?ná to te? bude znít drsn?, ale nevidím jediný d?vod, pro? by za va?e sna?ení m?l odpovídat organizátor n?jaké ankety. Pro?? Proto?e je to jen na vás, jak bude vá? web vypadat. A tak je to i správn?.

Komentář ze dne: 06.08.2006 16:52:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hades (@)
Titulek: Re: Myslím ?e komentá? MP je spí?e k zamy?lení, ne?li kritický
Asi bych nem?l, ale p?idám i sv?j názor...

A prosím, nekamenovat...

Podívejte se na sport (co? u? tu JL p?ipom?l...)
Prost? se bu? nominujete nebo ne. Tady je to podobné...

Asi nikdo z nás necht?l d?lat z nikoho nesvéprávného hlupáka, který nedoká?e projít více ne? 100 (sto) web?... Ale up?ímn? (JL op?t podotkl...) kdo projde v?echny ty p?ihlá?ené a zodpov?dn? je prohlédne do nejmen?ích detail?...

Padla tu zmínka o validit? a dal?ím...

Zodpov?dn? mohu ?íci (nejen za sebe, ale minimáln? na 100procent i za ostatní porotce...), ?e p?ed zve?ejn?ním té "TOP 30" prob?hla bou?livá diskuze, koho na posledních místech nominovat a koho ne. A v??te mi (by na fóru s vámi jednám hodn? stroze a odporn?, ale jinak se to nenau?íte...), ?e nejde u porotc? jen o pouhou validitu.
Jde nám v?em o kvalitní weby, postavené na základech phpRS (sice si ka?dý ten sv?j tak n?jak ope?ovává...).
Nikomu z porotc? ne?lo o to, kohokoliv diskriminovat, ale pokud se podíváte na n?které weby postavené na phpRS, tak nap?. poru?ují pravidla sout??e a p?esto byly svími autory p?ihlá?eny.

A o to jde nám v?em p?edev?ím...


P?eji v?em u?ivatel?m phpRS hezký zbytek léta, by v sou?asné dob? trochu pochybného , a hlavn? hodn? úsp?ch? a motivace t?m, kte?í se nedostali do první 30-ky.
A já jen doufám, ?e v následujícím ro?níku ankety najdu alespo? ?ást web?, které se letos do postupující t?icítky nedostaly tak práv? v té postupující ?ásti...

Komentář ze dne: 06.08.2006 16:54:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hades (@)
Titulek: Re: Re: Myslím ?e komentá? MP je spí?e k zamy?lení, ne?li kritický
... svými... sorry

Komentář ze dne: 10.08.2006 10:26:28     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Po?adí vy?azených web?
Na základ? probíhající diskuze jsme se rozhodli po ukon?ení ankety zve?ejnit i výsledky (umíst?ní) nepostupujících web?. Weby budou samoz?ejm? rozd?leny do skupin podle po?tu získaných hlas? od jednotlivých porotc?.

Komentář ze dne: 11.08.2006 18:26:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - merlp (@)
Titulek: Systém hodnocení je dobrý...
Chápu, ?e n?komu systém hodnocení vyhovuje a n?komu ne. Kdo postoupil asi bude t??ko k?i?et, ?e chce zm?ny a naopak kdo nepostoupil, tak zm?ny chtít bude.
Letos je to poprvé, co anketu sleduji a také se jí ú?astním. Nepat?ím k t?m, kte?í by postoupili, p?esto musím pod?kovat za zorganizování podobné ankety, která má za cíl (alespo? to tak chápu) dát lidi pou?ívající phpRS dohromady a vzájemn? se jeden p?ed druhým p?edvést, ale i úkazát ostatním lidem na internetu, co v?echno je mo?né pomocí skv?lého phpRS vytvo?it.
Osobn? nemám v úmyslu píchat ?pendlík do n??í panenky jen proto, ?e má hez?í web, nebo se umístil o dv? pozice vý?e... :-)) To je cesta do pekel...
Místo toho jsem se nechal pár dobrými weby inspirovat a roz?í?il jsem si obzory o tom, co v?echno je mo?né. A pokud se to pojme podobným zp?sobem, musí být p?eci jedno, jestli jsem sedmý, dvacátý druhý, nebo sto dvacátý t?etí...

Komentář ze dne: 12.08.2006 22:03:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (curo@programujte.com)
Titulek: Re: Systém hodnocení je dobrý...
P?kn? napsáno, pln? souhlasím. Z toho pak automaticky ale plyne, ze se umistnis na lepsi pozici, ptz zacnes svuj web vylepsovat.. ;)

Komentář ze dne: 19.08.2006 19:44:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tom DeLonge (@)
Titulek: Konec hlasování
U? by m?l být konec ankety a vyhlá?ení vít?ze,nebo ne? T??ím se na to jak moje babka na d?chod...tak si posp??te prosím:) Jsem zv?davej co vyhraju...:D

Komentář ze dne: 21.08.2006 09:52:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MP (@)
Titulek: Hodnocení webu
Tak jsem se vrátil z dovolené a jsem docela rád, ?e m?j p?ísp?vek vyvolal tuto ?irokou diskusi, která - jak ?íká klasik - byla jist? plodná....

Nechci se ji? vyjad?ovat k tématu, ale jen jsem cht?l po p?e?tení p?ísp?vk? aspo? za sebe poznamenat, ?e by m? docela zajímalo, jaká kritéria porota p?i hodnocení stránek pou?ívá. Tedy co si na webech nejvíce cení a co a jak hodnotí. Jestli má porota stanovenu n?jakou mno?inu nejd?le?it?j?ích vlastností webu, které mají ur?itou váhu a ty pak jednu po druhé hodnotí, resp. jaký je pak princip ud?lování bod? za hodnocení...

Zajímalo by mi to hlavn? z d?vodu, ?e bych rád v?d?l, ?emu odborná porota p?ikládá na hotovém webu nejv?t?í váhu a t?eba i proto, aby si ka?dý tv?rce webu pak dával pozor na d?le?ité vlastnosti svých stránek a mohlo to být pro n?j jakési vodítko.

D?kuji za odpov?? MP

Komentář ze dne: 30.08.2006 14:10:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Smiko (@)
Titulek: Re: Hodnocení webu
Porota je podla mna porotou vtedy ked sa nedrzi ziadnych predprivenych tabuliek, ale hodnoti podla svojho vkusu, zamerania a vztahu k teme, ktoru stranky zastavaju.

Mozno sa ti to zda prilis subjektivne, ale objektivnost neexistuje nech ju nazves akokolvek. Vzdy sa rozhodujes podla svojich potrieb a vztahov.

Podla mna co kazdemu vleti do oci je graficky dizajn, sposob akym sa vyjadruje k danej problematike, kvalita a kvantita akou dokaze citatela a hocijakeho zaujemcu oslovit.

Neviem ako ty, ale aspon podla mna je lepsie posunut stranku do dalsieho kola s tym, ze aj ked nie je taka vymakana ako ina, ale temu ktoru spracuva podava na vybornej urovni, nez pokial ta s uzasnou grafikou vie podat iba vyzor, ale kvalita clankov je nedostacujuca a web pritom vyda jeden clanok za polrok.

Preto bolo aspon podla mna zostavenie 30tich webov take ake bolo, keby sa mala hodnotit len graficka stranka tak tato anketa by sa mohla rovno zaradit do stada a nemala by zmysel.

Komentář ze dne: 23.08.2006 14:39:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Bug
Titulek: Výsledky
Docela by m? u? zajímaly výsledky sout??e :)

Komentář ze dne: 23.08.2006 20:13:02     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Výsledky
P?edpokládané datum zve?ejn?ní výsledk? je n?kdy v rozmezí 28.8. a? 1.9. 2006. - Rychlost zpracování a ov??ení výsledk? samoz?ejm? také zále?í na ?asových mo?nost poroty (respektive jednotlivých porotc?).

Komentář ze dne: 23.08.2006 21:06:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tom DeLonge (@)
Titulek:
?koda,?ekal sem výsledky hned po ukon?ení ankety...

Komentář ze dne: 28.08.2006 14:46:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - :-( (@)
Titulek: Re:
Hmm ja take.

Komentář ze dne: 01.09.2006 23:12:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Já (@)
Titulek:
Já je ?ekal alespo? poslední p?edpokládaný den...

Komentář ze dne: 02.09.2006 00:16:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Já II. (@)
Titulek: Re:
Ano, já taky.
U? 2.9.2006 a po?ád nic

Komentář ze dne: 02.09.2006 00:30:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Já III. (@)
Titulek: Re: Re:
Ano a já taky ... :-(

Komentář ze dne: 02.09.2006 10:10:04     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Omluva
Rád bych se omluvit za pr?tahy u zve?ejn?ní kone?ných výsledk? ankety, ale v??te, ?e to má své opodstatn?ní - by jen lidské. Zkrátka i porotci jsou lidé a nemohou (nebo jen ?áste?n?) ovlivnit sv?j dostupný volný ?as a kdy? je porotc? p?t, tak je to riziko 5x vy??í. No a bohu?el (i kdy? bych m?l spí?e ?íci díkybohu) pro ka?dé rozhodnutí pot?ebujeme aktivní spoluú?ast v?ech p?ti porotc? a t?chto rozhodnutí jsme museli ud?lat více, proto?e o vít?zi nelze rozhodnout v jednom hlasování. Prosím tedy o trochu trp?livosti, by jsme u? t?sn? p?ed cílem.

Komentář ze dne: 02.09.2006 14:39:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Já II. (@)
Titulek: Re: Omluva
Tak jo, trochu trp?livosti mi je?t? zbylo :-)

Komentář ze dne: 03.09.2006 13:32:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - States68 (@)
Titulek: Moc se mi to nezdá
V jednom p?edchozím p?ísp?vku zd?vod?ujete pro? nejste schopni od 19. srpna vybrat nelep?í web - weby. Tato anketa má - jak tady bylo n?kolikrát zmín?no - p?edev?ím pomoci k popularizaci phpRS. Já phpRS propaguju kde m??u a b??í mi pod ním 8 web? (3 jsou i mezi vybranými 30). Pokud bych ale na supersvet zavítal poprvé a náhodou bych si p?e?etl v?e o anket? a pak zjistil, ?e lidé, kte?í se o phpRS starají nejsou schopni zjistit ani po 15 dnech po skon?ení hlasování kdo vlastn? vyhrál, tak bych se asi poohlédnul i jinde. Myslím si, ?e jste si tou anketou moc nepomohli.

Komentář ze dne: 03.09.2006 14:12:55     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Moc se mi to nezdá
A co se vám nezdá? M? osobn? nep?ipadá jako jednoduchý úkol, vybrat ze 30 kvalitních web? jeden nejlep?í, pokud máte opravdu posoudit v?e a nechcete to odfláknout. Navíc si na to posuzování m?síte najít ?as ve svém osobním volnu, proto?e zam?stnavatel vás za tuto ?innost platit asi nebude.

Netrvdím, ?e jsem tímto zdr?ením nad?ený, ale na druhou stranu tu jde o prezentaci web? a rad?ji p?ipustím zdr?ení, ne? bych to odfláknul a za?adit se tak do tuctových anket.

Komentář ze dne: 03.09.2006 15:37:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - States68 (@)
Titulek: Re: Re: Moc se mi to nezdá
Nezdá se mi promy?lené slo?it porotu z lidí, kte?í nejsou schopni po 15-ti dnech vybrat z 30 web?, kdy? p?edtím dokázali vybrat 30 web? ze 115 asi v podstatn? krat?í dob?. ?asová zaneprázdn?nost poroty taky nemusí n?které nové náv?t?vníky supersveta zajímat. Mohou si ?íct, ?e se v takovém p?ípad? nem?li do poroty hlásit. Navíc p?lka ankety byla, pokud se nepletu, zalo?ena na hlasování ?tená?? - tady snad nepot?ebujete 15 dní na vyhodnocení. P?iznám se, ?e jsem sem chodil 2-3x denn? v období od Vámi avizovaného 28.8. a s nap?tím jsem ?ekal na výsledky - proto?e jsem s n?kterými weby postoupil do první 30ky a moc m? to pot??ilo. Te? u? tak moc nad?ený nejsem a m??u se jen domý?let, pro? to trvá tak dlouho. Ve Va?í reakci pí?ete, ?e to v?echno d?láte po Va?í práci. Práv? proto, ?e to d?láte jako nad?enec by Vás m?l mrzet ka?dý ztracený web, který vznikne na NUKE nebo jiných platformách. Jinak to Va?e prohlá?ení o jiných tuctových anketách - lidi sout??í proto, aby vyhráli. A ?e vyhráli nebo byl n?kdo lep?í nebo m?l více ?t?stí se obvykle dozví v nejbli??ích hodinách ?i dnech po skon?ení sout??e. S ka?dým dal?ím dnem, o který budou výsledky vyhlá?eny pozd?ji, klesá nad?ení sout??ících a zvy?uje se podez?ení, ?e to nebude asi úpln? fér (alespo? u mne to tak funguje). Co si budeme nalhávat - "vyhrát" v takovéto konkurenci m??e být zajímavá reference pro klienty :-(

Komentář ze dne: 04.09.2006 16:57:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MP (@)
Titulek: Re: Re: Re: Moc se mi to nezdá
Inu, tak jsem se ?el podívat také po del?í dob?, jak to je s anketou a musím ur?it? souhlasit s tím, ?e je to - (jak jsem ji? psal i já v úvodu) - demotivující. Ze 115 web? vybrat 30 ?lo za pár minut (to se asi nikdo nebál, ?e to bude odfláknuté???:), ale hodnotit 30webu trvá snad 2 m?síce. Navíc - jak bylo i vyhlá?eno - m?la být anketa ve?ejná - (hlasující ve?ejnost) a odborná (porota). Pochopil jsem to tak správn?? Tak pro? není zve?ejn?n výsledek ve?ejné ?ásti?

A pro Boha svatého, pro? jste tedy nenechali hlasovat ve?ejnost o v?ech webwech (asi by to zvládli d?íve ne? porota) a obornou porotu nechat nech hlasuje odborn?. A pak sta?ilo, aby si ka?dý porvnal výsledky obou anket.

Ur?it? v?ak neuznám ?ádné vysv?tlení proto, pro? výsledky ve?ejné ?ásti hlasování nebyly zve?ejn?na nap?. hned 10 vte?in po ukon?ení hlasování??!! Je to tajné? Asi ne ale je to divné. Na tom snad porota nepracuje - to rozhodli hlasující.

Kdyby ?lo o superstár a bylo obrovské mno?ství informací ke zpracování, ale 30web?? No, no, no.

Nechci to zleh?ovat, phpRS systém budu asi pou?ívat i nadále. Jedno vím ale zcela ur?it?. U? nikdy se nebudu ú?astnit této "podivné" ankety.

Good luck.

Komentář ze dne: 04.09.2006 17:28:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pykaso (nejsem-blazen@nedam-email-robotum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Moc se mi to nezdá
Nechci soudit kvalitu souteze, jsem rad, ze si nekdo najde cas a usporada to..

.. ale na druhou stranu maji ti vsichni nespokojeni pravdu.
1) Pokud uz jako porotce slibim ucast, tak je to urcity zavazek a nechal bych si to klidne podepsat

2) Kdyz nejste schopni v terminu vse stihnou, proc si nestanovite delsi terminy ?

3) Tomuto webu pekne stoupa navstevnost, protoze kazdy kontroluje, zda uz jsou vysledky :-)

**! Toto neni kritika, to je pouze muj osobni nazor na vsechny tyto komentare. !**

Komentář ze dne: 04.09.2006 18:24:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Smiko (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Moc se mi to nezdá
Na obranu tvorcov phpRS systemu poviem tolko.

Zda sa, ze ste velmi nespokojny s tym ako anketa prebieha, aj ja som trochu prekvapeny z toho, ze obcas nieco meska, ale urcite to ma logicky dovod.

Vacsina z nas vrazeme svoj volny cas do toho, aby taky ako ty mohli tento system pouzivat, odpovedame na Vase nezmyselne otazky na fore, pretoze sami ste si lenivy volaco najst. Nehovorim, ze ste to prave vy, ale beriem celu skupinu uzivatelov tak ako ste vy zobral celu skupinu ludi okolo phpRS.

Kazdy mame svoje zamestnanie alebo inu cinnost, ktora nas zivi. phpRS je zaprve neziskovy projekt do ktoreho sa vlozilo vela casu a vsetko robime len zo svojej dobrej vole. Ak nam budete platit peniaze za vyvoj tak prosim, vtedy dostanete vsetko nacas, lebo nebudeme musiet robit inu vec, ktora nas musi zivit. A verte, ze zivobytie dnes nestoji par korun.

Kopec uzivatelov phpRS systemu tvori komercne stranky na ktorych dokaze zarobit nemale peniaze. (relativny pojem) A teraz mi povedzte kolko z toho ide tvorcovy celeho systemu resp. tvorcom pluginov ? Nic. Ale oni obetovat svoj cas musia nato, aby ste vy dostali to co chcete.
Povedzte mi, preco by mal kvoli Vam robit nieco navyse ? Nepaci sa Vam volaco na plugine ? Prosim, obetujem svoj volny cas aby som vytvoril funckie presne podla vasej potreby, ale necham si za to riadne zaplatit. Ze sa vam to nepaci ? Najdite si ineho kto vam to spravi zadarmo. Uvidime kolko sa takych najde.
Tak prosim nenadavajte na nieco, ktore je urcene aj tak len pre vas. A ludom, ktori sa na tom podielali nedostanu ziadne ohodnotenie.

Komentář ze dne: 03.09.2006 15:28:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Epic (@)
Titulek: Re: Moc se mi to nezdá
Zkuste si n?kdy uspo?ádat sout??, do poroty vzít více lidí a sna?it se dát výsledky na pevný termín. Pokud tito lidé nejsou za sout?? placeni a nemají na to volno, pak je jen málo pravd?podobné, ?e se to zda?í. Je to opravdu d?ina, ?asto se to nepoda?í jak by m?lo. A odfláknutí, jak u? psal Jirka, je nejhor?í mo?ná varianta.
Bu?me rad?ji rádi, ?e taková sout?? existuje, a ?e lidi z poroty jsou ochotni v?novat tomu sv?j ?as.

Komentář ze dne: 03.09.2006 18:50:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MiM (@)
Titulek: Neviem co riesite
Celkom nerozumiem co tymto naznacujete a sledujete? Co ma preboha tato sutaz spolocne s tym, ze by niekto prechadzal na iny system? Zabehani harcovnici dodnes behaju na PHPRS a na NUKE by nepomysleli a ti co sa nevyznaju urcite neriesia sutaz, ked sa ani do nej nehlasili ze? Ja tu nevidim spojitost a napriek tomu ju tu vytahujete. To ste uz naozaj tak zufali? Ale ved ide len o sutaz?
<b>Mozme byt vobec radi, ze nejaka sutaz tu je, a ze si poviete, sak tvorca sa len prezentuje? A cim, phprs sa prezentuje samo, nemal podla mna zapotreby robit sutaz.
My mozeme byt radi, ze mozeme svoje vytvory prezentovat i prostrednictvom autorskych stranok i prostrednictvom sutaze..
Je divne ked este tvorca sa Vam "musi" ospravedlnovat za to, ze preboha si zvolil pravidla a ze preboha jeho porota nestiha a predlzuje sa vyhlasenie vysledkov.</b>
Nepopieram, tiez na vysledky cakam ako na vyplatu, ale pomeditujem, precistim mysel a odstranim z nej nedockavost a vklude vyckam, kedy budu vysledky.. ;)

Uf, hned sa mi ulavilo.. prajem pekny vecer ;)

Komentář ze dne: 03.09.2006 23:06:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - juraj (@)
Titulek: Re: Neviem co riesite
Pripajam sa aj ja k tomuto nazoru. Tiez by som uz rad videl poradie a hlavnym dovodom vobec nie je moja ucast v sutazi, vysoke ambicie vobec nemam, uspechom pre mna je, ze som sa dostal do prvej 30., ale to, ako ma vyzerat podla tvorcov systemu kvalitny web beziaci na phpRS.

V tom, ze vysledky nie su este zname nevidim ziadnu tragediu. Ono to vedomie, ze mam svoje zeliezko stale v ohni trochu hreje, ked uvidim vysledky a zistim, ze som 30., vtedy budem vediet, ze hra sa skoncila...

Je to ako s gamesami, niekto ma rad rychle strielacky s hromadou mrtvol v realnom case a niekto zasa strategie, kde koniec levelu v casovom horizonte je neurcity.

Takze pokial nie su zname vysledky, este stale je cas co vylepsovat a snad tym ovplyvnit aj porotcov :)

Komentář ze dne: 04.09.2006 23:01:11     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Ve?ejné hlasování
Výsledky ve?ejného hlasování jsou samoz?ejm? ji? dávno zpracované a mohly by být zve?ejn?ny, ale osobn? si myslím, ?e lep?í je zve?ejnit oba výsledky najednou. Dává to mo?nost okam?itého porovnání v jednom hodnocení.

Pro? to porot? trvá déle jsem ji? zd?vodnil a nehodlám se opakovat. Opravdu je mi smutno z toho, ?e se najdou lidé, kte?í mají tu "odvahu" kritizovat n?co, co je tu výhradn? pro n?, pomáhá jim prezentovat jejich vlastní výtvory a je?t? jim to nesta?í.

Psalo se tu o demotivaci a mohu vám ?íci, ?e ji skute?n? za?ínám pociovat, ale naprosto z druhého konce (tedy ze strany po?adatele).

Komentář ze dne: 04.09.2006 23:21:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (@)
Titulek: Re: Ve?ejné hlasování
Musím se zastat Jirky, sám jsem po?ádalji? n?kolik sout??í a u jedné takté? jsme m?li problém, dokonce 2 m?síce. Sytdímse za to, ale op?t, prezentovali sme va?e (jejich) výtvory, sehnali jsme ceny pro vít?ze, ale porota takté? nem?la zas tolik ?asu, tak?e to chvíli trvalo. Pak bylo dlouhééé zpracování (není to o Ctrl+C a V). Prost?, bohu?el to tak musím ?íct, vy to nedoká?ete pochopit a ocenit. Ale i prezentace získaných dat má sv?j ?ád a musí n?jak vypadat, to není prost? ?e toza 5 minut sepí?ete a vydáte.

Na výsledky se t??ím, mám své favority, kte?í si mslím, ?e i vyhrají, pt? jejich stránky byly opravdu krásným skvostem.

T??te se taky a místo kritiky poj?te debatovat, co se Vám líbí nejvíce, jak jste hlasovali apod.

Já jsem hlasoval pro Mladý Zálesák (bo tak n?jak se jmenovala ta stránka od Pabiho) a pak je?t? jedna, jeji? název si nepamatuju. Ale pak ho sem doplním.

Snad jsem neporu?il n?jká pravidla, ?e jsem napsal své hlasování.

Komentář ze dne: 04.09.2006 23:43:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - States68 (@)
Titulek: Re: Ve?ejné hlasování
Ji?í Luká?: "Opravdu je mi smutno z toho, ?e se najdou lidé, kte?í mají tu "odvahu" kritizovat " ...

Tak jo. V?ichni jste skv?lí a ?istí. V?ichni d?láte weby zadarmo. Já ne, já jsem propadl mamonu a já si za to nechám platit. Pokud za svou práci nedostáváte zaplaceno, tak d?láte asi n?kde chybu.

A taky si p?ejmenujte "komentá?e" na "pochvaly", kdy? se najdou i tací, co kritizujou. M??ete taky mé p?ísp?vky vymazat, jak to d?lají v Rudém právu. A máte pokoj.

Mé t?i weby, které "postoupily" do 30 u? prosím nehodnoe. U? o to nestojím a anket? u? nev??ím. Jedná se o ?ísla 57., 58., a 60.

S pozdravem

Stanislav Tesa?ík


Komentář ze dne: 05.09.2006 03:05:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (@)
Titulek: Re: Re: Ve?ejné hlasování
Máte pravdu a je mi líto, ?e vám to musím ?íct. Máte pravdu, ?e ud?lali chybu, ?e Vám phpRS nezpoplatnili, kdy? vy si za to necháváte platit.

Komentář ze dne: 05.09.2006 10:30:15     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Ve?ejné hlasování
Odpovím pouze jediné, kdy? u? citujete, tak citujte celý kontext, proto?e pak to nemá smysl a jde to hezky zneu?ít, ?e?

Ji?í Luká? napsal: "Pro? to porot? trvá déle jsem ji? zd?vodnil a nehodlám se opakovat. Opravdu je mi smutno z toho, ?e se najdou lidé, kte?í mají tu "odvahu" kritizovat n?co, co je tu výhradn? pro n?, pomáhá jim prezentovat jejich vlastní výtvory a je?t? jim to nesta?í." (n?co = anketa)

A na pochvalu nikdo ne?eká. To si mo?ná plete lidi a projekt.

Komentář ze dne: 05.09.2006 13:57:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tom DeLonge (@)
Titulek: Souhlasím s Jirkou
Jirka má pravdu, lidé nepochopí, ?e po?adatelé sout??í to ned?lají pro sebe, ale pro nás. V?nují tomu co nejvíce mohou, a nic od toho ne?ekají. ?e se vyhodnocení zdr?elo m? taky leze na nervy, jsem nedo?kavej, ale sám se na sebe vztekám, ?e jsem takovej...

Komentář ze dne: 05.09.2006 18:43:44     Reagovat
Autor: [Michalek] - Michal ?afus (michalsafus@gmail.com)
Titulek: Nová anketa
Pro?etl jsem poctiv? celou diskuzi, ale jedno jsem zde nena?el. ?e?ení.

Byl by n?kdo, komu se nelíbil výb?r 30ti web? ochoten zpracovat novou, p?esnou, podobu hodnocení?

Detailn? v bodech sem popsat, jak by celá anketa probíhala.

Nap?íklad:
1) Registrace web? (dva m?síce).
2) Výb?r web? podle t?ch a t?ch pravidel (týden).
3) Ve?ejné hodnocení (m?síc).
4) Atd atd.

V??ím, ?e z kritik? se n?kdo najde. V?dy je to p?ece tak jednoduché... A net?eba pospíchat. Máte na vymy?lení postupu skoro celý kalendá?ní rok. Dve?e nové metod? hodnocení jsou otev?ené.

Komentář ze dne: 05.09.2006 18:50:15     Reagovat
Autor: [Michalek] - Michal ?afus (michalsafus@gmail.com)
Titulek: Podplácení
Je?t? dodám - padlo zde skoro na??ení z podplácení.

To je riziko, se kterým se musí po?ítat v?ude. Kdy? jdu u nás na m?sto podat ?ádost o byt, jak nenesu v obálce 20 tisíc, jsem bez ?ance.

Nicmén? - najde se jediný rozumný d?vod, který by Ji?í Luká? m?l k ovliv?ování výsledk?? Z hlavy m? nic nenapadá.

Komentář ze dne: 05.09.2006 23:36:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - States68 (@)
Titulek: Re: Podplácení
U? jsem necht?l reagovat, proto?e jsem "slíznul" v?eobecné odsouzení za mou kritiku, ale pane ?afusi, zkusím malou nápov?du. Bylo mi sd?leno, ?e anketa je po?ádána hlavn? pro nad?ence a amatéry, kte?í se ve svém volném ?ase v?nují nekomer?ním web?m a ?e my, co se tvorbou web? ?ivíme jsem vlastn? paraziti na phpRS. Tak tedy má malá nápov?da. M??e prosp?t umíst?ní na prvních dvou místech této ankety n?komu, kdo se zabývá "amatérskou a hlavn? nezi?tnou tvorbou" web?? První místo: http://programujte.com/showpage.php?name=inrerce - nap?. 9.000 K? za banner za týden nebo druhý v po?adí - tv?rce tohoto webu http://pykaso.net/ , který má v záhlaví svého webu nadpis "Profesional webdesign"? Já nezpochyb?uji jejich jist? zaslou?ené vít?zství, ale také nechci, aby si ?tená?i této diskuze mysleli, ?e jsem n?jaký zneuznaný potí?ista. ?ádal jsem pana Luká?e o vyjmutí mých web? z hodnocení této ankety, proto?e jsem po 17 dnech od uzav?ení hlasování ztratil d?v?ru v její ob?ktivní výsledek. On mi to p?islíbil, ale neu?inil tak. Nevím pro?. Tak?e po?ád si myslíte, ?e n?kte?í ú?astníci nebo pozorovatelé ankety nemají alespo? malinký d?vod alespo? tro?i?ku zapochybovat o této spravedlivé anket?? Mo?ná jsem to p?ehlédl, ale nikde jsem se nedo?etl jména nestraných, nezainteresovaných a hlavn? odborných porotc?. Kdy? tak mne opravte a dejte mi jejich jména nebo prolink na zmínku o porot? na t?chto stránkách. Vím ?e jsem si nad?lal mnoho dal?ích "fanou?k?" a "p?átel", hlavn? t?ch mlad?ích a slovensky pí?ících, ale opravdu jsem jediný, kdo to vidí i trochu jinak?

Komentář ze dne: 06.09.2006 02:52:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (curo@programujte.com)
Titulek: Re: Re: Podplácení
Tak?e abych to uvedl, alespo? v p?ípad? http://programujte.com, na pravou míru. Jako?to admin jsem nad?enec, jak co se tý?e phpRS, jeho úprav, experimentování a V?NUJI se nekomer?ním web?m. Koukl jste se taky na stránku "O projektu"? Tam je jasn? ?e?eno, ?e se jedná o nekomer?ní projekt a je taky tak od za?átku stav?n. A co na tom, ?e nabízíme reklamní pozice? Nebo snad víte více ne? já, kam ty peníze putují? Myslím, ?e ne. Peníze jdou toti? na výdaje spojené s provozem, sout??emi a testy, které po?ádáme pro ?tená?e, pro zaplacení cesty a vstupného redaktor?m na zahrani?ní ale i tuzemské konference apod., dále na srazy redakce.. P?ipadá Vám, ?e snad na tom vyd?láváme? ano? Kde?

Proto se rad?ji p?íst? více seznamte s tím, co hodláte kritizovat.

Komentář ze dne: 06.09.2006 08:52:58     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Podplácení
Seznam poroty - http://www.supersvet.cz/anketa/info.php. Je to tam od 23.7. 2006 - Myslím, ?e je to hezká ukázka toho, jak jste se celý zapálený v?noval této anket?. Kdy? u? jsme u toho, tak bych doporu?oval je?t? jednou pre?íst pravidla, kde nenajdete jedinou zmí?ku o tom, jak dlouho ?i k jakému termínu musí být anketa vyhodnocena. Ale vy jste ten bod z?ejm? na?el a ?mahem nás odsoudil za jeho poru?ení.

Podplácení?!! Typicky ?eské téma a nebudu na to reagovat. Lidi si na to a? p?íli? zvykli a mají pocit, ?e se bez této ?innosti nic nestane. Hold jak lehké je vypustit do sv?ta n?jakou fámu ?i pomluvu. Jak snadné...

PS: Byla vám p?islíbena náprava formou upozorn?ní, nikoliv vyjmují web? z hodnocení a to taky splníme. Bohu?el nemám ?as pouze na vás. Tak?e ?ádám o prominutí, ?e jsem na vás p?íli? pomalý.

Komentář ze dne: 06.09.2006 15:50:19     Reagovat
Autor: [Michalek] - Michal ?afus (michalsafus@gmail.com)
Titulek: Re: Re: Podplácení
Díky za obsáhlou a rozumnou reakci.

M??e prosp?t umíst?ní na prvních dvou místech této ankety n?komu, kdo se zabývá "amatérskou a hlavn? nezi?tnou tvorbou" web??

Opravte m?, ale ?il jsem v p?esv?d?ení, ?e tu o to nejde. Z mého pohledu nejde v?bec o autory web?; jde o to, ukázat ve?ejnosti, ?e i phpRS se dá p?ed?lat v n?co, co se mu nepodobá.

Viz práv? Malý zálesák, kdyby to tam nebylo napsané, nepoznám to.

proto?e jsem po 17 dnech od uzav?ení hlasování ztratil d?v?ru v její ob?ktivní výsledek

Ano, pln? vás chápu. Bohu?el, a se vám to líbí nebo ne, JL za to nem??e. Velký problém byl i vybrat p?t porotc?, kte?í m?li ?as a zájem. U n?kterých se ?asové hledisko nebo zájem nakonec ukázali jako nedostate?né a tak se vyhlá?ení zdr?elo.

...ale opravdu jsem jediný, kdo to vidí i trochu jinak?

Pravd?podobn? to u m? bude zkreslené tím, ?e jsem m?l omezený p?ístup do zákulisí ankety a mohl jsem sledovat vývoj. Tak?e to vidím z jiné strany ne? jako administrátor p?ihlá?ených web?.

Na druhou stranu si myslím, ?e va?e reakce (ohledn? vylou?ení web? z ankety) byla mo?ná a? p?ehnaná. Ale to zále?í na vás.

Komentář ze dne: 05.09.2006 23:45:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hades (@)
Titulek: Re: Podplácení
mn? napadá d?vod jediný...

Ka?dý, kdo bude chtít první místa, m??e pomocí obálkové metody, která je dnes tak populární (také se ?íká "kap?íci"...) nav?t?vovat Jirku Luká?e, p?ípadn? dal?í porotce a tak se posunovat po ?eb?í?ku popularity, a? dosáhne na vytou?enou metu...

Vybrané peníze budou pou?ity na rozvoj phpRS a zaplacení porotc?, a tím se nestane, ?e by se výsledky spozdily...

V?e bude naprosto jasné a pr?hledné... Kdo dá víc, vyhrává... :-)

Komentář ze dne: 07.09.2006 01:20:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - pa3k (@)
Titulek: :-)
?udia to sa mi sná? sníva. Po dlh?om ?ase ?ítam supersvet a ?o nevidím? To ste fakt ochotní klesnú tak hlboko kvoli nejakému termínu vyhodnotenia výsledkov?

Jirka zorganizuje akciu, zo?enie ceny, žudí, spropaguje VA?E diela na stránke svojho projektu s vežmi slu?nou náv?tevnosou a e?te dostane za to pomaly vynadané. Ospravedlní sa za zdr?anie a pochopenie nikde, e?te dostane naklada?ku! :-D To u? je fakt sila. Páni, to sa naozaj nedá bra vá?ne, ROFL.

Pripomína mi to jeden vtip o dobrej víle a ?karedom prasiatku. ?karedé prasiatko spadne do jamy a nemô?e vyliez von. Ide okolo dobrá víla a hovorí: "Prasiatko, po?kaj chvížu, hne? a z tej jamy vytiahnem." Prasiatko sa zamra?í a urazene za?omre: "Nepo?kám, ty krava!"
:-D

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?astný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.