Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Vypalova?ky HP CD-Writer zlevn?ny a? o 30 %

Tisková zpráva - Press - 05. 03. 2001 - 4975 přečteníPraha, 5. b?ezna 2001 - Rodina vypalova?ek CD-Writer spole?nosti HP, v?bec nejprodávan?j?í produktová ?ada vypalova?ek na trhu, byla v únoru zlevn?na a? o 30 %. Dramatický nár?st prodeje t?chto mechanik, spolu se stoupající výrobní kapacitou, p?inesl úspory, které HP nyní p?ená?í a? ke koncovým zákazník?m.

Zákazníci tak získávají za?ízení ?pi?kové kvality za více ne? p?íznivou cenu. S nejv?t?ím podílem na evropském i celosv?tovém trhu vypalova?ek CD je HP vedoucím sv?tovým výrobcem této produktové kategorie.

CD-Writer se postupn? stává "povinnou" výbavou domácích i kancelá?ských po?íta??. "IDC plánuje 70% nár?st trhu vypalova?ek CD disk?," ?íká Zden?k Zahrádka, Category Marketing Manager segmentu produkty pro zálohování a archivaci dat. "Nár?st po?tu nových PC se zabudovanou vypalova?kou je odhadován na 27 % v?ech PC prodaných v roce 2001, proto i nadále roste tr?ní potenciál u?ivatel?, kte?í si cht?jí dovybavit svá star?í i nová PC t?mito mechanikami."

HP nabízí nejrozsáhlej?í ?kálu vypalova?ek CD disk? na trhu; zahrnuje interní i externí mechaniky s p?ipojením p?es rozhraní USB, IDE ?i SCSI. Rychlost zápisu se u jednotlivých typ? pohybuje od 4x, p?es 8x a 10x, a? po 12x, tak?e ?ada pokrývá pot?eby r?zných u?ivatel?. V?echny modely p?icházejí se softwarovou výbavou pro rychlé a jednoduché vytvá?ení CD, modely vy??í t?ídy obsahují i extra software, který výrazn? roz?i?uje mo?nosti jejich vyu?ití.

Díky vzr?stajícím po?adavk?m na flexibilní ukládání velkých objem? dat se vypalova?ky CD disk? stávají velmi d?le?itou sou?ástí sou?asných PC. CD disk s kapacitou 650 MB nabízí dostate?nou kapacitu spl?ující nároky u?ivatel kladené na nástroj pro jednoduché sdílení dat a zálohování men?ích datových objem?. Díky vlastnostem, jakými jsou prostor pro 74 minut hudby na jednom disku a miliardy kompatibilních CD p?ehráva??,. jsou vypalova?ky hp cd-writer nenahraditelným nástrojem pro tvorbu a distribuci hudebních CD.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.