Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Super Sv?t slaví své první narozeniny!!!

Ji?í Luká? - Informace - 07. 09. 1999 - 5917 přečteníHodn? ?t?stí, zdravííí - hodn? ?t?stí, zdravííí - hodn? ?t?stí milý Super Sv?te - hodn? ?t?stí, zdraví! Ano, ano, ano! A? se to zdá být neuv??itelné, tak je to skute?n? pravda. Vá? (doufám) oblíbený ?asopis Super sv?t 6. zá?í 1999 oslavil své první narozeniny, p?i?em? bych vám cht?l jménem celé redakce pod?kovat za va?i p?íze? a kladné (, ale i záporné) ohlasy, které nám velmi pomáhaly v pr?b?hu celého roku ve zlep?ování jeho informa?ní a vizuální úrovn?.

Nyní mi prosím dovolte, tak trochu se po ohlednout a stru?n? zhodnotit celý zatím pouze jednoletý vývoj na?eho ?asopisu do n?kolika málo ?ádk? a odstavc?.

Tak tedy v?e za?alo, jak jsem ji? vý?e nazna?il 6. zá?í 1998, kdy jsem se kone?n? rozhodl zhmotnit svou "?asopisovou" vizi, jen? jsem ve své mysli nosil celé dva pro ?koláky prázdninové m?síce. - I kdy? jsem si z po?átku nebyl a? tak 100 % jist, informa?ní náplní (zam??ením) tohoto mého dítka, ?asem jsem tak ?íkajíc pochopil, kde je na Internetu mé místo a ?ím mohu tuto super-informa?ní dálnici obohatit a p?isp?t tak k jejímu rychlému rozvoji.

Základními informa?ními pilí?i na?eho ?asopisu se postupem ?asu staly rubriky: HTML Helpík (rub. v?novaná HTML jazyku), Archiv zajímavých & aktuálních odkaz? (archiv shroma??ující v?echny publikované tipové odkazy na ?lánky jiných periodik), Word-tip & Excel-tip (rub. v?novaná dvou nejroz?í?en?j?ím kancelá?ským softwar?m, tedy MS Wordu a MS Excelu) a Archiv Internetovských aktualit a klep? (rub. seskupující v?echny ?lánky vydané mimo "úvodníkový" prostor; za zmínku stojí nap?. oba rozhovory s ú?astnicemi sout??e Miss Internet). Myslím, ?e k t?mto vý?e vyjmenovaným rubrikám bych m?l také p?i?adit je?t? rubriky Dr. SpiderWEB (rub. shroma??ující informace o zajímavých WWW místech ?eského internetu) a Ja na to? (rub. v ní? se nalézají odkazy na ?lánky v?nující se praktickým návod?m - nap?. Jak vym?nit ?i p?idat nový floppy disk, Jak si opat?it sv?j vlastní WWW prostor, Jak správn? provést velikono?ní úklid va?eho PC, atd.), i kdy? se jedná o pom?rn? nedávno zalo?ené sekce.

Toto celé pom?rn? ?iroké spektrum informací a dat je?t? pom?rn? úsp??n? dopl?ují ob?asné spole?ensko-politické komentá?e, jejich? prost?ednictvím se sna?ím vyjád?it sv?j (?i redak?ní) názor na n?které o?ehavé politické otázky, ekonomické d?ní, stav spole?nosti, nebo nehorázné "bludy ob?í ú?ednické obludy". - Nedílnou sou?ástí Super sv?ta se také ale staly i více specifické rubriky (nap?. Maturitní klub), jejich? okruh ?tená?? je sice men?í, av?ak o to více snad "pozorn?j?í".

(Poznámka: Rubrikový rozcestník naleznete v horní levé ?ásti hlavní stránky.)

Také vizuální stránka na?eho ?asopisu doznala od svých d?tských let mnohé zm?ny, z nich? snad v?echny byly ku prosp?chu tohoto ?asopisu a ne ke ?kod?. - Asi za nejv?t?í zm?nu k dobrému lze pova?ovat postupné dozrávání kvality prezentace (umíst?ní, forma textu, atd.) hypertextových odkaz? (nap?. rubrikový rozcestník, sekce Super sv?t doporu?uje, apod.), jejich? sou?asná úrove? je p?inejmen?ím srovnatelná s I-periodiky typu: Sv?t namodro, Lupa, atd. Myslím si, ?e za dal?í "pozitivní bod" lze pova?ovat i v celku p?ív?tivý a p?ehledný design ?asopisu. ("Av?ak dost samo-chvály!")

Co ?íci záv?rem: I kdy? jsme ji? u?li pom?rn? dost dlouhý kus cesty za "dokonalostí" na?eho ?asopisu, je je?t? stále co zlep?ovat a o co obohacovat! Nu nikdo, ani nic není dokonalé.

Doufám, ?e nám z?stanete v?rni a budete nás neustále nutit ke stále lep?ím a lep?ím výkon?m. S p?áním absolutní pohody se pro dne?ek lou?ím ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.