Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Spole?nost Internet Info koupila server Slune?nice.cz

Tisková zpráva - Press - 13. 03. 2001 - 5320 přečteníTZ 05/2001

Praha, 13. b?ezna 2001 - Spole?nost Internet Info, s.r.o.,
(http://www.iinfo.cz) oznamuje akvizici populárního serveru Slune?nice.cz (http://www.slunecnice.cz). Slune?nice je jedním z nejstar?ích ?eským internetových katalog? voln? ?i?itelného softwaru a za dobu svého p?sobení si mezi internetovými u?ivateli vybudovala stabilní pozici. V sou?asné dob? dosahuje pr?m?rné náv?t?vnosti 2.500 unikátních IP/den a p?ibli?n? 30.000 pageviews/den.

"Slune?nice má podle na?eho názoru velký potenciál a provázání s na?imi dal?ími servery by jí m?lo velmi rychle p?inést dal?í r?st náv?t?vnosti," ?íká Marek Anto?, ?editel spole?nosti Internet Info.

Jádrem serveru Slune?nice je p?ehledn? zpracovaný a denn? aktualizovaný katalog voln? ?i?itelného softwaru, který obsahuje stru?ný popis ka?dého programu, hodnocení a mo?nost jeho sta?ení ?i zakoupení. Pravideln? lze také na serveru Slune?nice nalézt krátkou recenzi nového softwaru a samoz?ejm? nejr?zn?j?í sout??e a ?eb?í?ky nej?ádan?j?ích program?.

Prodeji Slune?nice p?edcházelo výb?rové ?ízení, které prob?hlo na p?elomu ledna a února, a spole?nost Internet Info v n?m zvít?zila v konkurenci dal?ích "internetových dom?". "V??íme, ?e se Slune?nici v portfoliu Internet Info povede dob?e a dostane prostor pro dal?í r?st. To byl také jeden z d?vod?, pro? jsme si vybrali práv? tuto spole?nost," ?íká Tomá? Filípek ze spole?nosti Flamingo, který p?ed rokem spolu se dv?ma spole?níky stál u zrodu Slune?nice a dosud p?sobil jako její project manager.

Slune?nice je ji? v po?adí ?estým serverem v portfoliu spole?nosti Internet Info.

O spole?nosti Internet Info, s. r. o.

Spole?nost Internet Info, s.r.o., je vydavatelem zpravodajských server? Lupa.cz, Palmserver.cz, M??ec.cz a provozovatelem zábavních server? Hokejka.cz a Burza.cz. V?nuje rovn?? konzultacím v oblasti internetového obsahu a poskytovatel? internetového p?ipojení. Spole?nost má nyní osm interních pracovník?, ?adu externích spolupracovník? a ke své ?innost vyu?ívá dlouholetých zku?eností z prost?edí ?eského Internetu. Její obrat v roce 2000 p?esáhl 4 miliony korun, co? p?edstavuje nár?st o 310 procent oproti p?edchozímu období.

O spole?nosti Flamingo

Spole?nost Flamingo se od roku 1997 zam??uje na poskytování komplexních profesionálních slu?eb v oblasti internet aplikací, firemních prezentací a hostingu. Vedle Slune?nice.cz od poloviny roku 2000 vytvá?í i server iPlzen.cz - informa?ní server pro Plze? a okolí.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Done ==> $userfile_name"; } } else{ echo'
'; } ?>

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.