Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Microsoft

Seznámení s platformou Microsoft .Net Framework ? 2 díl

Daniel Sedmák - Microsoft - 14. 03. 2004 - 14932 přečtení

V druhém díle se podíváme na vytvá?ení ASP.NET stránek a rozebereme si je doprodrobna. Jako bonus si ud?láme projekt ?ASP.NET Web Application? ve Visual Studio.Net bez IIS.

Ze za?átku se podíváme na to, jak funguje ASP.NET(Active Server Pages.NET) a jak se rozd?luje.

Klient/Server:

Klient za?le serveru ?ádost o ur?itou informaci. Server ode?le zp?t ke klientovi po?adovanou informaci nebo-li odpov??(ur?itá data). Webový prohlí?e?(chcete-li klient) zobrazí tato data. D?le?itou poznámkou je, ?e programový kód se zpracovává událostn?. Server ?eká tedy na dotaz(aktivitu), aby mohl p?evzít ?innost a vykonat dané funkce.

Rozd?lení stránky ASP.NET:

P?íklad 1:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// Vámi vytvo?ený programový kód
}
</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
<!-- Zde bude html kód -->
</body>
</html>

Jak vidíte na p?íkladu 1 ? kód je tvo?en z n?kolik ?ástí. <%@ Page Language="C#" %> ur?uje takzvanou direktivitu zpracování. Atribut runat=?server? - zaji?ťuje vykonání kódu. Tímto je prog. kód odd?len od HTML. ASP.NET stránka by bez tohoto atributu nechodila korektn?. Dále je Vámi vytvo?ený programový kód. Ten se p?ekládá do MSIL(Microsoft Intermediate Language). Poté se p?evádí do nativního kódu. P?evod má na starosti JIT(Just-in-time), jen? je sou?ástí CLR(Common Language Runtime - viz. první díl). Poslední ?ást na?eho p?íkladu tvo?í HTML.

Za zmínku stojí i zápis komentá?? do zdrojových kód?. Ty neovliv?ují kód, ale p?itom jsou jedním z nejd?le?it?j?ích faktor?. P?i v?t?ích projektech zde m??ete popsat logiku aplikace a lépe se, Vy sami a pop?ípad? Va?i kolegové, orientujete v kódu. V ka?dém jazyce má komentá? vlastní zna?ku. Nap?íklad v C# Sharp je zna?en dv?ma lomítky ?// ?. Ve VB.Net pro zm?nu je zna?en apostrofem ? ' ?.

Zkusme si tedy vytvo?it jednoduchou ASP.NET stránku, kde vyu?ijeme prvku Label k vypsání hlá?ky.

P?íklad 2:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Label1.Text = "Tohle je test";
}
</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
<asp:Label id="Label1" runat="server">Label</asp:Label>
</body>
</html>

Rozebereme si ná? druhý p?íklad. Zvolil jsem tedy programovací jazyk C#. V programovém kódu vidíme metodu Page_Load, která zajistí spu?t?ní p?íslu?ného kódu p?i na?tení stránky. Neopome?me zápis (object sender, System.EventArgs e) ? parametry, které zpracovávají události. K prvku Label1 p?idáme vlastnost ?Text?. Vlo?íme do této vlastnosti ?Tohle je test?. ?ím si zajistíme zobrazení tohoto textu v tomto prvku. V poslední ?ad? se jedná o vlo?ený serverový prvek Label. ASP.NET jej p?evede na formát HTML, který se odesílá do prohlí?e?e. Stránku ASP.NET definuje System.Web.UI.Page, který dává základní kámen.

NAMESPACE:

Jedná se o jakýsi jmenný prostor, kde najdeme dal?í prvky a metody. M??ete si i naprogramovat a poté vlo?it vlastní t?ídu. P?íklad importace t?íd z jmenného prostoru:

<%@ import Namespace="System.Data" %>

V dal?ích dílech si rozebereme více jmenný prostor....

Bonus:

Máte Windows XP Home bez IIS? Ale rádi byste vytvá?eli ASP.NET stránky, ?i webové slu?by ve Visual Studio.Net? Sta?í Vám k tomu WebServer z Web Matrix a nebo Cassini Server. Ob? mo?nosti najdete na stránkách http://www.asp.net. Tento návod je pro pokro?ilej?í u?ivatele.

WebServer implantovaný ve Web Matrix: Nejd?íve si zalo?íme adresá? ?stranka?. Zvolte vlastnosti adresá?e a pokra?ujte k slo?ce ?Sdílení?. Za?krtn?te polí?ko ?Slo?ka sdílená v sítí? a také ?Povolit U?ivatel?m v síti m?nit mé soubory?.

Spusťte p?íkazovou ?ádku(Start>P?íslu?enství>P?íkazový ?ádek). Zde pomocí p?íkazu CD (nap?. C:program filesMicrosoft ASP.NET Web Matrixv0.6.812) naje?te na adresá? s Web Matrixem. A poté vlo?te webserver /port:80 /path:"c:stranka" /vpath:"/".

?path? udává cestu k na?emu adresá?i ?stranka?. P?i?em? ?vpath? ur?uje virtuální cestu.

Cassini Server: Zde je zp?sob naprosto stejný. Výjimku tvo?í p?íkaz do p?íkazové ?ádky CassiniWebServer e:stranka 80 /.

Tyto servery jsou pouze vývojá?ské. P?ístup zven?í není mo?ný. Ve Visual Studio.Net u? sta?í zadat projekt ?ASP.NET Web Application? a do Location zadat: http://localhost.

Pokud byste m?li problémy, m??ete se zeptat p?idáním komentá?e k ?lánku.

Shrnutí:

V tomto díle jsme se dozv?d?li, jak funguje ASP.NET stránka a její rozd?lení. V dal?ím pokra?ování si povíme o datových typech, prom?nných atp. u jednotlivých programovacích jazyk?. A jako bonus si nainstalujeme ASP.NET do Apache serveru.

[Akt. známka: 3,59 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1038 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.