Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

?e?ení IT pro malou firmu v jednom balí?ku

Promotion článek - Microsoft - 19. 12. 2005 - 11253 přečtení

Je skute?n? pravda, ?e malá firma si softwarové ?e?ení pro zaji?t?ní "normálního" chodu, udr?ení kontaktu se zákazníky, dodavateli a koneckonc? i mezi samotnými zam?stnanci, nem??e dovolit? Existují softwarová ?e?ení, která men?ím podnik?m pomáhají pracovat efektivn?ji za velmi výhodnou cenu.

Po?ízení serveru do firmy je jedním z ?e?ení problém? IT infrastruktury. Ka?dá firma pot?ebuje ú?inn? pou?ívat a chránit obchodní informace, které jsou bez nadsázky firemním pokladem. Jaké serverové ?e?ení si ale vybrat? Na tuto otázku se nabízí jednoduchá odpov??. V?dy je hlavní, aby hledaný a implementovaný systém spl?oval práv? va?e po?adavky, aby ?e?il práv? to, co od daného systému po?adujete. Pro men?í a st?edn? velké firmy m??e být výhodné po?ídit si serverové ?e?ení v ur?itém "balí?ku", proto?e jak v?ichni víme, cena hraje roli. Dobrým p?íkladem je Windows Small Business Server 2003 (SBS 2003) spole?nosti Microsoft.

SBS 2003 umo??uje tém?? okam?it? zefektivnit procesy ve firm?. Obsahuje cenov? dostupné v?estranné serverové ?e?ení, zahrnující emaily, sdílené kalendá?e, p?ístup k Internetu s roz?í?enými funkcemi zabezpe?ení, chrán?né ukládání dat a zálohování, spolehlivý tisk, mo?nost spou?t?t obchodní aplikace a vyu?ívat sdílené faxování. Je ur?ený pro malé a st?ední firmy do 75 po?íta?? a je k dispozici v ?eské verzi.

Jednodu?e, ani? by se práce zastavila, software nainstalujete a je to. Zam?stnanci mohou za?ít vyu?ívat vzdálený p?ístup do firemní sít?, k pracovnímu e-mailu z jakéhokoliv po?íta?e ?i mobilního telefonu, komunikace uvnit? firmy se zlep?í a zrychlí. SBS 2003 je postaven na funk?ní ?pi?kové a bezpe?né technologii. Je robustní, ale jednoduchý na správu a p?edev?ím na pou?ívání. A to je pro v?t?inu u?ivatel? to nejd?le?it?j?í.

Se serverovým ?e?ením Windows Small Business Server se m??ete blí?e seznámit na seminá?ích, které spole?nost Microsoft po?ádá zadarmo. V praktických ukázkách tam uvidíte ?e?ení ka?dodenních ?inností u?ivatel? a ?innost správce sít?.

P?ihlásit se na seminá?e nebo si p?e?íst více o Small Business Server 2003 m??ete p?ímo na www.itseminare.cz.

Celý promotion článek | Zpět | Počet komentářů: 1040 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.