Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele

Jan Horák - WWW - 07. 01. 2005 - 10563 přečtení

Sb?ratelé jsou i dnes v?ude mezi námi. A? se to m??e zdát jakkoliv divné, vzpome?te sami, co v?echno jste sbírali jako d?ti. Bohu?el (nebo mo?ná bohudík :-) to v?t?in? nevydr?elo ani p?es pubertu. I p?esto je tu ale mezi námi nezanedbatelná sb?ratelská men?ina, o které není pochyb, ?e si zaslou?í vlastní internetové stránky. A práv? o jednom takovém webu bude nyní ?e?.

Ten je ur?en jak mnohaletým sb?ratel?m, tak t?m za?ínajícím. Zpo?átku se zdá, ?e jsou tady zastoupeny snad v?echny b??né odv?tví sb?ratelství, co? je sice pravda, ale ve své podstat? je tento web pouze jakýmsi rozcestníkem na dal?í podobné, ?asto ji? specializované, stránky. Abych ale nek?ivdil, na stránkách najdeme i n?jaké vlastní ?lánky, tak?e s tou charakteristikou po?kám a? proberu v?e, co zde najdeme.

Jako první náv?t?vníka upoutá katalog, který se nachází ve st?edu úvodní stránky. Odkazy jsou rozt?íd?ny do kategorií podle sb?ratelského zájmu, kde nechybí filatelie, filokartie, hokejové karti?ky, n?co se tu najde i pro numismatiky nebo sb?ratele odznak? a s prázdnou neodejde ani sb?ratel pivních suvenýr?, telefonních karet, zápalek a v?eho, co k nim pat?í. Katalog se pochopiteln? nem??e rozsahov? srovnávat s portálovými giganty typu Centrum.cz - ka?dá kategorie obsahuje jen okolo deseti stránek, které jsou navíc ?asto nevalné formy, zato obsahov? dosta?ují docela slu?n?. Abych byl tedy p?esn?j?í, v?t?inou se jedná o osobní stránky sb?ratel?.

Zám?rn? jsem vynechal jednu z kategorií katalogu, jedná se o Aukce, které jsou nedílnou sou?ástí obchodování mezi sb?rateli. Podobnou funkci zde toti? plní i rubrika inzerce, kam m??e kdokoliv bezplatn? vlo?it sv?j vlastní inzerát, který se na stránkách po schválení od administrátor? do n?kolika dn? objeví. Práv? vyu?ívání inzerce m??e leccos napov?d?t o náv?t?vnosti stránek a musím uznat, ?e jeden ?i dva inzeráty za týden v ka?dé z rubrik poukazuje na vcelku slu?nou oblíbenost webu.

Dal?í rubrikou je katalog sb?ratel?, kde má ka?dý mo?nost zanechat své jméno, kontakt (v?t?inou e-mailovou adresu), odkaz na své vlastní webové stránky, které jsou mezi sb?rateli více ne? obvyklé, a n?jaký ten popis svých sb?ratelských choutek. A pokud si myslíte, ?e filatelisté a jim podobní jsou jen zap?klí zabedn?nci s lupou v ruce, mo?ná by vás p?ekvapily n?které hlá?ky v osobním popisu, jako nap?íklad: "Sbírejte známky je to zdravé :-)."

Pro komunikaci mezi lidmi nalad?nými na stejnou vlnu nesmí chyb?t n?jaké to diskusní fórum, které na?lo své místo i zde. Zará?ející v?ak m??e být, ?e není a? na výjimky tém?? v?bec vyu?íváno. Mo?ná k tomu trochu p?isp?la jeho p?íli?ná slo?itost, která i p?es vcelku ucházející vzhled asi dost p?isp?vatel? odradí, ne? p?iláká. Zde by ne?kodilo p?ísloví, ?e mén? znamená více, mo?ná by bez v?ech t?ch u?ivatelských skupin a registrací p?ispívalo daleko lidí více.

Doposud se zatím web Sberatel.com tvá?il spí?e jako katalog. Najdeme tady ov?em i n?kolik vlastních ?lánk?, které mají spí?e formu magazínu. Kupodivu se ale nejedná o ?lánky o filatelii (jako?to asi nejroz?í?en?j?ím odv?tví sb?ratelství), nýbr? o mince (tedy numismatii) a zápalky. ?tená? se zde m??e dozv?d?t zajímavosti od ?i?t?ní nebo prodeje mincí ?i bankovek a? po rozsáhlý seznam zahrani?ních sirkáren. Pro sb?ratele s tímto zam??ením m??e být tento web velmi zajímavým pramenem p?i studiích svého koní?ka. V?d?li jste nap?íklad, ?e mezi námi je v ob?hu nemalá ?ást dvoustovek s africkým bezpe?nostním prou?kem? A ?e za ní n?kte?í jedinci dají i n?kolik tisíc? B??te se rychle podívat do pen??enky, jestli tam náhodou n?jaký takový poklad nemáte...

Ale zp?t ke Sberatel.com, poslední v?cí, na kterou bych nem?l zapomenout, je malé okénko na úvodní stránce, kde jsou uvedeny n?které sb?ratelské akce, probíhající v následujících dnech. Co do obsahu jsem tedy snad na nic nezapomn?l, nyní zbývá zhodnotit formu. Technicky web není ?e?en v?bec ?patn? a vzhledem k tomu, ?e autorem je pouze ?ty??lenná skupinka nad?ených sb?ratel?, nem??eme asi ?ekat n?jaké zázraky. Zjednodu?ení by snad sneslo ji? zmín?né diskusní fórum a neu?kodilo by zapracovat na grafické podob? webu. Ten vyu?ívá na dne?ní pom?ry a? p?íli? velké fonty, které cht?-necht? p?sobí spí?e neformáln?. A i barevné zpracování by sneslo o?ivení - p?eci jen ponurý, ?edomodrý design, který ob?as naru?í pouze n?jaká blikající reklama (na?t?stí v?dy k tématu), p?sobí tak trochu na jedno brdo.

Nakonec bych ale rád zd?raznil, ?e u podobných web? se náv?t?vník soust?edí p?evá?n? na obsah, který tu p?es pár mali?kostí nalezne, a Sberatel.com tak výborn? poslou?í p?edev?ím jako vstupní brána do sv?ta sb?ratelství.

Hodnocení: 7/10

Související články:
RECENZE: Pivní tácky (06.06.2005)
RECENZE: HiFiShop (15.01.2005)
RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky (04.01.2005)
[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1037 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.