Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky

Jan Horák - WWW - 04. 01. 2005 - 11912 přečtení

Je?t? donedávna jsem ani netu?il, ?e na ?eském internetu existuje tak rozsáhlá databáze hosp?dek, jakou m??ete nalézt práv? na portále ?eské-hosp?dky.cz. P?edstavte si nap?íklad volný ve?er a kamarádi se ji? naléhav? ptají, kam se p?jde. Internet po ruce, ale jen p?t minut ?asu. A práv? v tuto chvíli je nejlep?í ?as pro zmín?ný web. Portál ?eské-hosp?dky.cz je toti? p?edev?ím velmi rozsáhlou databází hosp?dek, restaurací, pivnic, vináren, kaváren, ?ajoven, motorest?, pizzerií, sportovních i hudebních klub? a nalezneme tady i n?jaké cukrárny.

Katalog je v?t?inou od toho, aby v n?m náv?t?vníci hledali pot?ebné informace, jak tedy lze vyhledávat mezi zmín?nými podniky? M??eme za?ít nap?íklad výb?rem okresu, resp. m?sta. Zvolím nap?íklad Prahu 1, kde je nám k dispozici 473 restaurací, 70 hosp?dek, 42 vináren, 73 kaváren atd. Zde je nutné zmínit, ?e mimopra?ské restaurace a hlavn? hosp?dky jsou ?asto (ale ne v?dy) uvedeny pouze jako kontakt s otvírací dobou, bez jakýchkoli dal?ích informací nebo fotek. P?ijít do takového podniku proto v?dy znamená ur?itý risk. Naproti tomu v kategorii kavárny nebo vinárny, které se s internetem kamarádí zpravidla lépe, jsou ?asto uvedeny práv? velmi lákavé fotky a ?asto zde nalezneme i ?adu dal?ích informací. Mezi ty pat?í nejni??í ceny základních po?ivatin (pivo, láhev vína, hotové jídlo apod.), pro milovníky piva bude nejcenn?j?í informací to?ená zna?ka a ostatní labu?níky m??e oslovit seznam nabízených nápoj? ?i jídel (r?zné druhy lihovin, míchané nápoje, hotovky, národní kuchyn? atd.) To, ?e nejsou objekty popisovány jen krátkým lákavým textem, nýbr? holými informacemi o nabízeném sortimentu, umo??uje snadnou tvorbu anglické verze, kterou vyu?ijí p?edev?ím cizinci, kte?í jsou v?dy vítanými hosty. U jednotlivých objekt? poté zpravidla nechybí adresa, telefon a ?asto ani e-mail, n?kde je dokonce uveden i odkaz na vlastní stránky toho kterého podniku.

Vyhledávat m??eme i d?kladn?ji, podle provozní doby, názvu hosp?dky ?i práv? podle nabídky. Není tedy problém najít nap?íklad v?echny restaurace v Praze, kde va?í francouzskou kuchyni, nabízí nápoje pro d?ti nebo mo?nost hrát billiard. N?kolik set vyhledávacích kritérií uspokojí snad ka?dého. Co se tý?e rozsahu databáze, tak pro p?edstavu nap?íklad z na?eho m?ste?ka, které má zhruba 10 000 obyvatel a okolo 30 hosp?dek, jich na webu najdeme dvanáct, ov?em pouze u dvou byly podrobn?j?í informace. D?le?itým prvkem je u ka?dého podniku hodnocení náv?t?vník?, kde je 0 a? 5 bod? ud?lováno za kvalitu obsluhy, ?istotu prost?edí, kvalitu a chuť jídla, celkovou atmosféru, plus m??e ka?dý p?idat n?jaký vlastní komentá?. Díky tomu lze nap?íklad zobrazit jen TOP 30, neboli 30 nejlep?ích hosp?dek ve m?st? nebo dokonce v celé republice. Pokud by ale hodnocení náv?t?vníkovi nesta?ilo, m??e na stránkách zanechat p?ísp?vky na jedno z témat v diskusním fóru.

Mo?nost zadávat nové podniky má jak majitel ?i provozovatel, tak dokonce i host a i proto se databáze docela slu?n? rozr?stá. Cílem debaty by se ale mohlo stát mno?ství reklam, nejen na úvodní stránce. Av?ak z naprosté v?t?iny se jedná práv? o reklamy hosp?dek a restaurací, které jen cht?jí být více vid?t, nebo je doporu?uje samotný portál. Proto se podle mého názoru nejedná o n?jaký ru?ící element. Na hlavní stránce je pak uveden seznam nejnov?j?ích i nej?ádan?j?ích podnik? a n?jaká zajímavá anketa.

Web je po grafické stránce vcelku povedený, k tématu o hosp?dkách je velmi vhodná ?erveno-bé?ová barva pozadí a mezi grafickými prvky siln? p?evládají práv? zmín?né reklamy. Celkov? tedy web pat?í mezi ty jednodu??í, d?le?it?j?í ne? forma je tady bezesporu obsah. Nevýhodu bych ale jednu uvedl, a sice chyb?jící mo?nost zobrazení mimopra?ských podnik? na map?.

Dne?ní doba je stále více mobilní a tak je více ne? chvályhodné, ?e portál lze nalézt i ve verzích pro mobilní telefony s WAP a také v ?mana?érské verzi? pro PDA za?ízení. P?i?em? v obou verzích lze vyhledávat a výsledky ?adit podle mnoha kritérií.

Jako t?e?ni?ku na dort? jsem si nechal sekci zábava, která by se ur?it? u?ivila i jako samostatný web, ale na druhou stranu humor k hosp?dkám neodmysliteln? pat?í. První v?cí, na kterou narazíte, jsou vtipy a citáty na r?zná témata, nejenom pivní. Co m? ale okouzlilo nejvíc, byla celkem rozsáhlá sbírka freewarových, voln? sta?itelných animací, her ve Flashi. Logické i post?ehové hry, série her s tu??áky nebo animované klipy na známé písn?. Opravdu v?ele doporu?uji.

Hodnocení: 9/10

Související články:
RECENZE: Pivní tácky (06.06.2005)
RECENZE: HiFiShop (15.01.2005)
RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele (07.01.2005)
[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 32 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.