Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

RECENZE: HiFiShop

Jan Horák - WWW - 15. 01. 2005 - 14208 přečtení

Internetové obchody v posledních letech zaznamenaly neskute?ný r?st. Sami u?ivatelé internetu si dokázali b?hem krátké doby vybrat kvalitní obchody, které jim mají co nabídnout. Proto jednou za ?as neu?kodí podívat se n?kterým z nich na zoubek.

Dnes na nás ?eká internetový obchod HiFiShop.cz.

Samotný název m??e být pon?kud zavád?jící, ale pro up?esn?ní - nejedná se o obchod, který nabízí pouze HiFi soustavy, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o obchod, který nabízí ?iroký sortiment zbo?í. Zkratka HiFi (High Fidelity) u? mezi námi dávno zdomácn?la, ve své podstat? znamená "vysokou v?rnost" p?edev?ím p?i p?ehrávání audiosignálu, ov?em stejn? tak lze tento význam p?enést na "vysokou v?rnost" p?i obchodování.

Cílem tohoto povídání ov?em není polemizovat o zkratkách a významech cizích slov. M?li bychom si konkrétn? p?iblí?it samotný obchod. HiFiShop.cz je internetový obchod s bezkonkuren?ní nabídkou spot?ební elektroniky, který provozuje spole?nost Eternity Group s. r. o. Po odsouhlasení domény www.hifishop.cz nás na domovské stránce mimo jiné uvítá nabídka tzv. "zbo?í v akci", dále sloupek reklamních banner? odkazujících na n?kolik spolupracujících server? a v neposlední ?ad? komentovaný seznam obsahových ?i formálních novinek na stránkách.

T?m mén? d?v??ivým zákazník?m m??e HiFiShop nabídnout odkaz na ?lánek "Sdru?ení obrany spot?ebitel?". V únoru a b?eznu 2004 bylo testováno cca 100 internetových obchod?. Cílem bylo zjistit, zda spl?ují v?echny zákonné povinnosti. Obchod HiFiShop.cz se za své výsledky styd?t nemusí, neboť pat?í mezi 44% nejlep?ích ? co? znamená, ?e je schopný správn? poskytnout spot?ebiteli v?echny ?ty?i testované informace p?ed uzav?ením smlouvy (adresa, I?, pou?ení o mo?nosti odstoupení a absence zavád?jících informací).

Pro p?ípad nejistoty nového náv?t?vníka z nákupu je na internetových stránkách p?ipraven podrobný návod, jak nakupovat. Nový náv?t?vník je také detailn? obeznámen se v?ím, co jej p?i nákupu m??e potkat. K dispozici jsou takté? informace o nakupování na splátky pomocí úv?ru CETELEM. V p?ípad? jakýchkoliv dotaz? ?i nejasností m??e náv?t?vník na stránkách zanechat sv?j dotaz nebo se obrátit p?ímo na pracovníky obchodu prost?ednictvím e-mailu. Zvlá?tní ?lánek je v?nován nákupu zbo?í ze Slovenska a vyplývá z n?j, ?e problémem není ani zasílání zbo?í po celé Evrop?, nap?íklad do Rumunska.

Ptáte se, co v?echno nám tedy HiFiShop m??e nabídnout? Nep?eberné mno?ství r?zných mobilních telefon?, televizor?, p?enosných audiop?ehráva??, mixá?ních pult?, ale i kabel? a konektor?, a takto bychom mohli pokra?ovat dál a dál. Ve?kerou nabídku naleznete na stránkách www.hifishop.cz. Ka?dá jednotlivá polo?ka v katalogu obsahuje podrobný ?eský popis, cenu s DPH a dal?í pot?ebné parametry d?le?ité pro spokojenost zákazníka p?i nakupování. Dal?í výhodou tohoto internetového obchodu je dodávka kteréhokoliv vybraného zbo?í za p?edem ur?enou cenu.

Praktické nakupování na www.hifishop.cz obná?í jednoduché standardní kroky. Produkty vybíráme z p?ehledného katalogu nebo pomocí vyhledávacího okna ? to v p?ípad?, ?e víme p?esn?, co hledáme. U polo?ek v?dy najdeme ilustra?ní foto a n?kolik souvisejících výrobk?, které jsou vhodnými alternativami nebo se ?asto s vámi vybraným výrobkem prodávají. Jsou situace, kdy jsme omezeni finan?ními mo?nostmi nebo máme zájem pouze o jednu zna?ku sortimentu apod. V t?chto p?ípadech doporu?ujeme vyu?ít mo?nosti volby parametru p?i vyhledávání zbo?í. Vyberete zna?ku, maximální cenu výrobku, pop?ípad? rozm?ry a po stisknutí tla?ítka "Hledat" vám obchod nabídne pouze to, co va?im po?adavk?m vyhovuje. Vybrané zbo?í pomocí jednoduchého tla?ítka vkládáte do nákupního ko?íku, který vám p?esn? eviduje celkovou sumu nákupu a konkrétní vybrané zbo?í v?etn? jeho mno?ství. Pokud jste se rozhodli objednávku dokon?it a nakupujete zde poprvé, je nutné se zaregistrovat, tedy uvést pot?ebné informace pro dodání (jméno, adresa, telefonní kontakt, e-mail) a zvolit si p?ihla?ovací údaje pro dal?í nákupy (login, heslo). P?í?tí nakupování pro vás za?ne pouhým p?ihlá?ením do systému. Pro kone?né odeslání závazné objednávky sta?í vybrat zp?sob dodání (PPL, EDIS, osobní odb?r..) a zp?sob placení (p?evodem, dobírkou, splátkami, hotov? ?i platební kartou). Nakonec si objednávku zbo?í zkontrolujeme a m??eme se t??it na balí?ek, který nám p?ijde v p?edem ur?ené dob? dodání.

A perli?ka nakonec? Nic z toho nemusíte podstupovat v p?ípad?, ?e si zbo?í objednáte prost?ednictvím va?eho mobilního telefonu formou sms ? ANO, i tento trumf má HiFiShop v rukávu.

Internetový obchod HiFiShop.cz p?sobí velice seriózním dojmem. Odpovídá tomu moderní vzhled, celkové jednoduché a p?ehledné pojetí stránek, slad?ný design. Nemén? d?le?itá je vst?ícnost k zákazník?m. V záv?ru m??eme konstatovat, ?e se nám nepoda?ilo nalézt sebemen?í "mouchu" :-)

Hodnocení: 10/10

Související články:
RECENZE: Pivní tácky (06.06.2005)
RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele (07.01.2005)
RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky (04.01.2005)
[Akt. známka: 0,10 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.