Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

P?ední systémoví integráto?i jsou p?ipraveni na uvedení produktu Microsoft SharePoint Portal Server na trh

Tisková zpráva - Press - 29. 03. 2001 - 5656 přečtení

Microsoft p?edal do výroby nové ?e?ení podnikového portálu

Redmond, Washington, 28. b?ezna 2001
T?ináct p?edních sv?tových systémových integrátor? dnes ohlásilo své plány umo?nit podnik?m rychle implementovat Microsoft SharePoint Portal Server. Partne?i globálního uvedení Microsoft SharePoint Portal Server na trh jsou- Avanade Inc., Cambridge Management Consulting GmbH, Cap Gemini Ernst & Young LLC, Compaq Computer Corp., Dell Computer Corp., ePresence Inc., Getronics NV, Hewlett-Packard Co., Honeywell Inc., International Computers Ltd. (ICL), Internosis, KSolutions Inc. a Unisys Corp. - a v?ichni budou nabízet speciální slu?by a ?e?ení, které pomohou zákazník?m se zavád?ním Microsoft SharePoint Portal Server v jejich firmách. Tato zpráva vychází zárove? s ohlá?ením spole?nosti Microsoft, ?e p?edal toto podnikové ?e?ení portálu do výroby - jeho celosv?tové uvedení na trh se o?ekává koncem jara.

SharePoint Portal Server je flexibilní ?e?ení, které umí vyhledávat a indexovat v?t?inu d?le?itých zdroj? dat a informací v celé organizaci a zp?ístupnit tak informace komukoliv z firmy prost?ednictvím d?v?rn? známého u?ivatelského rozhraní. Nový server kombinuje vyhledávání na podnikové úrovni, vyvinuté ve spole?nosti Microsoft, s integrovanou správou dokument? a flexibilními snadno p?izp?sobitelnými funkcemi podnikového portálu. Pracovníci si mohou vytvá?et svoje vlastní ?ovládací panely? (digital dashboard), kde mohou vid?t trvale pou?ívané informace - nap?. schránku do?lé po?ty z Outlooku, termínový kalendá? a d?le?ité soubory.

Spole?nost Microsoft dokon?ila rozsáhlý vývoj a testování SharePoint Portal Serveru, v?etn? implementace tohoto produktu do firemního intranetu spole?nosti Microsoft.

?Podniky stále více pova?ují firemní portály za velmi efektivní investice, které umo?ní zam?stnanc?m reagovat na pot?eby zákazník? tím, ?e zp?ístupní informace ulo?ené ve firm? i na internetu,? ?ekl Jeff Teper, generální mana?er obchodní jednotky pro SharePoint Portal Server ve spole?nosti Microsoft. ?Partne?i celosv?tového uvedení SharePoint Portal Serveru na trh, kte?í p?edstavují p?ední systémové integrátory v oboru, mají dostatek znalostí pro poskytování konzultací k tomuto produktu a pro asistenci zákazník?m, aby mohli co nejrychleji za?ít vyu?ívat výhod firemního portálu.?

Systémoví integráto?i p?ijali SharePoint Portal Server jako d?le?itý podnikatelský nástroj pro zákazníky a vytvá?ejí speciální ?e?ení a slu?by, aby pomohli zákazník?m SharePoint Portal Server rychle zavést. Následujících t?ináct partner? celosv?tového uvedení SharePoint Portal Serveru na trh ji? ohlásilo svá ?e?ení a slu?by pro tento produkt.

Spole?nost Avanade plánuje nabízet konzultace pro SharePoint Portal Server v ka?dém ze svých 17 sv?tových vývojá?ských center. Vyvíjí ?e?ení pro zavád?ní a konkrétní p?izp?sobení tohoto produktu, která by uspokojila pot?eby zákazník?.

Spole?nost Cambridge Management Consulting plánuje nabízet sadu individualizovaných ?e?ení, navr?ených tak, aby pomohla klient?m vyu?ít a zúro?it dosa?ené znalosti a zvý?it produktivitu. Tato ?e?ení budou obsahovat ?ablony (p?edlohy) pro sledování teoretických i praktických znalostí zam?stnanc? a informa?ní portály zam??ené na specifické pr?myslové obory.

Spole?nost Cap Gemini Ernst & Young bude poskytovat pro svou celosv?tovou klientelu ?iroké spektrum slu?eb a ?e?ení pro zavád?ní SharePoint Portal Serveru.

Firma Compaq vyvíjí sadu slu?eb pro optimalizaci SharePoint Portal Serveru, otev?ela t?i globální centra pro SharePoint Portal Server a ?kolí 150 konzultant? ve své divizi globálních slu?eb. Compaq rovn?? vyvíjí pln? testované a doporu?ené konfigurace serveru ProLiant, aby mohl poskytnout pro nové ?e?ení optimalizovanou serverovou platformu.

Spole?nost Dell nabízí speciální konzultace pro SharePoint Portal Server i instalace produktu na nových serverech Dell.

Spole?nost ePresence nabídne klient?m p?tistup?ový program pro plánování a zavád?ní produktu, obsahující strategické otázky, soupis pot?eb, definici taxonomie dokument? a u?ivatelské úpravy portálu.

Slu?by spole?nosti Getronics pro SharePoint Portal Server budou zahrnovat transformaci organizace, integraci aplikací, správu aplikací a podp?rné slu?by pro vývoj obchodních ?e?ení.

Techni?tí konzultanti Hewlett-Packard Services budou asistovat st?edním a velkým podnik?m v Severní Americe, Evrop?, Asii a Pacifiku poskytováním konzultací a poskytováním upravených kompletních ?e?ení na bázi SharePoint Portal Serveru.

Spole?nost Honeywell bude mít skupinu vy?kolených konzultant? pro asistenci zákazník?m, kte?í budou zavád?t SharePoint Portal Server spolu s jejím produktem Uniformance.

Spole?nost ICL bude nabízet slu?by a ?e?ení v?etn? návrhu a dodávek portálových a indexovacích ?e?ení na bázi SharePoint Portal Serveru a integrace s existujícími a na aplikace orientovanými systémy správy dokument?.

Spole?nost Internosis bude nabízet p?tidenní konzulta?ní program navr?ený tak, aby pomohl zákazník?m za?ít se zavád?ním SharePoint Portal Serveru. Zú?astn?né firmy budou spolupracovat s technickými konzultanty Internosis na p?íprav? pot?ebné infrastruktury, instalaci, konfiguraci a testování pracovního prostoru SharePoint Portal Serveru a p?i zaji?t?ní ?kolení a výcviku u?ivatel?.

Spole?nost KSolutions nabídne soubor ?e?ení správy projekt? a pracovních sil na bázi SharePoint Portal Serveru.

Spole?nost Unisys nabídne ucelený soubor ?e?ení na bázi SharePoint Portal Serveru, navr?ený pro asistenci ú?ad?m státní správy ke zdokonalování jejich pracovních proces?.

Kontakty:
E-mail: msczech@microsoft.com
Fax: 02/611 97 100

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.