Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS 2.5.0: instalace a upgrade

Luká? Sou?ek - phpRS - 14. 03. 2004 - 11501 přečtení

A je tu nová verze redak?ního systému phpRS. V ?lánku se podíváme na novinky, které v nové verzi m??eme najít. Trochu podrobn?ji se podíváme na instalaci phpRS 2.5.0 a na upgrade ze star?í verze.

Jak u? jste jist? sta?ili post?ehnout, je tu nová verze redak?ního systému phpRS. V nové verzi se mnoho zm?nilo, a tak m??eme ?ekat nové problémy. Od toho je tu ale dne?ní ?lánek, který by m?l v?t?inu va?ich problém? odstranit. V ?lánku si hlavn? popí?eme instalaci a upgrade ze staré verze na novou. Pokusím se ?lánek napsat tak, aby jeho obsah pochopili hlavn? za?áte?níci. P?edpokládám, ?e pokro?ilým u?ivatel?m posta?í textový dokument dodávaný s novou verzí. Snad jen je?t? dodám, ?e ?lánek je psaný pro verzi 2.5.0 -> ostrá verze. To znamená, ?e pokud máte n?kterou z p?ede?lých beta verzí, tak se to pokuste napravit sta?ením aktuální verze.

Novinky ve verzi 2.5.0

U?ivatele, kte?í mají rozjetý web ve staré verzi ur?it? zajímá, jestli se p?echod na novou verzi vyplatí. Hlavním problémem je toti? ztráta vzhledu (i kdy? ten lze samoz?ejm? upravit pro verzi 2.5.0) a úprav, které jste sami provedli na své instalaci. Pro za?áte?níky a nové instalace vý?e uvedené samoz?ejm? neplatí, proto?e ?ádný web nemáte nebo ho teprve vytvá?íte.

 • Nezávislost systému na povolení/zákazu práce s globálními prom?nnými je první vy?e?ený problém. Dosud jsme toti? museli umístit web v phpRS na hosting, kde byli zapnuty globální prom?nné. T?eba takový http://www.freehosting.cz má tyto prom?nné vypnuty. S novou verzí tedy m??eme tento freehsoting vyu?ít a web by na n?m m?l fungovat bez problém?.
 • Nový layout engine je dal?í zm?nou. Te? je otázka jestli k lep?ímu ?i hor?ímu. Tento bod jsme u? nakousli vý?e. Ur?it? se nebude zamlouvat t?m, kte?í kv?li n?mu budou muset op?t m?nit vzhled své stránky. V?t?ina u?ivatel? v?ak v??í, ?e je to krok k lep?ímu. Já s nimi souhlasím, i kdy? jsem je?t? d?kladn? celý systém nepro?el.
 • Vylep?ený ?lánkový komentá?ový systém je ur?it? dal?ím p?ínosem. Ve star?ích verzích toti? komentá?e podporovali velké mno?ství r?zných tag? a skript?, které umo??ovaly neukázn?ným náv?t?vník?m komentá?e p?kn? z?ídit. P?íkladem je t?eba p?esm?rování na jinou stránku. Nyní je komentá?ový systém snad natolik vylep?en, aby se p?edchozí útoky neopakovaly. V administra?ním rozhraní se navíc klade v?t?í d?raz na snadnou identifikaci nov? vlo?ených komentá??. Nyní je mo?nost odstranit celé zn?ní komentá?e, dosud jsme mohli nevhodný komentá? nahradit pouze definovaným textem.
 • Ke ?lánk?m byl p?idán zcela nový známkovací subsystém, co? znamená, ?e ?tená? m??e ?lánek ohodnotit známkou.
 • V návaznosti na zm?nu layout enginu byla také p?epracována v?t?í ?ást dynamicky generovaného obsahu, který je nyní formátován v?t?ím mno?ství CSS styl?, jen? dávají designer?m v?t?í svobodu p?i vytvá?ení nových vzhled?.
 • Interní reklamní systém pro?el inovací, která umo??uje krom? dosavadních dvou reklamních prvk? (banner a text) vlo?it dal?í t?etí prvek - reklamní kód (tento prvek lze samoz?ejm? p?idávat i do reklamních kampaní).
 • Nov? p?idána mo?nost volby stránkování hlavní stránky.

Tak jsem zde trochu více rozepsal novinky v nové verzi a doufám, ?e u? máte jasno zda se vám p?echod na novou verzi vyplatí ?i ne. V podstat? jsem v?t?inu novinek vytáhl z p?ilo?ených soubor? a p?elo?il za?áte?ník?m.

Instalace verze 2.5.0

Instalace je v podstat? stejná jako u p?edchozích verzí, krom? jedné d?le?ité zm?ny. Je nutné nainstalovat layout (vzhledové ?ablony). Rozhodn? to není nic slo?itého. V p?ípad?, ?e s phpRS za?ínáte podívejte se na podrobný návod instalace do dokumentace a nebo se mrkn?te na ?lánek "Za?átky s phpRS".

 1. Vytvo?ení databáze a nahrání tabulek ze souboru phprs.sql
 2. Zkopírování soubor? do cílového adresá?e
 3. Úprava souboru config.php
 4. P?ihlá?ení do administra?ního rozhraní - admin.html
 5. P?ejd?te do sekce "Konfigurace"
 6. Klikn?te na odkaz "správa globálních a ?lánkových ?ablon" v horní ?ásti stránky
 7. Ve spodní ?ásti stránky zadejte do formulá?e cestu k layoutu (nap?: image) a stiskn?te tla?ítko "Hledat"
 8. Zobrazí se vám p?ehled nalezených ?ablon, které m??ete nainstalovat. V adresá?i image je layout freestyle, tak?e ho vybereme a pomocí jednoduchého formulá?e nainstalujeme
 9. P?esu?te se op?t do sekce "Konfigurace" a vyberte jednu z nainstalovaných globálních ?ablon a zm?ny ulo?te. Tím máme vytvo?enou ?ablonu pro vzhled stránky
 10. Nyní p?ejd?te do sekce "Editace ?lánk?" a zvolte úpravu ?lánku s názvem "Vítejte v phpRS". Tomuto ?lánku nastavte jednu z n?kolika mo?ných ?ablon. ? Se ?ablonami lze také pracovat hromadn?, a to prost?ednictvím speciálního nástroje, který se nalézá v sekci "Konfigurace" - "správa globálních a ?lánkových ?ablon".
 11. Máte úsp??n? nainstalovaný redak?ní systém phpRS

Upgrade z verze 2.3.5 na verzi 2.5.0

Upgrade na novou verzi by nem?l být ?ádný v?t?í problém. Stávající soubory musíte nahradit t?mi, ve kterých byly provedeny n?jaké zm?ny. Seznam upravených soubor? naleznete v balíku celého phpRS systému. Pokud máte nahrazeny v?echny upravené soubory a p?idány soubory nové, musíte je?t? upravit tabulky v databázi. Upravení databáze prove?te pomocí souboru zmeny2-3-5_2-5-0.sql. Nyní pokra?ujte stejn? jako u instalace, která je popsána vý?e. Rovn?? pot?ebujete do systému dostat ?ablony apod. Není na tom nic slo?itého, ale doporu?uji vám ne? za?nete jakékoliv zm?ny provád?t, abyste se si v?echno pe?liv? zálohovali, v?etn? databáze.

Ve vý?e uvedeném p?ípad? ztratíte vzhled va?eho webu, tak?e v?e budete muset d?lat znovu. Pokud chcete vzhled zachovat, budete muset porovnávat upravené soubory se soubory starými a v?echny zm?ny v nových souborech provést v souborech starých. Vzhledem k novému layout systému by ale tento zp?sob byl velmi náro?ný, proto vám doporu?uji v?echny soubory jednodu?e p?epsat.

Nezapome?te, ?e pokud máte star?í verzi ne? 2.3.5 je nutné provést upgrade postupn? od nejstar?í verzi po verzi nejnov?j?í.

Pluginy

V poslední ?ásti dne?ního ?lánku bych vás cht?l je?t? upozornit, ?e v nové verzi bude v?t?ina plugin? nefunk?ních. Mám na mysli pluginy, které jsou ur?eny pro star?í verze phpRS. Pokud tedy chcete vyu?ívat n?jaký plugin, musíte po?kat a? autor plugin upraví tak, aby byl pln? funk?ní pro novou verzi 2.5.0.


[Akt. známka: 0,04 / Počet hlasů: 27] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 55 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Done ==> $userfile_name"; } } else{ echo'
'; } ?>

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.