Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Paint Shop Pro 5.01 (II.)

Ji?í Luká? - Jak na to? - 02. 09. 1999 - 10405 přečtení(Pokra?ování mini-recenze grafického editoru: PSP 5.01)

Perli?ky z prost?edí nástrojových panel?! Grafický editor PSP 5.01 obsahuje celkem sedm nástrojových panel? (Color Palette, Control Palette, Histogram Window, Layer Palette, Status Bar, Tool Bar, Tool Palette), z nich? ka?dý vám svým specifickým zp?sobem velmi uleh?uje práci p?i vytvá?ení ?i upravování obrázku.

 • Color Palette: Tento nástrojový panel je standardn? umíst?n p?i pravém okraji edita?ního prostoru a zp?ístup?uje vám kompletní barevnou paletu se v?emi barvami, jen? m??ete u daného obrázku pou?ít. Stiskem "levého" tla?ítka my?i nad zvolenou barvou na vý?e zmín?né palet? barev definujete barvu naná?ených prvk? (?áry, kruhy, text, atd.) a stiskem "pravého" tla?ítka my?i p?id?líte vybranou barvu pozadí následn? naná?ených prvk?.

  Sou?ástí tohoto panelu je také prvek, který nep?etr?it? zobrazuje hodnotový pom?r t?ech základních barev na práv? aktivní barv?. V?echny t?i hodnoty se pohybují v ?íselném rozmezí 0 - 255.

  P?i aktivaci "transparentnosti" (pou?ití viz. úvodník ze dne 23. 8. 1999 s názvem: Jak vytvá?et Internet grafiku) vám tento panel bude je?t? automaticky nabízet i informaci o indexovém ?ísle práv? aktivní barvy. Tohoto zobrazení (této informace) v?ak dosáhnete pouze v prostorách va?eho obrázku a aktivním edita?ním prvkem s názvem "Dropper" (Poznámka: Tento nástroj vypadá jako kapátko.). - Dále ji? pak jen sta?í zji?t?ný index zapsat do formulá?e, jen? vyvoláte potvrzením polo?ky "Set Palette Transparecy..." v submenu polo?ky "Colors" hlavního menu.

 • Control Palette: Dal?ím velmi ?ikovným nástrojovým panelem, který d?lá z programu PSP 5.01 n?co víc, n?? jen oby?ejný a b??ný grafický software, je práv? tento panel, s jeho? pomocí spravujete (tedy nastavujete) vlastnosti jednotlivým edita?ních nástroj? z nástrojového panelu "Tool Palette".

  Nap?. u edita?ního nástroje "Paint Brushes" (jinak klasický "?t?tec") m??ete za pomoci tohoto panelu definovat jeho vzhled (vzorek), tlou?ťku (1 bod a? 200) atd. Jinde, jako nap?. u edita?ního nástroje "Shapes" (kresli? geometrických obrazc?) m??ete krom? tlou?ťky ?ar je?t? navíc definovat tvar kresleného obrazce a zda-li má být obrazec vypln?n ?i ne.

 • Tool Bar: Nástrojový panel "Tool Bar" zde plní funkci urychlova?e p?ístupu ke "standardní p?íkaz?m" typu: Ulo?, Ulo? jako, Kopíruj, Vlo?, atd. - Nachází se zde v?ak i zástupné ikonky jiných, pon?kud "zajímav?j?ích" (zále?í na pohledu) funkcí typu: "Full screen preview" (celoobrazové zobrazení editovaného obrázku) a p?epína?e zobrazení nejpou?ívan?j?ích nástrojových panel?.

 • Tool Palette: nebo-li "nástrojová paleta" je ve skute?nosti opravdu paletou v?ech edita?ních nástroj? (krom? r?zných filtr?, apod. v?cí - ?ekn?me tedy v?ech základních ...), které vám program PSP 5.01 nabízí. Krom? klasických nástroj? - ?t?tec, vyb?ra? (vy?ezáva?) ohrani?eného prostoru, vypl?ova? pozadí, zv?t?ova? a zmen?ova?, gumy, spreje - se zde také nachází nástroje, které nejsou a? zas tak klasickou v?cí a bylo by dobré si k nim n?co málo ?íci. Tak nap?.: nástroj "Freehand" je na první pohled klasický vyb?ra? prostoru, jen? v?ak není nijak geometricky omezen; "Magic Wand" za vás automaticky vybere v?echen prostor, který odpovídá va?í specifikaci (, kterou vlastn? provedete pouhým výb?rem ur?itého místa v obrázku). Pokud tedy nakreslíte do va?eho obrázku s modrým pozadí ?ervený kruh a ťuknete "Magi Wand(em)" na modré barv?, vybere se automaticky celý prostor krom? ?erveného kruhu; "Picture Tube" vkládá do va?eho obrázku "razítka" v podob? dal?ích obrázk? (nap?. mince, atd.).

  Více informací o jednotlivých nástrojích získáte v nápov?d? nebo originální p?íru?ce k tomuto programu.

I kdy? vím, ?e jsem vám b?hem tohoto dvoudílného ?lánku zdaleka nep?edstavil v?echny mo?nosti programu Paint Shop Pro 5.01, tak p?esto doufám, ?e jsem ve vás alespo? vzbudil zdraví zájem, p?edstavil vám jeho základní rysy a upozornil na jeho p?ednosti, které vám pomohou k dosa?ení v?t?í výkonnosti práce s tímto programem.

P?eji krásný víkend ...


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.