Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Microsoft

MICROSOFT vs. DOJ aneb je?t? v?t?í obrz vra?dí velkého obra

Ji?í Luká? - Microsoft - 15. 06. 2000 - 10430 přečtení

... V??ím tomu, ?e mnozí z vás si p?i pomy?lení na v titulku nastín?nou situaci nepomyslíte nic nebo jen bezd??n? vzpomenete na svá trápení p?i (p?e)instalaci opera?ního systému typu Windows a ti?e se u?klíbnete! - Ale zkusil jste se n?kdo opravdu zamyslet nad tím, pro? skute?n? nemalé seskupení amerických stát? po?ádá hon na softwarevého obra v podání spole?nosti Microsoft nebo co (ne)vy?e?í nedávno vy?knutý rozsudek soudce (jméno si ji? nepamatuji, ale to není podstatné) zabývajícího se touto kauzou?

?e ne? - Vlastn? pro?? V?dyť vy jste jen oby?ejnými strávníky, kte?í si jen objednávají svou porci jídla a nezajímá vás odkud pochází ba ani to, jakým zp?sobem se daná firma vyráb?jící va?e jídlo dostala na toto místo up?ednost?ovaného dodavatele.

Myslím si, ?e mohu s klidem ?íci, ?e vám (- nyní mám na mysli tu ?ást po?íta?ové obce, které je jedno, co se d?je s kauzou MICROSOFT vs. DOJ) tak trochu rozumím a ji? v?bec vám tento nezájem nezazlívám, ale p?esto bych byl rád, kdyby vás n?co málo následujících ?ádk? vyvedlo z va?eho "obvyklého klidu" a donutilo vás alespo? trochu zauva?ovat nad vý?e polo?enými otázkami.

Je?t? ne?-li se v?ak pustím do "zve?ej?ování svých spekulací", rád bych upozornil na skute?nost, ?e se rozhodn? nepo?ítám mezi aktivního p?íznivce Microsoftu (, co? dokazuje i m?j pom?rn? v?elí vztah se "sle?nou" jménem "Linux"), ale na druhou stranu se zase odmítám stát "principiálním" odp?rcem tohoto gigantu jen proto, ?e je velký a relativn? bohatý! - Zkrátka: "Ať pravda zvít?zí nad l?í a nenávistí!" I kdy? je to jen pohádka, tak je dobré ji snít!

O co v této kauze vlastn? jde? ... O "údajn?" (- rad?ji te? budu toto sl?vko ?asto pou?ívat, abych nikoho nijak zvlá?ť nepo?kodil) nerovný souboj p?i nabízení a distribuci internetového klienta MS Internet Explorer jako?to p?ímého konkurenta software Netscape Navigator (pozd?ji Communicator) a o "údajné" vyu?ívání svého tém?? monopolního postavení v oblasti opera?ních systému (= OS) k ovliv?ování prodejc? po?íta?ových sestav týkající se jejich volby OS a dal?ího programového vybavení (- sice nevím, jak p?esn? ?alobce definoval svou ?alobu a jestli v ní je zahrnuto i to druhé obvin?ní, ale zhruba o tyto v?ci v tomto sporu jde. Obzvlá?t? pak o první obvin?ní!).

Osobní komentá?:

Myslím, ?e ka?dý víme, jak to v obchod? (obzvlá?t? pak ve sv?tovém) chodí! - "Ty to ode m? koupí? a já ti dám tuhletu a tamtu slevu. Nekoupí?-li a nemá? v?bec ?ádný zájem, ne?ekej, ?e ti za týden ud?lám stejnou nabídku." - Tak to prost? chodí a tak to bude fungovat minimáln? i v blízké budoucnosti. A to jsem je?t? ani nezmínil r?zné legální a nelegální zp?soby lobingu a úplatk?. Zkrátka mezinárodní obchod je "tvrdá" hra a Microsoft se ji rozhodn? ú?astní.

To? m?j komentá? k (p?ípadné druhé ?ásti - ji? jsem ?ekl, ?e nevím, jestli je sou?ástí ?aloby) obvin?ní týkajícího se "údajného" nátlaku na prodejce po?íta??. Ale jak jsem ji? vý?e nazna?il, o tuto v?c zde ani tak nejde, jako hlavn? o "údajné" vyu?ití tém?? monopolního postavení OS Windows pro distribuci programu MS Internet Explorer!

Ano, kdy? se to takhle vysloví (napí?e), jak jsem to uvedl vý?e (na konci p?ede?lého odstavce), opravdu to vypadá jako "nekalá sout??", ale je tomu opravdu tak, jak to vypadá? Ji? z mé otázky m??ete vycítit, ?e s tímto tvrzením moc nesouhlasím a já jen mohu dodat, ?e tomu opravdu tak je!

Pokuste se v?ít do role Microsoftu, který se nejprve v po?átcích komer?ního Internetu sna?í prosadit svou vlastní síť MSN (Microsoft Network) s uceleným komplexem slu?eb a posléze Microsoftu bojujícím se zpo?d?ním, které získal p?i prosazování své vlastní sít?. Nic tragického, ale p?eci jenom dost na to, aby se zde (v této ?ásti softwaru) ji? prosadil jiný program a vytvo?il si výsostné postavení.

Av?ak vy máte peníze a schopné lidi, co? vám umo?ní za krátké ?asové období dohnat konkurenci a srovnat s ní krok. Mezitím zji?ťujete, ?e o Internet je v?t?í zájem, ne? kdy kdo p?edpovídal a tak zvy?ujete p?ísun zdroj? do své Internet sekce, aby jste z této "popularity" vyt??ili co nejvíce. (Zatím nevidím nic ne?estného a neslu?ného!)

Va?e vy??í vstupy do vývoje a bezplatná distribuce vytvo?eného programu (MS IE) vás v celkovém "zú?tování" vyhouply na ?elo "pou?ívanosti" a zvý?ily vá? vliv na toto odv?tví. (V této ?ásti ji? za?íná nikým v minulosti neohro?ovaný Netscape sk?ípat zuby a zbrojit proti va?í "ofenzív?"!) - Je?t? je nutno zd?raznit, ?e od posledních verzí (od t?etí nebo ?tvrté verze) je MS IE prokazateln? kvalitativn? lep?í ne?-li Netscape Navigator, co? je dle mého názoru podstatný fakt!

Va?e úsp?chy a "?ádanost této technologie" (Internetu jako takového) vás podnítí k dal?í práci, která vyvrcholí integrací tohoto programu do va?eho jiného v?t?í a komplexn?j?ího programu - co na tom, ?e je to OS. - Pro "osv?tlení" celé této situace je dle mého názoru dobré p?ipomenou si nap?. vývoj programu MS Office (a vlastn? v?ech takovýchto kancelá?ských balík?). Nejprve zde byli jednotlivé sou?ásti: MS Word (textový procesor), MS Excel (tabulkový procesor), MS Access (databázový program), atd. a teprve a? po ur?ité dob? se objevili komplexní balíky sdru?ující jednotlivé sou?ásti do jednoho celku.

Ale pokra?ujme ... Slou?ením obou program? získáme nový produkt s novými mo?nosti, které lze ve v?t?in? p?ípad? ozna?it jako zlep?ující prvek. Ano, p?ipou?tím, jako sou?ást velmi roz?í?eného (tém?? a? monopolního, ale monopol to je?t? není - zkuste chvíli "neinovovat" tento OS a uvidíte, kde skon?í tento "tém?? monopolní" software) opera?ního systému se svým zp?sobem nabízí více lidem, ale ta mo?nost instalace konkuren?ního programu tu stále je!

Záv?r:

Tak znovu! O co v této kauze jde? ... No, po vý?e uvedeném logickém rozboru celé situace mi celá v?c p?ipadá jako v?echno ostatní jen ne boj za "právo u?ivatele (nás) u?ívat lep?í software" a "právo obchodní subjektu vyráb?t lep?í produkt, který se bude lépe prodávat". - Ano, já doká?i pochopit, kdy? anti-monopolní vládní ú?ad zaká?e odkoupení n?jaké malé firmy velkou, z d?vodu snahy velké firmy získat touto akcí na trhu monopol, ale vý?e rozebíraný proces mi p?ipadá jako absolutn? nesmyslný.

I kdy?, abych ?ekl pravdu, jako absolutn? nesmyslné mi p?ipadali i n?které dal?í kauzy, které se v USA t??ili pom?rn? slu?né popularit? a tak si ?íkám, ?e tomu mo?ná jen jako ?ECH nerozumím a nejsem schopen to pochopit.


[Akt. známka: 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.