Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak vytvá?et Internet grafiku, díl druhý

Ji?í Luká? - Jak na to? - 26. 08. 1999 - 10087 přečteníPokra?ování vý?tu Základních "pomyslných" ustanovení týkajících se tvorby obrázk? nasazených v prost?edí Internetu:
  • V p?ípad?, ?e chcete na Internet umístit obrázek o nadm?rné velikosti nebo datové náro?nosti (?ekn?me obrázky nad 25 KB), doporu?uji vám tento obrázek zmen?it na p?ijatelnou variantu, která by zárove? plnila funkci odkazu na p?vodní (neupravený) obrázek.
  • Dále není rozhodn? na ?kodu pou?ívat p?i tvorb? va?ich obrázk? tzv. "transparentnosti" (tedy "pr?hlednosti"), jen? vám umo?ní lep?í splynutí va?eho obrázku s pozadím prezentace. (- Více informací viz. ní?e.)
  • Nezapome?te (i kdy? se to mnohým z vás bude mo?ná zdá sm??né), ?e pro opakované pou?ití stejného obrázku není nutné jej znovu vytvo?it (provést kopii souboru a p?i?adit ji jiné ozna?ení), ale lze pou?ít odkaz na jeden a tý? vý?e pou?itý obrázek.

  • Pozor na autorská práva! - I kdy? z vlastní zku?enosti vím, jak t??ké to n?kdy je - vymyslet si sv?j vlastní obrázek k danému tématu a ubránit se "lacinému" poku?ení v podob? ne p?íli? pracného zkopírování cizího obrázku, tak apeluji na va?i morálku (?est) a prosím vás o alespo? 99 % dodr?ování tohoto "minimáln?" etického závazku.

Pozadí vypl?ující obrázky:

Zajisté jste ji? n?kdy nap?. nav?tívili (WWW) stránky, které vám svým vzhledem p?ipomínaly vyta?ené listy z krou?ky spojeného poznámkového bloku nebo stránky s ?edo-bílým mramorovým podkladem. Ať tak, ?i tak, jednalo se v obou p?ípadech o (ú?innou) aplikaci toto?né technologie, jen? je zalo?ena na "dla?dicovém efektu".

-> Vy, jako tv?rce pozadí, vytvo?íte malý úzký a dostate?n? dlouhý prou?ek (minimáln? 1024 bod? - pixel?!) nebo st?edn? veliký ?tverec s po?adovaným vzorem, jen? je pak tolikrát opakovan? polo?en vedle a pod sebe náv?t?vníkovým prohlí?e?em, dokud nedojde k úplnému zapln?ní pozadí va?í stránky. Celý fígl vlastn? spo?ívá v ?ikovn? navr?eném vzoru, jen? pak - p?i p?ilo?ení t?chto dvou toto?ných obrázk? k sob? z jakékoli strany - na sebe dokonale navazuje.

Je?t? p?ipomínám, ?e práv? zde platí (dvojnásobn?) první pravidlo o co mo?ná nejmen?í datové velikosti vámi vytvo?eného obrázku.

Transparentní obrázky:

Jak jsem ji? vý?e v textu nazna?il, transparentnost = pr?hlednost, co? v praxi znamená, ?e ur?itá (speciáln? definovaná) ?ást va?eho obrázku "m??e" být pr?hledná a p?ebírat tak v daném míst? vzor spodní výpln?. - A jak definujete onu pr?hlednou ?ást?

Nap?íklad v mém oblíbeném programu Paint Shop Pro 5.01 se transparentní ?ást definuje za pomoci vámi speciáln? vy?len?né barvy (- v?t?inou barva, jen? v daném obrázku nepot?ebujete pou?ít) a indexu, který této barv? pat?í. Dále ji? jen sta?í za pomoci ukazovátka "Dropper" zjistit p?íslu?ný index a zapsat jej spolu s potvrzením aktivace pr?hlednosti do formulá?e, jen? vyvoláte potvrzením polo?ky "Set Palette Transparecy..." v submenu polo?ky "Colors" hlavního menu.

Velmi efektní je pou?ívat tuto technologii p?i tvorb? nadpisových, zna?kových a tla?ítkových obrázk?. Je v?ak samoz?ejmé, ?e se ?ádné meze va?í tvo?ivosti nekladou.

P?eji nádhern? vymalovaný záv?r týdne ...


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.