Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak vytvá?et Internet grafiku

Ji?í Luká? - Jak na to? - 23. 08. 1999 - 11390 přečtení

"Akademický Internet" je mrtev, ať ?ije pln? komer?ní a tentokrát v?em lidem p?ístupný Internet. To? hleslo dne?ního informacemi p?esyceného sv?ta. S touto nelehkou prom?nou celosv?tové sít? sítí se v?ak nezm?nilo pouze spektrum u?ivatel? a organizací ?i spole?ností p?sobících na tomto informa?ním médiu, ale do?lo i k dosti zna?nému posunu priorit v druhu a prezentaci ?í?ených informací. Nyní ji? Internet neobsahuje pouze strohé, nebarevné a nijak zvlá?t? upravené texty v?nující se n?jakému vysoce v?deckému bádání, ale barevné (a? "?ivé") prezentace s mno?stvím obrázk?, zvuk?, typ? písma a nápaditými fígly, jen? celý dojem je?t? umoc?ují!

A práv? proto jsem se vám v?em, kte?í o tento druh ?lánku projevíte zájem, rozhodl poodhalit tajemství tvorby Internetové grafiky, která má taky svá úskalí, jím? je nutno se vyhnout.

Asi tou nejd?le?it?j?í otázkou, jen? by si m?l ka?dý, kdo si chce své stránky o?ivit n?jakým obrázkem, polo?it, je: "V jakém programu chce tuto svou vizi spáchat?" - Je?t? p?ed tím, ne?-li vám dám sv?j osobní tip na software, který dle mých osobních zku?eností s ním je pro tuto práci p?ímo stvo?ených, bych se rád zmínil o n?kolika málo vlastnostech, jimi? by m?l tento software disponovat.

P?edev?ím by m?l být jednoduché a lehce srozumitelné konstrukce (- asi tedy nic podobného jinak velmi ?pi?kovému grafickému programu Corel DRAW), podporovat v?echny hlavní Internet formáty (GIF, JPEG, JPG) a umo??ovat ru?ní nastavení jak velikosti obrázku (v pixelech ?i cm), tak i barevné hloubky (tedy 1 Bitové, 2 Bitové, 4 Bitové, 8 Bitové = 256 barev, 16 Bitové, atd.). Dále by m?l ur?it? podporovat n?kolikanásobný Zoom (zv?t?ování a zmen?ování obrázku) a v?echny základní grafické funkce (p?evracení ?i zrcadlení obrázku, mo?nost vkládání textu, kreslení r?zných geometrických obrazc?, filtraci, atd.). Nem?la by chyb?t ani mo?nost tvorby animovaných GIF obrázk?, které sou?asné Internet grafice p?ímo "kralují"! - Myslím, ?e to je v?e, co vám sta?í pro (základní) pohodlnou tvorbu va?ich obrázk?. Samoz?ejm?, ?e v?echny funkce na víc jsou jen a jen p?ínosem, av?ak nezapome?te na má první slova: P?íli? mnoho funkcí vede k p?íli?né slo?itosti programu, co? v celkovém d?sledku sni?uje jeho skute?nou pou?itelnost (viz. Corel DRAW)! - M?j osobní tip na vhodný grafický program: Paint Shop Pro nap?. ve verzi 5.01.

Základní "pomyslná" ustanovení týkající se tvorby obrázk? nasazených v prost?edí Internetu:

  • Musí zabírat co mo?ná nejmén? datového prostoru a být vytvo?eny v minimální barevné hloubce (Pokud vám nap?íklad sta?í jen 16 barev, tak pro? vytvá?et obrázek zbyte?n? za pomoci 256 barevné palety, jen? mnohdy a? zdvojnásobí velikost obrázku?).
  • D?kladn? vyu?ívejte mo?nost ru?ního nastavení velikosti obrázku (nejlépe v pixelech), co? vám umo?ní vyhnout se zbyte?ným komplikacím s p?íli? velikými nebo naopak malými obrázky. Tato technika vám také umo??uje vytvá?et dokonalé prezentace, kde je celá stránka zapln?na p?esn? na pixel dle va?ich p?edstav.
  • Jeliko? "klasické" stánkové obrázky by m?ly být viditelné za ka?dého rozli?ení, je dobré si také vzpomenout na u?ivatele, kte?í své PC provozují v rozli?ení 800x600 bod?.
  • P?i tvorb? pozadí vypl?ujících obrázk? je nutné si uv?domit systém, jakým jsou tyto obrázky na pozadí va?í stánky vytvo?eny. - Výsledný "zá?ový" obrázek je toti? vytvo?en stejn? jako obrázek vzniklý pokládáním shodných kachli?ek vedle sebe, a to ve v?ech sm?rech. (- N?co více o tvorb? tohoto specifického prvku si povíme v p?í?tí ?ásti tohoto ?lánku!)

Pokra?ování p?í?t? ...

P?eji p?íjemný týden ...


[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.