Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak ve Windows nainstalovat Apache a PHP, 1. díl

Ji?í Luká? - Jak na to? - 15. 01. 2002 - 23732 přečtení

Tento ?lánek je ur?en v?em "zv?davc?m" a "za?ínajícím PHP programátor?m", kte?í mají dostatek nad?ení, ale chybí jim pot?ebné znalosti k tomu, aby si sami "bez cizí pomoci" dokázali ve Windows nainstalovat n?jaký vhodný HTTP server.

Jak ji? samotný název tohoto ?lánku napovídá, jako vhodný HTTP server jsem zvolil Apache HTTP server, který si lze stáhnout z Internetu nebo sehnat jinou cestou zcela bezplatn?.

Instalace Apache

1.) P?edinstala?ní p?íprava

Hlavním bodem této p?ípravy je samotné získání Apache, co? lze realizovat prost?ednictvím Internetu (na adrese www.apache.org) nebo jiného zdroje (freewarový výb?r na CD, atd.). Pokud se rozhodnete stáhnout Apache z Internetu, tak nezapome?te, ?e pot?ebujete pouze binární Win32 verzi, která je stejná pro v?echny verze OS Windows (tedy Windows 95/98/ME/NT a 2000).

Já osobn? v tomto ?lánku budu vycházet z verze Apache HTTP server 1.3.20, kterou si m??ete stáhnout v Download sekci na na?em serveru.

P?edem upozor?uji, ?e dal?í informace týkající se instalace HTTP serveru Apache v prost?edí OS Windows lze získat na adrese: httpd.apache.org/docs/windows.html.

2.) Instalace

Pokud ji? máte v?e p?ipraveno k instalaci, tak jen sta?í spustit instala?ní soubor, který se v mém p?ípad? jmenuje "apache_1.3.20-win32-no_src-r2.msi" a ?ekat, ne? se objeví první instala?ní dialog.

První dialog lze klidn? bez ?tení posunout tla?ítkem "Next" dále, jeliko? nám nesd?luje nic podstatného. V rámci druhého dialogu ji? musíme projevit o n?co více "iniciativy" a potvrdit navíc p?ed stiskem tla?ítka "Next" sv?j souhlas s licencí, kterou je pou?ívání tohoto software právn? o?et?eno (Myslím si, ?e ani zde není d?vod k ?ádné panice :-)).

Dal?í okno je ji? o n?co u?ite?n?j?í a v p?ípad?, ?e umíte alespo? ?áste?n? anglicky, tak se zde do?tete n?které zajímavé informace o této "Windows" verzi Apache. I zde doporu?uji rychlé stisknutí tla?ítka "Next", jeliko? "?as utíká jako voda a jednoduchou instalací tohoto softwaru nem??eme p?eci strávit celý den"!

V po?adí ?tvrtém okn? máte mo?nost "p?ednastavit" n?které konfigura?ní hodnoty, které byste jinak museli sami ru?n? vkládat do hlavního konfigura?ního souboru "httpd.conf". - Jde o následující prom?nné:

 • Network Domain - Jméno va?í domény
  V tomto p?ípad? zde uvedu pouze slovo "home", jeliko? nep?edpokládám v domácích podmínkách existenci DNS serveru.
 • Server Name - Jméno server respektive po?íta?e, na který je instalován Apache
  V p?ípad?, ?e máte po?íta? se síťovou kartou, zde uve?te konkrétní IP adresu nebo jméno va?eho po?íta?e. V p?ípad?, ?e nevlastníte po?íta? se síťovou kartou, zde uve?te speciální IP adresu: 127.0.0.1 - ta zaru?í funk?nost Apache i p?es neexistenci síťové karty. Podmínkou je v?ak dle mého názoru p?ítomnost TCP/IP ovlada?? v síťovém nastavení. Tyto ovlada?e jsou v?ak automaticky instalování nap?. v p?ípad? instalace modemu.
 • Administrator's Email Address - Emailová adresa administrátora serveru
 • Zp?sob spu?t?ní Apache
  a) "Run as a service ..." - Tento zp?sob startu je nezbytný ve Windows NT a 2000 a Apache je zaveden jako slu?ba OS. V p?ípad? Windows 95/98/ME jej nedoporu?uji.
  b) "Run when started manually, ..." - Tento zp?sob startu Apache doporu?uji v rámci OS Windows 95/98/ME a Apache bude spu?t?n teprve a? po spu?t?ní zavád?cí "dávky" (Tedy v podstat? sejným zp?sobem, jako spou?tíme jakoukoliv jinou aplikaci).

Pokud jste ji? v?e vyplnili a vybrali si zp?sob zavedení Apache, tak stiskn?t? tla?ítko "Next".

P?edposlední dialog vám dává mo?nost volby typu instalace, kde první typ (Complete) provede kompletní instalaci a druhý typ (Custom) vám umo?ní nenainstalovat n?které sou?ásti. - Osobn? doporu?uji první volbu a dal?í stisk tla?ítka "Next".

Poslední okno vám umo??uje si zvolit cílový adresá? instalace. - Osobn? preferuji následující slo?ku: "C:\Apache Group\".

Tentokráte poslední stisk tla?ítka "Next" vás p?esune do okna, kde je ji? umíst?no "vytou?ené" tla?ítko "Install", které spustí samotnou instalaci Apache. Celou operaci lze zru?it stiskem tla?ítka "Cancel".

Pokud v?e dopadne tak, jak má, po chvilce ?ekání se zobrazí okno s následující hlá?kou: "The Installation Wizard has successfully installed Apache httpd Server 1.3.20. Click Finish to exit the wizard.", která vám oznámí úsp??nou instalaci. Nyní ji? sta?í kliknout na "Finish" a druhá fáze instalace je hotova.

3.) Konfigura Apache

Pokud jste p?i instalaci postupovali dle mých pokyn? a vyplnili jste "správn? a kompletn?" p?edkonfigura?ní formulá? ve ?tvrtém dialogu, tak si m??ete oddechnout, jeliko? jste úsp??n? dokon?ili instalaci HTTP serveru Apache a ji? se m??ete t??it na první spu?t?ní.

V opa?ném p?ípad? musíte v?e napravit p?ímou editací hlavního konfigura?ního souboru "httpd.conf", který se nalézá na adrese: "C:\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf".

Popis nutných úprav v souboru "httpd.conf":
(Ní?e popsané prom?nné vám doporu?uji v souboru "httpd.conf" vyhledávat prost?ednictvím hledací funkce, jeliko? jejich manuální hledání m??e být docela zdlouhavé!)

 • Prom?nná "ServerAdmin": obsahuje e-mail na administrátora systému. Tato prom?nná by m?la být stejn? jako v?echny ní?e popsané od komentována, co? znamená, ?e p?ed sebou nemá uveden znak "ohrádku" ("#") a je tudí? Apachem brána jako aktivní.

  Ukázka: ServerAdmin admin@supersvet.cz

 • Prom?nná "ServerName": obsahuje jméno server respektive po?íta?e, na kterém je Apache nainstalován. Viz. vý?e uvedený popis.
V?e upraveno? Dobrá! Tímto bodem tedy kon?í základní instalace a konfigurace HTTP serveru Apache a za?íná dal?í ?ást, ve které vám uká?i, jak si m??ete sami nastavit n?které zajímavé vlastnosti tohoto serveru a jak jej propojit s PHP skriptovacím jazykem.

4.) Dal?í nastavení Apache

Ní?e uvedená nastavení se op?t nalézají v hlavním konfigura?ním souboru "httpd.conf". V p?ípad? jiného umíst?ní vás na tuto skute?nost upozorním.

Prom?nná "DocumentRoot: obsahuje specifikaci ko?enového adresá?e va?eho HTTP serveru Apache. Standardn? je tato prom?nná nastavená na adresá? htdocs, který se nalézá na následující adrese: "C:\Apache Group\Apache\htdocs".

Pro dne?ek je to v?e! P?eji p?íjemný den ...


[Akt. známka: 0,27 / Počet hlasů: 44] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.