Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak si ud?lat (mini)lokální síť 5 aneb rady, triky, atd.

Ji?í Luká? - Jak na to? - 20. 02. 2000 - 13151 přečteníJeliko? základní konfigurace Apache HTTP serveru je dokon?ena, startovací, restartovací a ukon?ovací dávkové soubory takté?, nezbývá nám ji? nic jiného, ne?-li vybrat startovací dávku (soubor "start.bat" v ko?enovém adresá?i Apache) a spustit tak samotný webový server, který od této chvíle bude reagovat, dle svého default (standardního) nastavení na jakýkoli dotaz Internet klienta vedený na tento po?íta? a port ?íslo 80.

Poznámka: ?íslo portu lze ovlivnit v polo?ce Port v konfigura?ním souboru "httpd.conf" a sice p?epsání ?ádky Port 80 na Port + po?adovaná hodnota.

Dále vám také doporu?uji nastavit konfigura?ní ?ádek ServerAdmin you@your.address na platnou hodnotu, tedy ServerAdmin + va?e e-mailová adresa, jeliko? tato adresa bude poka?dé vracena serverem v p?ípadných chybových hlá?eních dotazujícímu se klientovi, který tak bude mít mo?nost, vás v p?ípad? pot?eby kontaktovat.

Pro akceptaci zm?n provedených v konfiguraci serveru za jeho b?hu jej sta?í restartovat za pomoci k tomuto ú?elu zhotoveného dávkového souboru "restart.bat".

Apache HTTP server a SSI (Server Side Includes)

SSI neboli Server Side Includes jsou definované vsuvky v dokumentu HTML, které jsou interpretovány WWW serverem p?ed p?edáním dokumentu klientovi. Soubory, které tyto vsuvky obsahují, mají ?asto p?ípony "shtml" nebo "ssi".

SSI umo??ují nap?íklad vlo?it do stránky datum její poslední úpravy, aktuální datum a ?as serveru, výstup zadaného p?íkazu nebo CGI skriptu. Obecný formát SSI vsuvky je následující:

<!--#p?íkaz parametr1=hodnota parametr2=hodnota parametrn=hodnota -->

P?íkazy a jejich parametry:

 1. config - umo??uje nastavit tyto parametry:
  • errmsg="zpráva" - zpráva v p?ípad? chyby SSI
  • sizefmt="abbrev" - velikost souboru se zobrazí v kilobytech
  • sizefmt="bytes" - velikost souboru se zobrazí v bytech
  • timefmt="?et?zec" - nastavení formátu datumu
 2. echo var="prom?nná" - zobrazí hodnotu n?které z následujících prom?nných:
  • DATE_LOCAL
  • DATE_GMT
  • DOCUMENT_NAME
  • DOCUMENT_URL
  • LAST_MODIFIED
  • QUERY_STRING_UNESCAPED
 3. exec cgi="skript" - spustí zadaný CGI skript
 4. exec cmd="p?íkaz" - spustí zadaný p?íkaz
 5. flastmod file="soubor" - vypí?e datum modifikace zadaného souboru
 6. include file="soubor" - vlo?í do dokumentu zadaný soubor
 7. include virtual="URL" - vlo?í do dokumentu dokument se zadaným URL
 8. size file="soubor" - vypí?e velikost zadaného souboru

Konfigurace Apache:

Otev?eme ná? oblíbený konfigura?ní soubor "httpd.conf" a najdeme odstavec To use server-parsed HTML files, který ve své dolní ?ásti obsahuje dv? neodkomentované (viz. minulé díly) následující ?ádky:

AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml

Ob? odkomentujeme (zbavíme je tohoto '#' znaku) a p?esuneme se na ?ádek Options Indexes FollowSymLinks, kde na jeho konec p?ipí?eme slovo "Includes", tak?e vznikne následující ?ádek: Options Indexes FollowSymLinks Includes

V d?sledku této nové konfigurace Apache HTTP serveru, která se projeví a? po jeho restartu, bude vá? server u ka?dé stránky s p?íponou "shtml" p?edpokládat aplikaci SSI vsuvek a bude ji proto na tuto technologii testovat. Server lze samoz?ejm? nastavit tak, aby testoval na SSI ka?dou p?ená?enou stránku, ale tuto konfiguraci vám nedoporu?uji, neboť zbyte?n? u?írá celkový výkon va?eho serveru.

Apache HTTP server a CGI (Common Gateway Interface)

Proto?e zp?sob? tvorby CGI skript? je dosti zna?né mno?ství a jazyk? jak by smet, ?eknu vám pouze to, ?e nej?ast?j?ími jazyky, s jejich? pomocí jsou CGI vytvá?eny, jsou PERL, PHP a C, co? myslím dostate?n? dokumentuje obrovskou ?kálu mo?ností, kterou CGI umo??ují.

Ale nyní ji? k samotné konfiguraci:

Op?t otev?eme konfigura?ní soubor "httpd.conf" a najdeme neodkomentovaný ?ádek: AddHandler cgi-script .cgi. Na?im jediným úkolem bude ho odkomentovat a ?íci tak serveru, ?e od p?í?tího restartu soubory s p?íponou "cgi" bude interpretovat jako CGI skripty.

Druhá a zárove? poslední fáze p?ípravy na?eho serveru na CGI skritpy bude spo?ívat v nastavení parametru ScriptAlias na správnou hodnotu. Pomocí hodnoty tohoto parametru máte mo?nost definovat fyzické umíst?ní CGI skript? na va?em PC. Standardní (tzv. default) p?ednastavená hodnota m??e vypadat nap?íklad takto: ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Apache Group/Apache/cgi-bin/" a ?íká vám, ?e ve?keré cgi skripty jsou proveditelné pouze v adresá?i C:/Apache Group/Apache/cgi-bin/. Pokud s tím souhlasíte, tak nic nem??te!


Jeliko? jsem samotný výklad SSI a CGI pon?kud roztáhl a nestihnu jsem tak vt?snat ani letmý popis serverového produktu Fortech Proxy+ v.2.30, p?i?em? po?et díl? neúprosn? naskakuje, rozhodl jsem se tímto pátým dílem tento seriál Jak si ud?lat (mini)lokální síť aneb rady, triky, atd. ukon?it a v?novat Proxy+ v.2.30 samostatný ?lánek.

Dále bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e také chystám men?í sérii ?lánk? v?novanou tvorb? CGI skript? v PERLu a jazyce C++. - Tak?e pokud máte n?jaký vhodný nám?t ?i materiál týkající se tohoto tématu neváhejte a mailujte!


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.