Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak si ud?lat (mini)lokální síť 4 aneb rady, triky, atd.

Ji?í Luká? - Jak na to? - 13. 02. 2000 - 11778 přečteníJak jsem minule slíbil, tak ?iním a proto ihned za?ínám s dokon?ením mého malého seznamu pro na?e ú?ely se hodících serverových produkt? a ní?e pokra?uji pon?kud detailn?j?ím rozborem mého oblíbeného WEB/HTTP serveru Apache a serverového balíku Fortech Proxy+ v.2.30.

WinRoute Pro 4.0 je 700 KB software (pom?r velikosti ku výkonu je opravdu vynikající) pro bezpe?né p?ipojení va?í LAN sít? (intranetu) do Internetu pomocí velkého mno?ství serverových nástroj? a ?ady dopl?ku: NAT (Network Address Translation), Firewall, Po?tovní server, Proxy-Cache server, DHCP server, DNS forwarder, Sm?rování IP, mapování port?, URL filtr, atd.

?pi?kovost tohoto softwaru jen dokládá velké mno?ství ocen?ní a doporu?ení renomovaných agentur, redakcí a správc? server?. Za v?echny jmenujme: Softwarové noviny ud?lily ocen?ní Produkt m?síce 1/2000, WinRoute získal od ?asopisu Computer ocen?ní Dobrá koup? za výhodný pom?r cena/vlastnosti a v neposlední ?ad? WinRoute Pro 4.0 získal presti?ní cenu WINner99! od populárního serveru WinFiles.com, pat?ící do skupiny CNET.

Av?ak dost bylo chvály na serverový produkt WinRoute spole?nosti Tiny Software s.r.o., proto?e nastal ?as na p?edstavení dal?ího (a také posledního) programu, který mi p?i výb?ru uvízl mezi prsty.

Malá poznámka k WinRoute: Z mate?ského serveru si lze stáhnout jeho 30 denní plnou zku?ební verzi. Jinak prodejní cena za?íná na K? 1600,-- za verzi pro 3 PC s názvem Home, jen? dokonce umo??uje propojení PC i paralelním kabelem nebo skrze USB! - Na obrázku ?. 1 m??ete vid?t administrativní aplikaci.

Obrázek ?. 1

WinProxy 3.0 p?edstavuje hlavn? na bezpe?nost a korektnost zam??ené softwarové vybavení pro p?ipojení va?í lokální sít? do prost?edí Internetu. Za vysokou bezpe?nost takto realizovaného p?ipojení, které je nap?. podpo?eno integrovaným antivirových programem, ov?em platíme sní?enou univerzálností tohoto produktu, jen? se nap?. projevuje v absenci výkonného Mail serveru. - Specifickou výhodou tohoto programu by m?la být i jeho tém?? automatická instalace a konfigurace, kterou zaji?ťuje do zna?né míry velmi samostatný "wizard" ("pr?vodce").

Nevýhodou pro ?eského u?ivatele bude asi absence ?eské dokumentace.

Poznámka: Sou?ástí nabídky Ositis Software je i 30 denní plná zku?ební verze.

Nu a touto poslední poznámkou kon?ím vý?et mého opravdu malého seznamu pro nás vhodných serverových produkt? a otevírám kapitolu s názvem: "Praktické zku?enosti s provozem serverových aplikací".

Praktické zku?enosti s provozem serverových aplikací

APACHE HTTP SERVER 1.3.9 (?eské zrcadlo mate?ského serveru)

Jak jsem ji? ve t?etím dílu tohoto seriálu ?ekl (no, vlastn? psal): Instala?ní modul a posléze i celý program zabírá necelé 3 MB a jeho základní konfigurace spo?ívá, alespo? v poslední verzi 1.3.9, pouze v tom, ?e "odkomentujete" ?ádek SERVERNAME v konfigura?ním souboru "httpd.conf" a doplníte jej o platnou IP (viz. druhý díl) ?i DNS adresu va?eho po?íta?e.

Pro ty z vás, kte?í netu?í, co znamená slovo: "odkomentovat", malá vysv?tlivka. V konfigura?ním souboru WEB/HTTP serveru Apache je platnost ?i neplatnost ?ádku daná p?ítomností znaku "ohrádky" (znak v uvozovkách: "#") na za?átku dané ?ádky. Tak nap?. takto vypadající ?ádek: #ServerName new.host.name, nejen ?e není odkomontovaný (tedy p?eveden do platného stavu), ale ani neobsahuje platnou DNS nebo IP adresu va?eho serveru. - A jak to vím? Proto?e new.host.name je tzv. default hodnota, která ov?em nemá ?ádný skute?ný význam. - Správná konfigurace tohoto ?ádku by nap?. mohla vypadat takto: ServerName http://192.168.1.11

Jako dal?í bod v konfiguraci Apache bych vid?l vytvo?ení: startovacího, restartovacího a ukon?ovacího dávkového souboru, které nám posléze poslou?í k rychlej?í práci s tímto webovým serverem.

Startovací dávkových soubor si pojmenujeme nap?.: "start.bat" a vlo?íme do jeho t?la následující p?íkaz v uvozovkách (samoz?ejm? bez t?ch uvozovek): " Apache.exe -d "C:\Apache Group\Apache" -s  ". Tento soubor pak ulo?íme do ko?enového adresá?e Apache HTTP serveru.

Dávkový soubor lze nap?. vytvo?it následujícím postupem: 1) vytvo?íme jednoduchý textový soubor s p?íponkou TXT a vpí?eme do jeho t?la vý?e zmín?ný p?íkaz, 2) p?ejmenujeme TXT p?íponu textového souboru na BAT a získáme dávkový soubor.

Stejn? vytvo?íme i ostatní dva dávkové soubory:

  • restartovací soubor "restart.bat" s následujícím p?íkazem: Apache.exe -k restart
  • ukon?ovací soubor "shutdown.bat" s p?íkazem: Apache.exe -k shutdown

P?í?t? dokon?íme praktické povídání o Apache HTTP serveru (zprovozníme nap?. SSI a CGI slu?by) a podíváme se na zoubek serverovému produktu Fortech Proxy+ v.2.30.


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.