Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak si ud?lat (mini)lokální síť 3 aneb rady, triky, atd.

Ji?í Luká? - Jak na to? - 07. 02. 2000 - 11809 přečteníProvozování serverových slu?eb v LAN prost?edí: Tak, jako se p?i první hodin? v p?edm?tu Informatika (?i Výpo?etní technika) dovíte, ?e samotný po?íta? (hardware) by byl bez softwaru jen bezcennou hromádkou kovu, plastu, k?emíku, apod. surovin, tak vám zde na rovinu ?íkám, ?e podobný vztah existuje i mezi va?í "práv? narozenou" LAN a softwarovými servery, o kterých jsem se zmínil ji? v prvním díle na?eho seriálu.

Ano, p?ipou?tím, ?e va?e LAN bude bez jejich p?ítomnosti fungovat a budete ji moci v klidu vyu?ívat nap?. k p?ená?ení soubor?, ale na druhou stranu vás zase mohu ujistit, ?e v takovém p?ípad? nikdy nedosáhnete výrazn?j?ího vyu?ití va?í lokální sít? a hlavn? nenabudete ?ádné - tolik cen?né - zku?enosti se správou a provozování intranetových síťových server?.

Správná volba aneb co pot?ebujete a co ne: Pokud jsem vás - svým mo?ná p?eci jenom pon?kud p?ehnaným tvrzením (, ale z ur?itého pohledu rozhodn? pravdivým) - p?esv?d?il o nezbytné p?ítomnosti internet/intranetových server? v prost?edí va?í LAN, jsem jedin? rád a slibuji vám, ?e toho nebudete rozhodn? litovat. V opa?ném p?ípad? vás jen ?ádám, aby jste u tohoto ?lánku vydr?eli co mo?ná nejdéle a kdo ví, jste-li ?ist? náhodou n?kde u prost?ed nebo na konci nezjistíte, ?e ten nápad s instalací n?jakého toho zajímavého serveru není a? zas tak ?patný a ?e se vlastn? na n?jakou takovou práci ji? dávno t??íte!

Ale dost ?e?í a vzh?ru do práce.

Ov?em je?t? ne?-li p?istoupíme k samotnému stáhnutí pot?ebného softwaru a jeho následné instalaci, m?li bychom si ud?lat jasno v tom, co v?e vlastn? chceme v prost?edí na?í LAN provozovat a jak by to m?lo asi vypadat.

I kdy? odpov?? na ob? otázky se n?kterým z vás m??e zdá pom?rn? jednoduchá, není to a? zas tak pravda. - Nap?. n?komu bude sta?it, kdy? si nainstaluje pouze Mail (po?tovní) server, jinému zase Web server a t?etí bude ?ádat obojí spolu s jednoduchým, ale výkonným Proxy Cache serverem. A práv? o to mi jde. - Myslím si, ?e je zbyte?né instalovat rozsáhlý serverový balík, kdy? chci pouze jeden konkrétní server a naopak. Zkrátka je nutné si v?e d?kladn? promyslet a ne sáhnout hned po prvním produktu, který uvidím, byť by m?l vynikající reference.

Pro p?ípad, ?e jsi nem??ete vzpomenout na funkce jednotlivých síťových server? vám nyní ní?e nabízím malý p?ehled s drobnými poznámkami:

  • Mail Server - Zpracovává elektronickou po?tu.
  • WEB Server - Zp?ístup?uje WEB server na adrese dané lokální stanice va?í LAN sít?.
  • Firewall - Za pomoci r?zných technik (mapování port?, paketového filtru, apod. technologií) chrání va?i LAN síť proti ne?ádoucím operacím jdoucím z vn?j?ího prost?edí.
  • Proxy Server, Proxy cache Server nebo HTTP Proxy Server - P?i pou?ití proxy serveru jsou WWW stránky ukládány do cache a p?i opakovaných po?adavcích se ji? nemusí stahávat z Internetu, ale jsou vzaty z této cache.
  • DHCP Server - Slou?í pro automatické nastavení síťových parametr? klientských stanic.
  • "Jednoduchý" DNS Server - Slou?í jako jednoduchý DNS server pro lokální síť, který umo??uje forwardování dotaz? a obsahuje propojení na cache.

Co, kde a za kolik: Proto?e vás nechci rozhodn? vystra?it hned ze za?átku, za?nu rad?ji tím, co je úpln? zdarma a bez jakýchkoli omezení.

Apache HTTP Server - Jedná se o klasický, velmi výkonný a hlavn? bezplatný WEB (HTTP) server, na jeho? základ? funguje zna?ná ?ást Internetu. Instala?ní modul a posléze i celý program zabírá necelé 3 MB a jeho základní konfigurace spo?ívá, alespo? v poslední verzi 1.3.9, pouze v tom, ?e "odkomentujete" ?ádek SERVERNAME v configura?ním souboru "httpd.conf" a doplníte jej o platnou IP (viz. druhý díl) ?i DNS adresu va?eho po?íta?e. - Myslím si, ?e více si snad ani nelze p?át. - Mate?ský WEB se nalézá na adrese www.apache.org, ale já osobn? vám doporu?uji pou?ít pro stáhnutí vám vyhovující verze (- ?ídí se dle pou?ívaného opera?ního systému: Linux, Windows, atd.) vý?e v názvu odkázané ?eské zrcadlo.

Dal?í produkty ji? sice nepat?í mezi "free software" (free source), ale i tak se dají legáln? vyu?ít minimáln? po 30 denní zku?ební dobu nebo p?i akceptování (- zde se spí?e jedná o smí?ení se) specifických omezení pro volnou verzi i po del?í dobu, ne?-li on?ch klasických 30 dní a nocí. Omezení se nap?. týká po?tu u?ivatelských ú?t?, cache pam?ti proxy serveru, atd.

Myslím si, ?e není na ?kodu, kdy? vám je?t? prozradím, ?e v?echny ní?e jmenované serverové balíky jsou primárn? ur?eny k p?ipojení LAN (intranetu) k Internetu prost?ednictvím pevné linky, modemu (dial up) nebo ISDN. Na druhou stranu to v?ak neznamená, ?e je nelze pou?ít i v prost?edí, kde k ?ádnému styku s Internetem nebude docházet.

Proxy+ 2.30 je program, který po spu?t?ní na síťové stanici ?i serveru s MS Windows9x/NT realizuje: firewall (má smysl pouze p?i p?ipojování k Internetu), proxy server (zde platí ta samá poznámka, nechcete-li "ke?ova" vlastní intranetové webové stránky) a po?tovní server. Navíc tento software obsahuje zabudovanou podporu aktivace jednoduchého (bez podpory CGI, SSI, apod. v?cí) webového (?i HTTP) serveru. Mezi dal?í, dá se ?íci dnes ji? nezbytné funkce dále pat?í: mo?nost omezení p?ístupu k jednotlivých slu?bám, správa a konfigurace pomocí WWW rozhraní a on-line zobrazování stavových informací (v?etn? login?). - Mate?ský server najdete zde!

Poznámka: Zdarma je k dispozici verze pro 3 u?ivatele nebo 14-denní neomezená verze.

P?í?t? dokon?íme ná? malý seznam serverových produkt? a na n?které z nich se podíváme trochu blí?e.


[Akt. známka: 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.