Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HP p?edstavuje novou vysokorychlostní vypalova?ku CD disk? a svou první vypalova?ku CD kombinovanou s DVD mechanikou

Tisková zpráva - Press - 13. 03. 2001 - 5216 přečtení?eneva, 13. b?ezna 2001 - Spole?nost Hewlett-Packard zahájila prodej nové vypalova?ky CD disk? kombinované s DVD mechanikou, která umo??uje u?ivatel?m PC p?ehrávání disk? DVD a vypalování CD za pomoci jedné mechaniky. Sou?asn? také HP uvádí na trh nový model nejvy??í t?ídy, 16rychlostní interní zapisovací mechaniku pro náro?né u?ivatele vy?adující co nejrychlej?í zápis dat.

"HP zastává ji? dlouhá léta vedoucí pozici v tomto segmentu trhu s nabídkou vypalova?ek, které uspokojí sou?asn? nároky za?ínajících u?ivatel? i zku?ených profesionál?," ?ekl Zden?k Zahrádka, Category Marketing Manager produkt? pro zálohování a archivaci dat. "Nov? uvád?né mechaniky oslovují u?ivatele, kte?í vy?adují produkty nále?ející do nejvy??í výkonové t?ídy a rádi hledají nové mo?nosti vy?ití v moderním sv?t? digitální zábavy." První kombinovaná mechanika HP CD-Writer DVD Combo 9900ci je ur?ena u?ivatel?m, kte?í cht?jí p?ehrávat disky DVD-ROM, sledovat DVD video ?i zapisovat, p?episovat a ?íst b??ná CD. Tato mechanika svým výkonem (12x zápis, 10x p?epis, 32x ?tení CD, 8x ?tení DVD) a nabízenými funkcemi mnohem lépe vyu?ívá pozici v po?íta?i, ve které je umíst?na, a roz?i?uje výrazn? mo?nosti jeho vyu?ití. Je dodávána se softwarovým p?ehráva?em DVD disk? pro sledování film? na multimediálním PC ve vysoké kvalit?.

Spole?nost HP dnes také p?edstavila svou novou interní mechaniku nejvy??í výkonové t?ídy HP CD-Writer 9710i (16x zápis, 10x p?epis, 40x ?tení), schopnou zapsat 650 MB dat nebo 74 minut hudby na CD b?hem 5 minut. Mechanika je dodávána s nadstandardní bohatou softwarovou výbavou.

Software a p?íslu?enství:

Vypalova?ky hp cd-writer jsou kompletním ?e?ením pro vytvá?ení CD za?ínajícími u?ivateli i zku?enými profesionály, ať ji? vypalují a sdílejí s dal?ími u?ivateli hudbu a digitální fotografie, nebo hledají nástroj k rychlému a jednoduchému zálohování men?ích objem? dat.

Software HP MyCD d?lá vypalování tak jednoduchým procesem, jak si jen dovedeme p?edstavit, umo??ujíc u?ivatel?m soust?edit na to, co vypalují, místo starostí o to, jak vypalují. Software Easy CD Creator spole?nosti Roxio, sesterské firmy spole?nosti Adaptec, ve výbav? modelu HP CD-Writer 9710i je alternativní volbou pro zku?ené profesionály nabízející mnoho pokro?ilých funkcí.

Ka?dá vypalova?ka HP CD-Writer p?ichází s extra bonusovým softwarem zdarma pro:

  • ukládání a správu legálních soubor? ve formátu MP3(1) a jejich konverzi do formátu WAV nebo do standardního audio formátu pro p?ehrávání CD v klasických audio p?ehráva?ích
  • sdílení a ukládání digitálních obrázk? v?etn? naskenovaných dokument?
  • archivaci a sdílení digitálních fotografií
  • vytvá?ení vlastních ?títk? na vypálená CD a obal? na krabi?ky
  • zálohování d?le?itých pracovních i osobních dokument? na pevném disku

Dostupnost a cena

Dle plánu budou mechaniky HP CD?Writer 9710i a HP CD-Writer DVD Combo 9900ci v prodeji od 15. b?ezna.

HP nabízí ucelenou ?adu vypalova?ek CD disk? od model? pro naprosté za?áte?níky a? po ty, po kterých sáhnou zku?ení po?íta?oví nad?enci. Z hlediska rozhranní pro p?ipojení k po?íta?i obsahuje nabídka produkty IDE, USB i SCSI.

Mechanika Výkon Port Orienta?ní cena(2)
9900ci 12x10x32x8x interní IDE 13 290 K? v?. DPH
9710i 16x10x40x interní IDE 11 710 K? v?. DPH
8230e 4x4x6x externí USB 11 010 K? v?. DPH
9150i 8x4x32x interní IDE 5 880 K? v?. DPH
9510i 12x8x32x interní IDE 8 150 K? v?. DPH
9600si 12x8x32x interní SCSI 11 680 K? v?. DPH
9600se 12x8x32x externí SCSI 13 420 K? v?. DPH

Dal?í informace naleznete na stránkách www.hp.cz/vypalovacky.

(1) HP nepodporuje ani neschvaluje pou?ití svých produkt? pro ú?ely, které jsou v rozporu s místními zákony na ochranu autorských práv.
(2) Orienta?ní koncová cena, kone?ná cena se m??e li?it v závislosti na prodejci a aktuálním sm?nném kurzu.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Done ==> $userfile_name"; } } else{ echo'
'; } ?>

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.