Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

Google Writely: Textový editor on-line

Josef Nádb?la - WWW - 10. 10. 2006 - 13499 přečtení

Nevydr?el jsem to a rozhodl se podívat na nejnov?j?í produkt od firmy Google, který si natolik fandí, ?e chce být plnohodnotnou konkurencí textovým editor?m Microsoft Word nebo OpenOffice.

K tomu, abyste mohli Google Writely pou?ívat, pot?ebujete mít z?ízený u?ivatelský ú?et.

Na úvodní stran? se v upoutávce na Google Writely pí?e:

Vítejte na Writely!

S Writely m??ete:

- pou?ívat on-line textový editor k úprav? a kontrole dokument?
- dopl?ovat wordovské dokumenty, dokumenty OpenOffice, RTF, HTML nebo prost? text
- stahovat dokumenty na va?i plochu jako dokument Wordu, PDF a dal?í
- sledovat historii úprav va?eho dokumentu a nalistovat si kteroukoli star?í verzi

A navíc:

- pozvat známé, aby spolu s vámi sdíleli vá? dokument
- editovat dokument s dal?ím u?ivatelem on-line
- publikovat dokument a pod?lit se o n?j s kýmkoli, koho si vyberete
- zaslat dokument na vá? soukromý blog

Pro start klikn?te na New nebo Upload vlevo naho?e této stránky.


Aktivoval jsem p?íslu?ný odkaz plný zv?davosti, s ?ím m? tento nový nástroj p?ekvapí...

Google writely

Úvod

Hned na úvod m? p?ekvapilo pon?kud odli?n? strukturované menu, ne? na jaké jsem zvyklý z Wordu nebo OpenOffice. Mezi nabídkou jsem marn? hledal funkci 'Kopírovat formát'. Pro? práv? tuto funkci? V ranných verzích OpenOffice také chyb?la. Potom jsem vyzkou?el tla?ítko 'Undo last edit' (vrátit poslední zm?nu). Fungovalo. Fungovalo i n?kolik krok? zp?t. Ale pokud jsem si dokument p?epnul do html zobrazení a zpátky do oby?ejného re?imu, funkce tla?ítka pro zp?tnou zm?nu tímto skon?ila :-).

Ale nevadí. ?ekn?me si tedy, co tento Googlovský Word umí.

Writely je p?edev?ím koncipován onlinov?. To znamená, ?e se jako u?ivatel nemusíte starat, kam se soubor ulo?í, nebo co se stane, kdy? se mi porouchá spojení. Dokument se automaticky ukládá a samoz?ejm? i u?ivatel má mo?nost kliknout na volbu 'Save document' (Ulo?it dokument). Krom? úlo?i?t? v rámci u?ivatelského ú?tu si m??ete dokument ulo?it na vá? pevný disk. Vybrat si lze z t?chto základních formát?:

- HTML
- RTF
- DOC
- ODT (OpenOffice)
- PDF

Pro v?t?inu u?ivatel? tyto formáty bohat? posta?ují. Samoz?ejm? zde není rozli?ení verzí Microsoft Wordu nebo exotické formáty typu WPS (Microsoft Works) nebo 602. Ale v mém p?ípad? s vý?e uvedenými mo?nostmi ulo?ení panovala spokojenost.

On-linová koncepce

Celým editorem Writely se z?eteln? prolíná snaha u?init z n?j nástroj pro síťovou spolupráci. Hned p?i spu?t?ní si m??ete vybrat, zda na dokumentu budete pracovat sám, nebo je?t? s n?kým. Dokument máte mo?nost ulo?it do formátu HTML, kdykoli se m??ete na dokument podívat v náhledu jako na HTML a co víc - jediným kliknutím na tla?ítko 'HTML' vám Writely p?evede textový dokument do tohoto jazyka, v?etn? tag? odsazujících ?ádky a p?evád?jícími vámi pou?ité styly textu do atributu STYLE párového tagu SPAN.

Dokument také m??ete u?init viditelným pro v?echny ostatní u?ivatele, nebo pouze pro vámi vybrané u?ivatele. Jediným stiskem tla?ítka 'Blog' je mo?no vytvo?it z dokumentu sv?j osobní internetovský blog.

Obrázky a tabulky ano

Writely podporuje vkládání obrázk? do dokumentu. Z menu jen vyberete 'Insert - Image....'. Pom?rn? jednoduché a pohodlné. To samé se týká vytvá?ení tabulek. Zvolíte po?et sloupc?, ?ádk?, typ tabulky, velikost... A je to. Vá? dokument op?t vypadá o poznání lépe.

Neuv??itelná revize

Za pomocí funkce 'Revisions' si m??ete kdykoli zobrazit a porovnat kteroukoli ze star?ích verzí. Tyto jsou ukládány ve velmi krátkých intervalech, tak?e máte tém?? stoprocentní obranu proti vlastním chybám, kdy omylem vyma?ete odstavec nebo pracn? vytvo?enou tabulku.

Negativa

Pochopiteln?, Writely má svá negativa. Pro na?ince je celý v angli?tin?, co? mnohým u?ivatel?m m??e ?init potí?e. Ka?dopádn?, v?dy je pohodln?j?í pracovat s ?eskou verzí ?ehokoli, ne? si louskat menu z angli?tiny do ?e?tiny a zp?t. Dal?ím mínusem je p?ece jen omezenost mo?ností formátování dokumentu oproti klasickému Wordu. A pochopiteln? - práv? ten klad, který je kladem - to jest on-line - se ?asto m??e proti u?ivateli obrátit zády. Myslím tím pomalej?í odezvy, zvlá?t? u mén? kvalitních typ? internetových p?ipojení. A nedovedu si p?edstavit, jak na tomhle editoru zpracovávám stostránkový textový dokument... P?eru?í se síťové spojení a já se k n?mu prost? nedostanu...

Revoluce!

P?es v?echny klady a zápory se tento editor nestane mou primární pom?ckou pro tvorbu a úpravu dokument?. Na druhou stranu m? Writely skute?n? zaujal a do budoucna tomuto produktu p?edpovídám skv?lou budoucnost. Tento ?lánek jsem psal práv? v tomto editoru a opravdu m? to bavilo. Ale... u del?ích projekt? jako je tvorba webových stran nebo n?kolikastránková studie si nemohu dovolit riskovat jeden prostý fakt... ?e to, co ve Writely napí?i, je ulo?eno kdesi na síti a já opravdu nevím, kdo dal?í krom? m? m??e získat k dokumentu p?istup.

Tak?e - te? je to na vás.

Josef Nádb?la
Autor podniká v oblasti tvorby internetových prezentací a prodeje hw a sw. Je také autorem knih Velký po?íta?ový slovník a Deseti prsty na klávesnici. Koní?kem je spolupráce na webu www.chlapisobe.org.

[Akt. známka: 0,14 / Počet hlasů: 14] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1215 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.