Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

CET 21 (?elezný) vs. ?NTS

Ji?í Luká? - Informace - 16. 08. 1999 - 7257 přečteníVe ?tvrtek 5. srpna t. r. ukon?il ?elezný (CET 21) dlouholetou spolupráci na vysílání TV Nova s "mate?skou" spole?ností ?NTS a rozhodl se nám - divák?m - poskytnou svou novou prý "nezávislou" verzi této stanice. B?hem své p?ípravy na tento "rázný" krok nám v?em tvrdil, ?e se nás tato zm?na v?bec nedotkne a ?eský divák nebude po?kozen! Myslím, ?e práv? nyní týden a p?l "po provedené p?evratu" (pozor právníci, nebrat doslovn?) nastal ten vhodný okam?ik na bilancování a zhodnocení celé situace.

(... ?tvrtek 5. 8. 1999, 14:40 ...) Dobíhám k televizi a rázným stiskem palce tla?ítka POWER na na?em dálkovém ovlada?i pou?tím televizi. Pomocí n?kolika dal?ích stisk? posuvných tla?ítek nalézám TV kanál ?íslo dv?, na kterém máme nalad?nou stanici TV Nova. Ale co to mé o?i vidí - ?i spí?e nevidí! ?ádný dal?í díl seriálu JAG, Harmona RABA ?i Sarach MACKENSIOVOU, ale (nyní to ji? nevím zcela jist?, av?ak podstatu v?ci to nem?ní) "v?emi zbo??ovaný" po?ad "Á?KO"! ?ekám, ?ekám, hodinová ru?i?ka neúprosn? ukazuje za p?t minut 15:OO a já nep?estávám doufat v "zázrak" v podob? neodpustitelného ?asového skluzu v harmonogramu této "moderní" TV stanice!

Nyní ji? v?ak vím, ?e se nejednalo o ?ádný skluz, nýbr? o jeden z mnoha "nepodstatných" (p?eci nejsledovan?j?ím po?adem "v domov? d?chodc?" je Esmeralda) ?krt? v programovém vysílání nyní ji? op?t "nezávislé" stanice TV Nova. Podobn? jako s JAGem na tom jsem nap?. i s dal?ím vynikajícím seriálem: Ochránce (The Sentinel) a pan Ond?ej Neff (Neviditelný pes) pro zm?nu p?i?el o svou reprízu (zde by se snad dalo sl?vko "úsp??ný" pou?ít) "úsp??ného" seriálu M.A.S.H.

"Bó?e," ?ekl by rozumný a p?es den pracující ?lov?k, v?dyť se jedná pouze o seriály, rozhodující je jen kvalita zpravodajství! - "Dobrá," odpovídám já a p?estupuji k bodu ?íslo dv?, tedy hodnocení zpravodajské ?innosti této staronové stanice.

(... kdykoli v 19:29,59, TV Nova ...) Vte?inová ru?i?ka na hodinách dosp?la k celé a odstartovala tak tradi?ní zpravodajskou zn?lku, jen? svolává v?echny své p?íznivce. První zm?nou, které si nelze nev?imnou, jsou nové tvá?e (v?t?inou ji? jinak známých TV osobností) a futuristický interiér nového hlavního vysílacího sálu. - Na ?ad? je klasické p?ivítání a najetí na první "startovní" balí?ek "bulvárních ?i nehodových" zpráv. (Inu nic neobvyklé a nového! Mimochodem, ji? del?í dobu pozoruji, ?e TV Nova s ?ELEZNOU pravidelností umísťuje zprávy vysílané na ?T 1 v za?átku jejího zpravodajství tém?? na úplný konec toho svého. Myslím, ?e v tom lze vysledovat ur?itý p?evrácený ?eb?í?ek priorit obou TV stanic.) - Prost?edek pat?í politice, "vloupa?kám", obchodním skandál?m a zajímavostem ze zahrani?í. - Ji? v 19:40 (av?ak mnohdy d?íve) nastupuje nový zakon?ovací program v podob? staronových výlet? za zví?átky a nov? p?idaných "nic ne?íkajících" reportá?í o slavných (a bohatých) lidech. Také si nelze nev?imnout výrazného zvý?ení po?tu dialog? a osobních komentá?? zprávami provázejících osob, které jsem mnohdy vedeny velmi neprofesionáln? a zkreslují tak podstatu celé v?ci.

Zkrátka a dob?e je to v?echno mo?né, jen ne pokud mo?no "objektivní" a "u?ite?né informace" p?edávající zpravodajství. Mo?ná, ?e jsem kapek zaujatý, ale já to tak cítím a jsem v hloubce du?e p?esv?d?en, ?e této stanici z jejího utonutí v morálním bahn? ji? nikdo nepom??e.

P?esn? ten pravý ?as pro rozjetí dal?í celoplo?né soukromé televize! Snad by nám nabídla lep?í programy a hlavn? kvalitn?j?í a konkurence schopné zpravodajství.

P?eji p?íjemný a televizí neru?ený týden ...


[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1031 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.