Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

asp1000 uvádí WebForm

Tisková zpráva - Press - 11. 05. 2001 - 5505 přečtení

- ?e?ení, které umo?ní zahájit aktivní komunikaci se zákazníky na webových stránkách do 24 hodin.

10. kv?tna 2001 - asp1000, s.r.o. (www.asp1000.com), poskytovatel aplika?ních slu?eb, uvedl do provozu dal?í ASP slu?bu ke zlep?ení pé?e o zákazníky v malých a st?edních firmách - WebForm.

WebForm je ur?en pro majitele webových stránek, které dosud plnily pouze informa?ní roli. Oslovuje tedy v?t?inu sou?asných stránek výrobních i servisních firem. S pomocí aplikace WebForm tak m??e majitel stránky bez pot?eby programování umo?nit svému zákazníkovi pomocí p?eddefinovaných formulá?? p?ipojených ke svým stránkám polo?it dotaz nebo stí?nost, projevit zájem o pr?b??né informace nebo spolupráci, ?i zbo?í a slu?by ihned objednat. Slu?ba pom??e v?em, kte?í cht?jí umístit na své webové stránky formulá?e bez znalosti práce v html ?i jiném programovacím jazyce - pouze s pou?itím webového prohlí?e?e.

U?ivatel slu?by WebForm si pouze vybere jeden nebo více formulá??. Do 24 hodin pak bude mít vybrané formulá?e aktivované pod textovým ?i tla?ítkovým odkazem ve firemní grafické podob? na své stránce, s nep?etr?itým online p?ístupem k dat?m, která náv?t?vníci p?i své náv?t?v? jeho stránek vyplní. Vlastník stránky tak nejen zachytí názory a zájem náhodných i zám?rných náv?t?vník? své stránky, ale získá na n? i kontakt pro následnou ?ízenou komunikaci se zákazníkem. Slu?ba je zpoplat?ována m?sí?ním pau?álem 200 K? za jeden formulá?.

"Z reakcí zákazník? po uvedení na?í slu?by WebSurvey jsme vycítili poptávku po je?t? jednodu??ím ?e?ení pro nasazení formulá?? na webu. A jeliko? jsme zákaznicky orientovaná spole?nost, sna?ili jsme se t?mto hlas?m vyjít co nejd?íve vst?íc," ?ekl obchodní ?editel spole?nosti asp1000 Pavel Szappanos.

Jan Maxa, výkonný ?editel asp1000, dodává: "WebForm dovoluje vyu?ít mo?ností Internetu i t?m, pro n?? je tvorba náro?ných dynamických stránek nedostupná, ať ji? z finan?ních, kapacitních nebo ?asových d?vod?. Cenová hladina slu?by WebForm je p?ístupná opravdu i t?m nejmen?ím spole?nostem a ?ivnostník?m."

Slu?ba WebForm je k dispozici na adrese www.webform.cz.

asp1000, s.r.o.
Spole?nost asp1000, s.r.o., zalo?ená v roce 2000, se jako poskytovatel aplika?ních slu?eb soust?edí na ?e?ení pro malé a st?ední spole?nosti. asp1000 byla zalo?ena v ?eské republice a po vytvo?ení pevné lokální pozice roz?í?í své p?sobení i na region st?ední a východní Evropy. Více informací najdete na webové stránce spole?nosti www.asp1000.com.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.