Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Aliatel a asp1000: pr?kopníci ve sv?t? aplikací

Tisková zpráva - Press - 20. 03. 2001 - 4643 přečtení

Spole?nosti Aliatel a asp1000 oznámily uzav?ení smluvní spolupráce p?i poskytování aplika?ních slu?eb (ASP) pro malé a st?ední firmy.

20. b?ezna 2001 - asp1000 poskytuje aplika?ní slu?by zam??ené na obchod, marketing, pé?i o zákazníky a týmovou práci. Jsou ve?ejn? p?ístupné na Internetu, bez nutnosti práce programátor?, bez instalace jakéhokoli softwaru i hardwaru - pouze s pou?itím webového prohlí?e?e. Pro zaru?ení kvality a konzistentnosti slu?eb bylo t?eba zajistit spolehlivé technické a komunika?ní zázemí, na kterém budou tyto slu?by poskytovány. Spole?nost asp1000 si jako svého partnera k zaji?t?ní aplika?ní infrastruktury (AIP) zvolila Speedbone od spole?nosti Aliatel. Ob? spole?nosti se dále zavázaly, ?e budou spolupracovat p?i prodejních a marketingových aktivitách.

"Po n?kolika m?sících vzájemné spolupráce jsme se p?esv?d?ili, ?e internetová infrastruktura Speedbone je vysoce spolehlivá. Pro nás - a hlavn? pro na?e zákazníky - je velmi d?le?itá záruka dostupnosti a odezvy aplika?ních slu?eb, a proto jsme se rozhodli uzav?ít smluvní partnerství se spole?ností Aliatel, která jako jediná takovou záruku poskytuje. Rovn?? nám pln? vyhovuje ?kála jejích housingových a hostingových slu?eb pro kritické aplikace," ?ekl výkonný ?editel spole?nosti asp1000 Jan Maxa.

Pavel Mucha, mana?er internetových slu?eb spole?nosti Aliatel, dodává: "Od samého za?átku spu?t?ní internetových slu?eb Speedbone jsme v?d?li, ?e chceme jít cestou poskytování aplika?ní infrastruktury (AIP). Nechceme se profilovat jako b??ný poskytovatel Internetu pro ?irokou ve?ejnost, ale chceme být páte?í a podporou t?m spole?nostem, které cht?jí poskytovat spolehlivé slu?by podnikovým zákazník?m. asp1000 je práv? takovou spole?ností a Speedbone v rámci svých partnerských program? podporuje rozvoj t?chto spole?ností i marketingovými prost?edky."

Ob? spole?nosti se shodují v názoru na velký potenciál trhu aplika?ních slu?eb, zejména pro malé a st?ední podniky. Práv? jim ASP zp?ístupní funkcionality pro automatizovanou obsluhu svých zákazník?, ani? by musely nakupovat rozsáhlé podnikové ?ídicí systémy. "Do roku 2005 o?ekáváme v ?eské republice trh ASP slu?eb pro malé a st?ední podniky o velikosti 500 mil. K?," uvedl Pavel Mucha.

asp1000, s.r.o.
Spole?nost asp1000, s.r.o., zalo?ená v roce 2000, se jako poskytovatel aplika?ních slu?eb soust?edí na ?e?ení pro malé a st?ední spole?nosti. Spole?nost asp1000 byla zalo?ena v ?eské republice a po vytvo?ení pevné lokální pozice roz?í?í své p?sobení i na region st?ední a východní Evropy. Více informací najdete na webové stránce spole?nosti www.asp1000.com.

ALIATEL a.s.
poskytuje v garantované kvalit? ?iroký výb?r datových, telefonních a internetových slu?eb. Aliatel je prvním provozovatelem pevné sít? na telekomunika?ním trhu v ?R. Jeho slu?by jsou certifikovány ISO 9001. Více informací o spole?nosti Aliatel a jejích slu?bách naleznete na www.aliatel.cz.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.


Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.