Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Vytvo?te si sv?j vlastní layout aneb soubor "lengine.php" pod lupou!

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 08. 2001 - 26429 přečtení

Ji? od verze 1.1.0 je základním stavebním prvkem ka?dého layoutu v redak?ním systému phpRS tzv. "layout engine" soubor, který obsahuje základní sadu "grafických" funkcí, s jejich? pomocí se následn? generuje pat?i?ný layout (vzhled), který odpovídá po?adavk?m daného informa?ního webu. - Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás s tímto specifických souborem a objasnit vám význam v?ech funkcí, které obsahuje.

Ov?em je?t? ne?-li se za?nu zabývat samotným obsahem vý?e zmín?ného souboru "lengine.php", který je základním stavebním prvkem ka?dého phpRS layoutu, tak bych vás rád seznámil s jeho umíst?ním v adresá?ové struktu?e redak?ního systému phpRS a pravidly, které byste m?li dodr?et p?i tvorb? vlastního layoutu.

Umíst?ní souboru "lengine.php":

  Soubor "lengine.php" je v?dy umíst?n spolu se v?emi obrázky, které k danému layoutu nezbytn? nále?í, v adresá?i "jméno_layoutu", který je umíst?n v podadresá?i "image" ko?eného adresá?e redak?ního systému phpRS. Relativní cesta k takto umíst?nému "lengine.php" souboru pak vypadá následovn?: "image/jméno_layoutu/lengine.php". - Znalost této relativní cesty k "lengine.php" souboru je velmi d?le?itá, jeliko? se v tomto tvaru zapisuje do konfigura?ního souboru "config.php", který ji následn? pou?ívá k p?ístupu k jednotlivým grafickým funkcím v tomto souboru obsa?eném.

Pravidla pro tvorbu vlastního layoutu:

 • v?dy dodr?ujte pravidla pro umíst?ní "lengine.php" souboru a k n?mu nále?ících soubor? (- obrázk?), které jsem popsal vý?e v odstavci Umíst?ní souboru "lengine.php".
 • v?dy se sna?te zachovat zp?tnou kompatibilitu vámi vytvo?eného layoutu tím, ?e nebudete p?ejmenovávat ani zbyte?n? p?idávat ?ádné nové funkce ani systémové prom?nné (nap?. $zaklbody)!
 • nepou?ívejte ve svém "layout engine" souboru absolutní adresaci, která by mohla bránit bezproblémovému p?enosu vámi vytvo?eného vzhledu na jinou adresu.
 • a v neposlední ?ad? také prosím d?sledn? zachovávejte a pat?i?n? upravujte systémovou prom?nnou "$layoutversion", která umo??uje snadnou orientaci v jednotlivých verzích konkrétních layout?.

Výpis funkcí ze souboru "lengine.php":

 • HorniMenu() ... obsahuje definici horního naviga?ního menu, které je umíst?no t?sn? pod logem webu respektive na konci funkce Zahlavi(). - Integrace této funkce do funkce Zahlavi() umo??uje tento prvek v p?ípad? necht?nosti elegantn? a bez jakýchkoliv problému vypustit.
 • Zahlavi() ... definuje vzhled záhlaví WWW stránky v?etn? loga daného webu. Sou?ástí této funkce je i volání funkce HorniMenu().
 • Zapati() ... je p?esným opakem funkce Zahlavi(), co? v praxi znamená, ?e specifikuje obsah pati?ky (?i chcete-li zápatí) WWW stránky. Standardn? také obsahuje text, který upozor?uje na mo?nost výskytu ochranných známek nebo registrovaných ochranných známek p?íslu?ných vlastník?!
 • Blok1($bnadpis,$bdata) ... obsahuje definici vzhledu bloku prvního typu.
 • Blok2($bnadpis,$bdata) ... v p?ípad? "dvou-typového" layoutu obsahuje tato funkce definici vzhledu bloku druhého typu. Pokud se v?ak jedná pouze o "jedno-typový" layout, tak je tato funkce v?rnou kopií funkce Blok1(...).
 • ObrTabulka() ... spole?n? s funkcí KonecObrTabulka() umo??uje definovat základní vzhled "grafické formátovací tabulky", která je v redak?ním systému phpRS vyu?ívána k zobrazení velkého mno?ství výstup?. - Jedná se o velmi d?le?itou funkci.
 • KonecObrTabulka() ... spole?n? s funkcí ObrTabulka() umo??uje definovat základní vzhled "grafické formátovací tabulky", která je v redak?ním systému phpRS vyu?ívána k zobrazení velkého mno?ství výstup?. - Jedná se o velmi d?le?itou funkci.
 • MainBlok($blink,$btitulek,$buvod,$btema,$bdatum,$bautor,$bautoradr,$bkom,$bvisit) ... je pevn? stanová funkce, která umo??uje zobrazit "upoutávky" na jednotlivé ?lánky, které se zobrazují na hlavní stránce (index.php).
 • ShowArticle() ... obsahuje kompletní definici "grafické formátovací tabulky", která zaji?ťuje úplný výpis po?adovaného ?lánku v?etn? specifikace rozmíst?ní jednotlivých informací o zobrazeném ?lánku (autor, datum, atd.) v této tabulce.

Obrázek ?íslo 1: Ukázkový rozbor vzhledu WWW stránky
Ukázkový rozbor vzhledu WWW stránky

Systémové prom?nné v souboru "lengine.php":

  Nedílnou sou?ástí "layout engine" souboru jsou také následující systémové prom?nné:

 • $layoutversion ... obsahuje informace o verzi a jménu daného layoutu.
 • $zaklbody ... definuje obsah úvodního párového tagu <BODY>, který mimo jiné ovliv?uje základní pozadí WWW stránky, atd.
 • $velbloku ... ur?uje ?í?ku bloku. - Standardní (a také velmi osv?d?ené) nastavení je 180 bod?.

Vý?e uvedený popis "layout engine" souboru odpovídá svou strukturou a obsahem v?em layout?m, které lze provozovat v redak?ním systému phpRS verze 1.1.0 a? po sou?asnou aktuální verzi (- tedy verzi 1.2.0).

Ve?keré dal?í informace týkající se layout modul? m??ete získat bu?to v databance phpRS layout? nebo v on-line "manuálu".


[Akt. známka: 0,10 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.