Betfred Premier League 2006: White vs. Hendry a Doherty vs. Dott

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 14. 11. 2006

Betfred Premier League 2006, Warwick Arts Centre, Coventry
Ji? jen p?tice zápas? nám zbývají do konce základní ?ásti leto?ní snookerové Premier League. Ronnie O'Sullivan spole?n? s Dingem Junhui mají ji? jistá svá místa v play-off, ale je?t? v?ech zbývajících p?t hrá?? má nad?ji na semi-finálovou ú?ast. Zápasy, které se odehrály 9. listopadu v Coventry, byly pro zú?astn?né velice d?le?ité. Vít?zové si dvoubodovým ziskem uchovali pom?rn? slu?nou ?anci na play-off, pora?eným se ?ance výrazn? sní?ily, ale je?t? nejsou ze hry venku. Pokud ale do play-off cht?jí, budou muset ve zbývajících zápasech ukázat to nejlep?í ze svého um?ní.

Premier League

Jimmy White 5:1 Stephen Hendry

Jimmy White po skv?lé h?e porazil nevýrazného Hendryho a udr?el si tak ?ance na play-off Premier League. Whitea v hledi?ti podporoval zástup jeho v?rných stoupenc? a Jimmy jim ud?lal velikou radost, kdy? zvít?zil nad svým mnoholetým rivalem 5:1 a upevnil si tak t?etí místo v tabulce. 44letý White ji? ale dokon?il sérii svých ?esti zápas? v lize a bude muset tedy ?ekat na kone?né dva hrací dny Premier League v Glasgow a Aberdeenu. Poté se teprve dozví, zda skon?í mezi prvními ?ty?mi a zahraje si play-off.

Ve?er za?al pro ?estinásobného finalistu mistrovství sv?ta ?patn?, kdy? Hendry, který vyhrál z t?chhle finálových zápas? ?ty?i, vy?istil st?l s breakem 40 bod? a vyhrál úvodní frame 48:51.

Ale White za?al skv?le druhý frame a jasn? v n?m dominoval. Vyhrál ho krásným breakem 105 bod?, co? je jeho zatím jediný "century break" leto?ní ligy a tedy jeho první bonus 1.000 liber.

Jimmy uhrál pro sebe i t?etí frame. Nahrál zde break 75 bod?, který byl p?ed?asn? ukon?en po chyb? na zelené. Frame tak skon?il padesátibodovým rozdílem 76:26 a Jimmy tedy oto?il vývoj zápasu na 2:1. Nyní mu chyb?l jeden frame k tomu, aby si odvezl minimáln? jeden bod.

Hendry ale nebyl ve své k??i. Tropil tu chybu za chybou a selhal p?i potáp?ní koulí i ve ?tvrtém framu (71:0). To u? bylo tedy jasné, ?e Jimmy vyjde z tohoto zápasu jako p?ekvapivý a jednozna?ný vít?z.

Pátý frame zakon?il Hendry nepotopenou poslední ?ernou a White tak vyu?il nabídnuté ?ance a frame vyhrál 59:45.

Svou reputaci by si rád Hendry napravil alespo? v posledním framu, ale White mu zatrhl v?echny jeho plány a snahy. Nakonec u?t?d?il svému soupe?i porá?ku i v tomto framu, kde zahrál break 40 bod? poté, co Hendry sportovn? a gentlemansky p?iznal faul. "Whirlwind" tento frame vyhrál 76:36 a jasn? i celý zápas.

"Je hezké uhrát takový výsledek. Je?t? jsem stále na?ivu." ?ekl White ve spojitosti s t?etím místem v tabulce.

Co znamená ale tento výsledek pro Hendryho?
Stephen je zatím v tabulce poslední a vypadá to, ?e Skot nyní bude muset porazit Ronnie O'Sullivana i Dinga Junhui. Jen tak bude mít reálné vyhlídky na play-off, které bude ve Wythenshawe Forum 2. a 3. prosince.

Ken Doherty 4:2 Graeme Dott

Ken Doherty, Premier League ?ampión z roku 1996 a 1998, porazil v bitv? o play-off mistra sv?ta Graeme Dotta 4:2. Doherty se p?ed utkáním kr?il na posledním míst? tabulky, tak?e pot?eboval vyhrát, aby si udr?el nad?je na semi-finále.

Tento hrá? z Dublinu m?l v prvním a druhém framu perfektní úvod. Uhrál hned t?i slu?né breaky ?ítající 38, 43 a 65 bod?, co? mu dalo na vedení 2:0.

Poté, co skv?le poklidil st?l a? po r??ovou kouli ve t?etím framu, vedl po vít?zství 59:44 ji? 3:0. Bod m?l tedy ji? v kapse a dokonce se mohlo schylovat k velikému debaklu Graema Dotta.

Dott ale cht?l vydobít ze zápasu alespo? ten jeden bodík, ur?it? by se mu velice hodil, a tak odpov?d?l náb?hy 68 a 88 bod?. Dva framy nedovolil Kenovi uhrát ani bod a po výsledcích 0:90 a 0:95 sní?il na 3:2.

Dohertymu ale na jedni?ku vy?el záv?re?ný frame, ve kterém nasbíral 83 bod? v náb?hu a posunul se na ?tvrté místo tabulky.

"Byla to dobrá hra a jsem ?ťastný, ?e jsem zvít?zil," ?ekl Doherty. "Graeme vyhrál dva skv?lé framy a sní?il na 3:2. Poté to byla jen otázka toho, kdo vstoupí lépe do posledního framu. Na?t?stí jsem to byl já."

Dott m??e stále je?t? pomý?let na semi-finále, ale bude muset vyhrát své dva poslední zápasy proti Steve Davisovi a Ronnie O'Sullivanovi.

P?ístí zápasy Premier League:
16. listopadu 2006
Graeme Dott vs. Steve Davis
Ronnie O'Sullivan vs. Stephen Hendry
Copyright supersvet.cz, 1998-2005