Betfred Premier League 2006: O'Sullivan vs. S.Davis a Dott vs. Ding

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 08. 11. 2006

Betfred Premier League 2006, Plymouth Pavilions
Ronnie O'Sullivan a Steve Davis, to byl jeden z tahák? dvojzápasu Premier League, které se hrály 2. listopadu v Plymouth. Druhou dvojicí byli Ding Junhui a mistr sv?ta Graeme Dott. Tyto dva zápasy byly zajímavé tím, ?e pokud by vyhráli sv?j zápas Ronnie a Ding, stali by se prvními, kdo by si zajistil místo v semifinále play-off ligy. Poj?me se podívat, jestli se jim to tedy povedlo.

Premier League

Ronnie O'Sullivan 4:2 Steve Davis

Ronnie O'Sullivan si výhrou nad Stevem Davisem 4:2 zajistil ú?ast v semifinále Betfred Premier League. Steve Davis má ale je?t? nad?ji k postupu do play-off skrze dva zápasy, které má je?t? k dobru. Bude v nich muset zahrát ale velice dob?e.

"TheRocket" O'Sullivan vtrhl do prvního framu op?t kosmickou rychlostí a skv?le odehrál skoro celý st?l. Ale p?edposlední ?ervená, která mu mohla pomoci ke stovkovému breaku a tisíci librovému bonusu, nespadla do kapsy. Ronnie tak zahrál "jen" 88 bod? v náb?hu.

Druhý frame byl u? vyrovnan?j?í a Ronnie tu zahrál dva breaky 18 a 20 bod?, kdy? se Davisovi poda?ilo dvakrát O'Sullivana dostat do snookeru. "The Nuget" z toho vyt??il náb?h 45 bod?, ale poté dvakrát minul. O'Sullivan se tedy dostal ke stolu, ale Davisovi dal je?t? ?anci na vyrovnání. Bohu?el Davis chyboval na zelené kouli a Ronnie u? poté snadno zvládl barevnou dohrávku a vyhrál 72:48. Stav byl tedy 2:0.

Úvod t?etího framu byl ve znamení chyb a faul?. O'Sullivan se ujal vedení o jedenáct bod?, ale dovolil soupe?i vrátit se ke stolu. Steve dokázal dohnat ztrátu a dokonce o pár bodík? vedl, ale chyboval a nechal ?ervenou u spodní kapsy. O'Sullivan poté skv?le zablokoval Davise za hn?dou koulí a to na co ?ekal se také stalo. Davis nejen ?e netrefil hn?dou, ale fauloval na ?erné a pro Ronnieho u? poté nebyl problém potopit volnou ?ervenou a vyhrát frame. Tím si zajistil minimáln? bod z tohoto utkání.

Davis tedy pot?eboval k bodovému zisku vyhrát v?echny t?i zbývající framy. Bohu?el ale musel ve ?tvrtém framu po 28 bodech zahrát jistotu a následovala taktická bitva obou hrá??. Davis ale poté smoln? chyboval na ?erné kouli, kdy? m?l na svém kont? ji? 66 bod?. Na stole bylo ov?em je?t? stále o dev?t bod? více, ne? Davisovo skore a tak nad?je na výhru Ronnieho stále ?ila. Ten se jí ale nechopil a po chvilce nechal p?ipsat frame Davisovi.

Zajímavostí byla vým?na bílé koule rozhod?ím Paulem Collierem za jinou, jeliko? oba hrá?i kupili stále více chyb. Po jejím ozkou?ení se ale Ronnie a Steve dohodli, ?e rad?ji budou hrát s tou p?vodní.

Pátý frame za?al lépe Steve Davis, kdy? zahrál break 39 bod?. Na chvíli se ale zdálo, ?e je po nad?jích, kdy? se sám dostal do snookeru. Ov?em nádherným strkem se z této ?lamastyky dostal a p?inutil O'Sullivana k faulu. Davis poté ale minul r??ovou, která byla frame-ballem, ov?em jedna potopená ?ervená p?i dal?í p?íle?itosti ji? znamenala sní?ení zápasu na 3:2.

V záv?re?ném framu u? ale O'Sullivan nechyboval a zahrál break 108 bod?. P?ipsal si tak na své konto bonus 1.000 liber, ale hlavn? to znamenalo dva body z tohoto zápasu a definitivní jistotu ú?asti v play-off.

"Kdyby se to vyvíjelo pro m? trochu jinak, mohl bych vyhrát více fram?, ale Ronniemu sta?í jen jedna ?ance a rychle se dostal do vedení 3:0." p?ipustil Davis. "Byl jsem rád, ?e jsem se vrátil zp?t do zápasu, ale Ronnie potopil dlouhou ?ervenou v posledním framu a bylo rozhodnuto."

Ronnie O'Sullivan dodal: "Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál pod tlakem, oba jsme m?li své chvíle, ale celkov? jsem ?ťastný - i kdy? maximum v posledním framu by bylo skv?lé!"

Grame Dott 2:4 Ding Junhui

Ding Junhui si podobn? jako Ronnie O'Sullivan zajistil místo v semifinále vít?zstvím 2:4 nad mistrem sv?ta Graeme Dottem. I p?es to, ?e Dott dokázal nahrát p?kné breaky 79 a 107 bod?, Ding ho p?ti breaky ?ítající 55 a více bod? jednozna?n? p?ehrál a odvezl si dva body.

První frame jednozna?n? vyzn?l pro Dinga, který zahrál dva skv?lé breaky 71 a 55 bod? a celkov? se ujal vedení výsledkem 126:0.

Poté pokra?oval v dobré h?e i ve druhém framu, ale povedl se mu break jen 33 bod?. Dottovi se ale neda?ilo a kdy? dokázal uhrát jen sedm bod?, stav byl ji? 2:0.

Dott zabojoval a? ve t?etím framu, kde zahrál 42 bod? v náb?hu, ale po chyb? pustil ke stolu Dinga. Ten se ?ance chopil na výte?nou a parádn? odpov?d?l 79 body. Stav byl tedy 3:0 a jeden frame chyb?l Dingovi k jistot? ú?asti v play-off..

Bitva obou hrá?? i nadále gradovala a Dottovi se poda?ilo sní?it. To poté, co bravurním zp?sobem zvládl ?tvrtý frame a získal i bonus 1.000 liber za break 107 bod?. Dott vyhrál 0:131 po výborném výkonu a sní?il tedy na 3:1.

Ov?em Dinga toto sní??ní nijak neznervózn?lo, ba dokonce více nabudilo jeho snookerové smysly a po breaku 81 bod? pro sebe získal pátý frame výsledkem 93:12. Ding si tedy p?ipsal do tabulky dal?í dva bodíky a spolu s O'Sullivanem mí?í do play-off.

Dott si napravil své sebev?domí alespo? trochu v posledním framu, kde jako lev bojoval o ka?dý bodík. St?stí se nakonec p?eci jen k n?mu p?iklonilo. Kdy? m?l Ding nahraných 56 bod?, p?ekro?il 25 vte?inový limit na strk a Dott nakonec rozhodl na ?erné o svém vít?zství 63:68.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005