Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta?

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 07. 11. 2006

Kvalifikace je slovo, které m??e být synonymem úsp?chu ?i neúsp?chu, radosti a smutku. Zvlá?te ve snookeru je slovem, které n?kterým otev?e bránu k mo?nému úsp?chu doko?án, ale n?kterým naopak zav?e pomyslné dve?e p?ed nosem bez mo?nosti nápravy. Kvalifikace v?dy bývá zvlá?tní událostí, kde se hrá?i z ni??ích pater snookerového ?eb?í?ku tvá?í v tvá? utkají o privilegium bojovat s t?mi nejlep?ími o mety nejvy??í. A o to také ?lo i v kvalifikaci na Malta Cup 2007, která se hrála v Pontin's od 31.?íjna.

Malta Cup

78 hrá??, kte?í jsou na ?eb?í?ku od sedmnáctého místa, tedy svedli boje o pouhých ?estnáct míst zaji?ující ú?ast v hlavním turnaji. Nejvýhodn?j?í pozici m?li samoz?ejm? hrá?i od 17. do 32. místa, kte?í vstoupili do kvalifikace a? v posledním kole a k postupu pot?ebovali jen jeden zápas. Ostatní museli hrát a? ?ty?i zápasy, podle svého ?eb?í?kového postavení. Nejvíce tedy ti, kte?í jsou v ?eb?í?ku na nejni??ích místech.

Kvalifikace se ale neobe?la bez p?ekvapení. N?kte?í hrá?i svými výsledky mile p?ekvapili, ale n?kte?í favorité naopak kvalifikaci nezvládli a na Malt? si nezahrají. Ur?it? nejv?t?ím p?ekvapením je kvalifikace Andrew Higginsona, který pro?el v?emi ?ty?mi zápasy kvalifikace a zahraje si s "The Nuget" Stevem Davisem v prvním kole. Dal?ím ní?e postaveným kvalifikovaným hrá?em je David Roe, oficiální "padesát?estka", který narazí na Petera Ebdona. Naopak smutn? skon?ila kvalifikace nap?íklad pro Alana McManuse, Joe Perryho, ?i dvojici Jamie Cope a Jimmy White.

Andrew Higginson narazil v prvním kole kvalifikace na Jamie Jonese a poradil si s ním hrav? 5:2. Na své cest? poté p?e?el je?t? p?es Shokat Aliho výsledkem 5:0 a popravil i nad?je Jimmyho Whitea výsledkem 5:3. Nakonec se kvalifikoval na úkor Davida Graye t?sným výsledkem 5:4. Tvrdý trénink, zdá se, nese své ovoce a na Higginsona jsem moc zv?dav.

David Roe vstoupil do kvalifikace a? ve druhém kole a na své cest? porazil Mohammeda Shehaba t?sným výsledkem 5:4, Gerarda Greena 5:3 a nakonec p?ekvapiv? i Alana McManuse té? 5:3.

Jen t?sn? se nekvalifikoval Tian Pengfei, který stejn? jako Higginson hrál v?echny ?ty?i kvalifika?ní zápasy, ale podlehl v posledním kole 5:3 Nigelu Bondovi. Tian ale p?edvedl skv?lou p?ipravenost a snad to vyjde p?í?t?.

?astným kvalifikantem se stal i Fergal O'Brien, který p?e?el p?es Paula Daviese 5:3 a vy?adil i p?ekvapiv? a ?astn? Joe Perryho 5:4.

Z hrá?? mimo sv?tovou "t?icetdvojku" se kvalifikovali i Marcus Campbell, který porazil 5:4 Chrise Norburyho a stejným pom?rem i Marka Selbyho, ?i Ricky Walden, Tom Ford a Michael Judge, který porazil 5:2 Andrew Normana a také Joe Swaila v pom?ru 5:4.

Hrá?i, kte?í se momentáln? nachází oficiáln? mezi 17. a 32. místem, nastoupili do kvalifikace a? v posledním kole. A kdo z nich tedy usp?l? Nigel Bond, Ding Junhui, který porazil Dave Herolda 5:3, Ryan Day, Mark King, Robert Milkins, vy?adiv?í Dominica Dalea 5:2, MarcoFu a Start Bingham, který porazil Jimmy Michie 5:3. Ov?em ne v?ichni byli takto úsp??ní a z druhé top ?estnáctky si na Malt? bohu?el nezahrají nap?. Alan McManus, Joe Perry, Mark Selby, James Wattana, Ian McCulloch, Joe Swail ?i Andy Hicks.

Tony Drago bude jako domácí hrá? hrát své kvalifikace a? t?sn? p?ed turnajem a utká se s Lee Spickem. Vít?z narazí na Johna Parrotta a v cest? bude stát i Michael Holt. Tito ?ty?i si to rozdají o poslední volné místo kvalifikace a postupující vyzve na Malt? "The Rocket" Ronnie O'Sullivana.

Dvojice pro úvodní kolo Malta Cupu 2007:
Ken Doherty vs. Nigel Bond
Steve Davis vs. Andrew Higginson
Steven Maguire vs. Ding Junhui
Peter Ebdon vs. David Roe
Mark Williams vs. Fergal O'Brien
Matthew Stevens vs. Ryan Day
Barry Hawkins vs. Mark King
Ronnie O'Sullivan vs. (Tony Drago, Lee Spick, John Parrott ?i Michael Holt)
Stephen Hendry vs. Robert Milkins
Neil Robertson vs. Marcus Campbell
Alister Carter vs. Rod Lawler
John Higgins vs. Marco Fu
Shaun Murphy vs. Ricky Walden
Stephen Lee vs. Michael Judge
Anthony Hamilton vs. Tom Ford
Graeme Dott vs. Stuart Bingham

Celkové výsledky kvalifikace si m??ete prohlédnout zde.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005