Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 01. 11. 2006

The Royal London Watches Grand prix 2006, Aberdeen
Snookerový sv?t má finále Grand prix 2006 za sebou a mysl vít?z? i pora?ených se bude upírat k dal?ímu turnaji, kterým bude UK Championship od 4. prosince. Mezi tím se je?t? hrají kvalifikace na Malta Cup a Masters, ale já se je?t? ke Grand Prix jednou vrátím. Na turnaji mne zaujalo pár v?cí, o které, myslím si, bude zajímavé se pod?lit i s vámi. ?trnáct zajímavostí a informací z pr?b?hu Grand Prix jsem shrnul v tomto ?lánku.

Grand prix

1. Robertson poprvé v karié?e ve finále bodovaného turnaje
Pro vít?ze Grand prix 2006, kterým se stal Neil Robertson z Austrálie, to bylo první vít?zství na bodovaném turnaji v karié?e, kdy? porazil 9:5 Jamie Copa. Po ?estnácti letech se stal dal?ím Australanem, který byl ve finále, ale prvním, který dokázal vyhrát bodovaný titul.  

"Ud?lám v?e pro to, abych tento sport zviditelnil a doufám, ?e motivuji dal?í k hraní této hry i u nás. Zvlá?t? kdy? jsem nyní zp?t doma." ?ekl Robertson.

2. První finále i pro Jamie Copa, navíc jako kvalifikanta
Pro Jamie Copa byla jeho ú?ast ve finále nejv?t?ím úsp?chem jeho dosavadní kariéry. Tento hrá? je?t? nikdy nepostoupil takhle daleko, tak?e to bylo jeho první finále v?bec. Navíc se probojoval do finále a? z kvalifika?ní skupiny C, kde získal ?est vít?zství ze sedmi zápas?, nap?. proti Tony Dragovi a zahrál mimo jiné i breaky 137 ?i 120 bod?.

3. "Sto?ty?icetsedm" bod? v náb?hu pro Jamie Copa
Pro "Shotgun" Jamie Copea byl tento turnaj skoro jako pohádka Tísíce a jedné noci, které chyb?la jen ta poslední tisící pohádka a to vít?zství v turnaji. Jamie tu toti? p?edvedl i svoji první "sto?ty?icetsedmi?ku" v karié?e v sout??ním utkání. Náb?h 147 bod? zahrál v zápase základní skupiny C proti Michaelu Holtovi, kterého tak porazil 1:3. Stal se 54. hrá?em, kterému se takový break povedl. Cope má na svém kont? ji? maximální break 155 bod?, ale to pouze z tréninku.

"Je to nejlep?í moment mé dosavadní katiéry a já se citím nyní ú?asn?." ?ekl Cope.

4. "Dvanáct" faul? v ?ad? Johna Higginse ve ?tvrtfinále
Smolná situace, do které se dostal John Higgins, vyústila ve 12 zahraných faul? v ?ad? proti Marku Kingovi. Jakoby tato situace p?edznamenala jeho ne?ťastný ve?er plný chyb a trápení, jen? nakonec vyústil v Johnovo vy?azení ve ?tvrtfinále. Higgins se pokou?el o rozst?elení ?ervených, ale bílá mu z?stala v balíku a nane?t?stí nevid?l na ?ádnou z barevných. Situaci dokázal vy?e?it a? na t?ináctý pokus, kdy? na konto Kinga p?ipsal 48 bod? za chyby. Higgins takl p?ekonal rekord, který dr?el shodou okolností jeho soupe? Mark King, který zahrál v roce 1997 na UK Championship 11 faul? v ?ad? proti Stephenu Lee.

5. Smolné zran?ní Marka Williamse
Zran?ní levého záp?stí donutilo Marka Williamse p?ed?asn? ukon?it p?sobení na Grand Prix. Mark si poranil vazy na levém záp?stí p?i cvi?ení. Odehrál v Aberdeen t?i zápasy, ale kv?li stup?ované bolesti rad?ji skon?il.

"Hraji zápasy p?es velkou bolest a nerad bych si zran?ní je?t? zhor?il. Rad?ji se dám dopo?ádku p?ed dal?ím turnajem." ?ekl Williams.

6. Vy?azení Stephena Hendryho u? v základní skupin?
Velikým p?ekvapením bylo poslední ?esté místo v základní skupin? pro sv?tovou jedni?ku Stephena Hendryho. Grand prix tak p?i?la hned v úvodu o jednoho z nejv?t?ích favorit?, kdy? Hendry dokázal pouze jednou vyhrát 3:2 nad Markem Selby a na turnaji skon?il. Ve skupin? prohrál dvakrát 3:0 a dvakrát 3:2, tedy se skóre 7:14.

7. Nejv?t?í po?et stovkových náb?h?
Králem stovkových náb?h? se v zápasech základních skupin stal "The Rocket" Ronnie O'Sullivan, který nahrál p?t stovkový break?. Ronnie tu p?edvedl skv?lé náb?hy se 133, 129, 118, 113 a 104 body. V play-off k tomuto parádnímu p?edstavení p?idal je?t? 136 a 107 bod?. Nejvy??í break ale zahrál ji? zmi?ovaný Jamie Cope se svou 147kou.

8. Nejv?t?í rozdíl fram? v zápase a bod? v jednom framu
Na turnaji skon?ili nejv?t?ím rozdílem fram? dva zápasy osmifinále, kde Robert Milkins prohrál 0:5 s Jamie Copem a Mark King p?ehrál 5:0 Kena Dohertyho. Nejv?t?ím bodovým rozdílem skon?il frame v zápase Cope vs. Holt - 147:0.

9. Nejmen?í rozdíl fram? v zápase a bod? v jednom framu
Naopak v play-off se ve dvou zápasech rozhodovalo a? v posledním mo?ném framu a to v zápase osmifinále Matthew Stevens 4:5 John Higgins a také ve ?tvrtfinále Jamie Cope 5:4 Joe Perry. Nejmen?ím rozdílem, tedy o bod, skon?il frame ve finálovém zápase Robertson vs. Cope (4.frame 60:59) a také v zápase Alan McManus vs. Mark Selby (6.frame 49:48).

10. "The best of" v základních skupinách
Nejlep?ím hrá?em v základních skupinách (pracovní název "Zákla?ák") se stal Ronnie O'Sullivan, který ani jednou nezaváhal a s p?ehledem jemu vlastním p?ehrál v?echny své soupe?e. Systémem "start-cíl" tedy postoupil z prvního místa své skupiny. Podobn? se da?ilo i Robertu Milkinsovi, ale na rozdíl od O'Sullivana prohrál Robert o t?i framy více.

11. "Knock out" v základních skupinách
Na hrá?e, který inkasoval "KO" v zápasech základních skupin je pasován James Wattana, který nedokázal ani jednou vyhrát. "Sedláky u Chlumce" by se dali nazvat i Michael Judge, Mark Allen a Antony Hamilton, které tento smolný osud potkal také, ale vyhráli alespo? o n?co více fram? ne? práv? Wattana. James toti? prohrál ?ty?ikrát 3:0 a jednou 3:1.

12. Nový "skupinový" systém turnaje
Grand prix 2006 samo o sob? nese také jedno privilegium a to, ?e se hrálo poprvé na turnaji tzv. systémem skupin, kde byli hrá?i rozd?leni do osmi skupin po ?esti hrá?ích. Tento formát má své p?íznivce i odp?rce, ale velikým p?ínosem je to, ?e umo??uje plno hrá??m z ni??ích pater ?eb?í?ku zm??it síly se sv?tovou snookerovou elitou, ?eho? se v pavoukovém systému nedá docílit.

13. V?ichni velcí favorité turnaje jeli p?ed?asn? dom?
Zajímavým úkazem leto?ního GP je i fakt, ?e v?ichni favorité turnaje byli vy?azeni je?t? p?ed semifinálovými bitvami. Ze základních skupin nap?. v?bec nepostoupili Stephen Hendry, Shaun Murphy, Peter Ebdon ?i Grame Dott s Dingem Junhui. V osmifinále p?ekvapiv? ukon?ili své putování pavoukem Matthew Stevens, Stephen Lee a Ken Doherty, ve ?tvrtfinále je poté následovali poslední dva velcí favorité Ronnie O'Sullivan a John Higgins.

14. Hv?zda turnaje a smola? turnaje
Nakonec bych zde zcela subjektivn? vybral hrá?e, který na turnaji jednozna?n? zazá?il a také smola?e, kterému se Grand prix prost? nevyvedlo. Zá?ící hv?zdou bych nakonec jmenoval asi Jamie Copa. Ten postoupil z kvalifika?ní skupiny, ze základní postoupil z druhého místa díky o dva framy lep?ímu skore ne? Michael Holt, zahrál proti n?mu on?ch 147 bod? a nakonec se probojoval a? do finále turnaje. Smola?em byl ur?it? Mark Williams, který musel odstoupit kv?li zran?ní a také John Higgins. Ten, kdo vid?l jeho zápas ve ?tvrtfinále proti Marku Kingovi mi dá ur?it? za pravdu, jeliko? se tu Johnovi neda?ilo skoro v?bec nic. V tu chvíli mi bylo Johna skute?n? líto.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005