mylinks.cz

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 01. 06. 2006

mylinks.cz je projekt, který filozofií vychází z "oblíbených" ("zálo?ek") internetových prohlí?e??, ale nabízí mnohem více mo?ností. Projekt je zam??en hlavn? na mladé lidi a v?echny, kte?í aktivn? pracují s internetem. Ú?elem je nabídnout slu?bu umo??ující p?idat, uchovat, administrovat a p?edev?ím sdílet oblíbené odkazy nap?í? internetem.

hlavní stránka - mylinks.cz

D?le?itou p?edností je nezávislost na prohlí?e?i nebo po?íta?i a mo?nost disponovat oblíbenými adresami kdykoliv a odkudkoliv. Za nejv?t?í p?ínos pova?ujeme mo?nost sdílet (ve?ejné) odkazy prost?ednictvím NICKu u?ivatele (lze i bez registrace). Asi je z toho patrné, ?e cílem není hromadné p?idávání odkaz? na velké a slavné portály =)), ale jedine?ných odkaz? v internetu. T?ch n?kolik unikátních odkaz?, které se velmi t??ko hledají, ale kdy? u? je jednou najdete, stojí Vám za to si je uchovat, mo?ná i sdílet s p?áteli.

Sna?ili jsme se vytvo?it velmi p?ehledné a intuitivní rozhraní, co? lze vysledovat u? z logovací stránky, která nabízí hned n?kolik mo?ností. Po vepsání NICKu u?ivatele a stisknutí "search?" systém prohledá a vrátí v?echny ve?ejné odkazy hledaného NICKu u?ivatele. P?i p?ipsání NICKu a hesla Vás systém zaloguje a pokud zadáte do posledního pole i odkaz, systém jej automaticky p?idá do va?eho úlo?i?t?. Práce se systémem je tedy velmi rychlá a p?íjemná.

Do budoucna vznikne více funkcí, více mo?ností. Aktuáln? jsme integrovali mo?nost ov??it existenci odkaz?, co? osobn? pova?uji za velmi p?íjemné. Pracuje se na plnohodnotné ?eské a anglické verzi, fóru a dal?ím roz?í?ení.

Ka?dý si pochopiteln? vytvo?í vlastní názor a zhodnotí, jestli mu slu?ba nabízí to co hledá nebo doká?e vyu?ít. Vítáme jakékoliv konstruktivní komentá?e, které nám pomohou posunout tento projekt do dal?ího stádia vývoje.

http://mylinks.czCopyright supersvet.cz, 1998-2005