Northern Ireland Trophy 2005, The Waterfront Hall, Northern Ireland + fotografie

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 26. 04. 2006

Northern Ireland Trophy 2005, The Waterfront Hall, Northern Ireland
Zdravím v?echny snookerové fandy a p?iná?ím dal?í p?ísp?vek se snookerovým tématem. Budu zde v jednotlivých ?láncích postupn? informovat a v rámci mo?ností rozebírat jednotlivé turnaje sezony a za?nu hned úvodním turnajem snooker sezony 2005/2006, kterým je Northern Ireland Trophy.

Tento turnaj byl po?ádán 17.8. - 21.8. 2005 a letos m?l v Irsku premiéru. Je to nový významný turnaj konající se za p?isp?ní Belfastské m?stské rady a firmy Northern Ireland Events. Jak u? bylo ?e?eno, je úvodním turnajem sezony. Je to turnaj men?ích rozm?r? a pouze pro zvané hrá?e, tak?e se nezapo?ítává do celkového po?adí hrá??. Turnaje se ú?astní zvaní hrá?i z první dvacítky sv?tového snookeru a hrá?i, kterým je ud?lena tzv. divoká karta. Belfast a Irsko, jako rodi?t? mnoha skv?lých hrá??, se mohl t??it na setkání nejlep?ích hrá?? sv?tového snookeru. První a druhé kolo bylo hráno na "best of 7" (?ty?i vít?zné zápasy).

A kdo se nám tu vlastn? p?edstavil? ?

Nejprve Mark Allen, 19-tiletý sv?tový amatérský ?ampion a prý jeden z nejnadan?j?ích hrá?? ze Severního Irska v?bec. Já jsem o n?m a? do te? ani nic nev?d?l. Sv?j k?est ohn?m za?il proti legend? Steve Davisovi. Výborn? hrající australský mladík Neil Robertson se st?etl s Ianem McCullochem. Poté se Joe Swail utkal s Joe Perrym a Ali Carter si zahrál proti ?ínskému velkému talentu, mladi?kému Dingu Junhui, ?ampionovi China Open.

Dal?í velice zajímavé zápasy se odehrály následující den, kdy do hry vstoupili hrá?i jako Jimmy White, Matthew Stevens, Ken Doherty, dvojnásobný mistr sv?ta Mark Williams, Stephen Maguire, Stephen Hendry, novope?ený mistr sv?ta Shaun Murphy, hrájící proti Graemu Dottovi, John Higgins, Ronnie O'Sullivan, Peter Ebdon ?i Allan McManus.

A za?ínáme prvním kolem ?

Ding Junhui 4-0 Allister Carter
Mark Allen 4-0 Steve Davis
Joe Swail 4-1 Joe Perry
Neil Robertson 4-2 Ian McCulloch

V prvním kole se potvrdily ve?keré mé p?edpoklady o hrá?ských schopnostech mladých hrá?? a do druhého kola postoupili jak nap?. Ding Junhui, p?es Steve Davise mladý Mark Allen, tak i Neil Robertson. K nim se p?idala i místní irská hv?zda, rodák z Belfastu Joe Swail.

Druhé kolo ?

Stephen Hendry 6-1 Ding Junhui
Mark Allen 4-2 John Higgins
Alan McManus 4-0 Peter Ebdon
Joe Swail 4-2 Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson 4-2 Jimmy White
Shaun Murphy 4-2 Graeme Dott
Matthew Stevens 4-1 Ken Doherty
Stephen Maguire 4-3 Mark Williams

Ve druhém kole se událo n?kolik zajímavých v?cí v podob? výsledk?. Jasné vít?zství Hendryho se asi ?ekalo, i kdy? jsem to tipoval tak na 6:4, ale ur?it? se ne?ekala porá?ka Johna Higginse, ale Mark Allen jen potvrdil, jakým je hrá?em. A také prohra Ronnieho O'Sullivana byla pro mne p?inejmen?ím p?ekvapením. Na druhou stranu Ronnie ohla?oval, ?e dokonce prý v sezon? na 90% nebude hrát (to bylo po prohraném ?tvrtfinále mistrovství sv?ta), ale nakonec nastoupil (i k mé velké radosti), ale ur?it? si vstup p?edstavoval jinak. Ale na?t?stí ho to neodradilo a sám poté ?ekl, ?e bude hrát dál a pak se uvidí.

?tvrt-finále, best of 9 (na p?t vít?zných) ?

Stephen Hendry 5-1 Mark Allen
Alan McManus 5-1 Joe Swail
Neil Robertson 5-4 Shaun Murphy
Matthew Stevens 5-2 Stephen Maguire

?tvrtfinále bylo ve znamení velice zajímavých souboj? "mladík?" Allena s Hendrym a Robertsona s mistrem sv?ta Murphym. Zatímco si ov?em Hendry poradil bez problém? s Allenem, Murphy nakonec podlehl Robertsonovi. Vít?zství si ale tento mladík podle m? ur?it? zaslou?il a mo?ná to byla i p?edzv?st na jeho p?sobení v celé sezon? a hlavn? pak na mistrovství sv?ta, ale to nikdo je?t? netu?il.

Semi-finále, best of 11 (na ?est vít?zných) ?

Stephen Hendry 6-4 Alan McManus
Matthew Stevens 6-4 Neil Robertson

Semifinálové boje tentokrát dopadly asi tak jak jsem si alespo? já p?edstavoval a legenda Stephen Hendry a p?eci jenom zku?en?j?í z dvojice Stevens x Robertson si to rozdají ve finále úvodního turnaje sezony. Ov?em zejména Stevens m?l plné ruce práce, kdy? s Robertsonem prohrával ji? 1:4, ale p?ti framy v ?ad? si vydobil postup.

Finále, best of 17 (na 9 vít?zných) ?

Matthew Stevens 9-7 Stephen Hendry

90-15 (86), 100-23 (100), 66-11 (65), 0-68 (61), 64-29, 70-61 (SH 55), 77-9 (77), 41-71 (55), 52-67, 41-59, 69-11 (54), 27-60, 60-15, 0-69, 17-63, 65-29

A je tu finále! Asi ur?it? mírným favoritem zde byl Hendry, alespo? pro m?, ale Stevens nenechal nic náhod? a pustil se do Hendryho po?ádn? a hned od za?átku. Po t?ech framech byl stav 3:0 pro Stevense a vypadalo to, ?e je to velice slu?ný úvod a krok k celkovému vít?zství. Stevens zde zahrál i stovkový náb?h ve 2. framu. Poté ov?em Hendry zabojoval a poda?ilo se mu následující frame vyhrát a sní?it. Toho se ale Stevens nezalekl a dokázal nad Hendrym uhrát dal?í 3 framy, tedy do stavu 6:1. To se zdálo u? skoro jako ne?e?itelná situace vzhledem k tomu, ?e se hraje na 9 vít?zných. Hendry se ale nevzdal (ur?it? v karié?e sehrál desítky, ne-li stovky takových zápas?) a t?emi framy v ?ad? sní?il na 6:4. Stevens ale op?t odsko?il svému soupe?i na rozdíl t?ech fram?, tedy tentokrát 8:5 a zbýval mu jeden jediný frame k vít?zství v úvodním turnaji sezony, zatímco Hendry by musel uhrát 4 framy v ?ad?. Ale a? tak ne?e?itelné to ze strany Hendryho nebylo, proto?e dokázal dv?ma framy sní?it na rozdíl jediného a to 8:7 a v?e bylo je?t? otev?ené, pokud by vyhrál i t?etí frame v ?ad?.. V rozhodujícím framu je to v?t?inou u? hra nerv? a ?ance 50:50 u obou hrá??. Ale k tomu zde ji? nedo?lo, jeliko? Stevens ?estnáctý frame vyhrál v pom?ru 65:29 a stal se tak vít?zem premiérového ro?níku a zárove? úvodního turnaje sezony 2005/2006 Northern Ireland Trophy.

Blahop?ejeme, skv?lý výkon ?

A nakonec vám je?t? nabídnu p?ehled nejvy??ích break? turnaje a pár fotografií ...

Steve Davis Graeme Dott
Jan Verhaas & Matthew Stevens Matthew Stevens & Stephen Hendry
Stephen Hendry Stephen Hendry
Neil Robertson Neil Robertson 

140 Alan McManus
138 Joe Swail
134 Shaun Murphy
133 Shaun Murphy
126 Stephen Hendry
107 Ding Junhui
107 Stephen Hendry
105 Matthew Stevens
100 Matthew Stevens
Copyright supersvet.cz, 1998-2005