Pohodlná a snadná práce s firemními daty

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 24. 01. 2006

T?i lidé pracují na jednom dokumentu. Poslední verzi si posílají e-mailem. "Kdyby n?co", tak je?t? le?í na síti kopie. Jen?e kdo má v e-mailu tu opravdu poslední verzi? Ta, co je na síti, byla aktualizována p?ed týdnem... Tak p?esn? tohle se s Microsoft Windows Share Point Services nestává.

Microsoft Windows SharePoint Services umo??uje snadnou týmovou komunikaci a práci s dokumenty p?es webové rozhraní. Pomocí této technologie lze jednodu?e v rámci týmu sdílet nap?íklad dokumenty, kontakty, kalendá? událostí, vytvá?et pr?zkumy a diskusní výv?sky. Pracovní prost?edí je p?itom pln? upravitelné pro ka?dého u?ivatele.

Dokumenty lze uchovávat v n?kolika verzích, p?ipojovat k nim dodate?né informace a vytvá?et tak jakousi ko?ilku dokumentu. Zajímá Vás, kdy se dokument zm?ní? Nastavte si automatická upozorn?ní. Chcete diskutovat s kolegy o obsahu dokumentu? Zalo?it firemní helpdesk? Vytvo?it hlasování o nejlep?í fotku z firemního ve?írku? Není problém, v?e je k dispozici v jediné nabídce k dokumentu. Práv? tyto u?ite?né funkce jsou jasnou výhodou p?ed "klasickým" sdílením dokument? na souborových serverech.

Firemní intranetový portál vytvo?ený pomocí Windows SharePoint Services je integrovaný s Microsoft Office System 2003. Díky tomu je velmi snadné na n?m vést a udr?ovat firemní administrativu. K dispozici je také ?ada ?ablon podle toho, s jakými dokumenty nej?ast?ji pracujete a jak, nap?íklad weby pro týmovou spolupráci, práci s dokumenty, po?ádání pracovních ?i spole?enských sch?zek. V knihovnách m??ete vytvá?et nové dokumenty s p?ipojenou ?ablonou, co? se hodí p?i tvorb? obchodních nabídek apod. Pokud máte strukturu dat v aplikaci Microsoft Excel, kterou chcete p?evést do seznamu a vystavit na intranetu, jednodu?e ji importujete.

SharePoint Services jsou postaveny na technologii Microsoft ASP.NET a b??í na Microsoft Windows Server 2003. Technologie je voln? sta?itelná z internetových stránek spole?nosti Microsoft a jako databázové úlo?i?t? je vyu?íván Microsoft SQL Server.

Windows SharePoint Services toho umí hodn? a m??e být velmi u?ite?ný. Aplikaci si m??ete p?ijít vyzkou?et a "osahat" na n?který ze seminá??, které k tomuto tématu Microsoft po?ádá. Jsou zadarmo a rovnou se p?ihlásit m??ete na www.itseminare.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005