?e?ení IT pro malou firmu v jednom balí?ku

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 19. 12. 2005

Je skute?n? pravda, ?e malá firma si softwarové ?e?ení pro zaji?t?ní "normálního" chodu, udr?ení kontaktu se zákazníky, dodavateli a koneckonc? i mezi samotnými zam?stnanci, nem??e dovolit? Existují softwarová ?e?ení, která men?ím podnik?m pomáhají pracovat efektivn?ji za velmi výhodnou cenu.

Po?ízení serveru do firmy je jedním z ?e?ení problém? IT infrastruktury. Ka?dá firma pot?ebuje ú?inn? pou?ívat a chránit obchodní informace, které jsou bez nadsázky firemním pokladem. Jaké serverové ?e?ení si ale vybrat? Na tuto otázku se nabízí jednoduchá odpov??. V?dy je hlavní, aby hledaný a implementovaný systém spl?oval práv? va?e po?adavky, aby ?e?il práv? to, co od daného systému po?adujete. Pro men?í a st?edn? velké firmy m??e být výhodné po?ídit si serverové ?e?ení v ur?itém "balí?ku", proto?e jak v?ichni víme, cena hraje roli. Dobrým p?íkladem je Windows Small Business Server 2003 (SBS 2003) spole?nosti Microsoft.

SBS 2003 umo??uje tém?? okam?it? zefektivnit procesy ve firm?. Obsahuje cenov? dostupné v?estranné serverové ?e?ení, zahrnující emaily, sdílené kalendá?e, p?ístup k Internetu s roz?í?enými funkcemi zabezpe?ení, chrán?né ukládání dat a zálohování, spolehlivý tisk, mo?nost spou?t?t obchodní aplikace a vyu?ívat sdílené faxování. Je ur?ený pro malé a st?ední firmy do 75 po?íta?? a je k dispozici v ?eské verzi.

Jednodu?e, ani? by se práce zastavila, software nainstalujete a je to. Zam?stnanci mohou za?ít vyu?ívat vzdálený p?ístup do firemní sít?, k pracovnímu e-mailu z jakéhokoliv po?íta?e ?i mobilního telefonu, komunikace uvnit? firmy se zlep?í a zrychlí. SBS 2003 je postaven na funk?ní ?pi?kové a bezpe?né technologii. Je robustní, ale jednoduchý na správu a p?edev?ím na pou?ívání. A to je pro v?t?inu u?ivatel? to nejd?le?it?j?í.

Se serverovým ?e?ením Windows Small Business Server se m??ete blí?e seznámit na seminá?ích, které spole?nost Microsoft po?ádá zadarmo. V praktických ukázkách tam uvidíte ?e?ení ka?dodenních ?inností u?ivatel? a ?innost správce sít?.

P?ihlásit se na seminá?e nebo si p?e?íst více o Small Business Server 2003 m??ete p?ímo na www.itseminare.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005