SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (2.)

Autor: Jan H?ebabecký <hrebab(at)smsden.com>, Téma: WWW, Vydáno dne: 15. 07. 2005

Prost?ednictvím systému SMSden m??e kdokoli, kdo vlastní mobilní telefon, platit bez jakýchkoli vedlej?ích náklad? za ve?keré internetové slu?by zpoplatn?né pomocí SMSden.com s rychlostí odezvy na platbu men?í ne? jedna minuta (a obvykle men?í ne? dvacet vte?in). ...

5. Princip zpoplatn?ní pomocí SMSden.com

a) Základní informace

Zpoplatn?ní internetových slu?eb na bázi SMSden.com je podmín?no registrací do systému, b?hem které jsou zadány pot?ebné informace pro identifikaci klienta jako je u?ivatelské jméno, heslo, ?íslo ú?tu, popis projektu, doména, na které se nacházejí zpoplatn?né slu?by a dal?í informace. Výsledkem úsp??n? dokon?ené registrace do systému SMSden.com je vygenerování unikátního ?et?zce, ozna?ujícího ka?dého klienta slu?by SMSden.com. Tento ?et?zec je zárove? aktiva?ním klí?em k programu SMSden.com, který je ve verzi client-package dostupný zdarma po registraci nebo za poplatek kdykoli ke sta?ení.

Ji? p?ed registrací je nutno zvá?it, který z mo?ných typ? instalace zvolit. Existují dva mo?né zp?soby vyu?ívání slu?eb SMSden.com: Client ? package

Client package je soubor zdrojových kód? v jazyce PHP, které tvo?í funk?ní celek pot?ebný pro provoz aplikace smsden client. Tyto zdrojové kódy je t?eba nainstalovat na libovolný hosting spl?ující následující po?adavky: B?hem instalace je u?ivatel dotázán na n?která d?le?itá nastavení jeho hostingu a rovn?? musí správn? zadat sv?j unikátní identifika?ní ?et?zec, který obdr?í p?i registraci na sv?j platný e-mail. Po správn? provedené instalaci programu SMSden Client ? package jsou ihned dostupné následující funkcionality: Client server side

Server side je soubor zdrojových kód?, kompatibilní s client package, instalovaný na webserver (webservery) systému SMSden.com. Instalace server-side se vyzna?uje tím, ?e mj. ka?dý u?ivatel systému SMSden.com, registrovaný jako server-side u?ivatel, obdr?í svou vlastní URL ve tvaru http://smsden.com/~jmenouzivatele , kde bude moci provozovat svého klienta SMSden.com bez nutnosti manuální instalace. Tato varianta je vhodná pro mén? zku?ené webmastery, kte?í nepo?adují slu?bu zpoplatn?ní p?ístupu na stránky.

Server side klient neklade ?ádné po?adavky na hosting a je instalován automaticky v rámci registrace u?ivatele SMSden.com.

Server side klient má rovn?? v?t?inu funkcionalit klienta typu client package, ov?em p?iná?í i ?adu omezení: Server side klient naopak zaru?uje maximální zabezpe?ení soubor? a celé transakce díky optimální konfiguraci hostingového prostoru SMSden.com.

b) Proces platby

P?edn? je t?eba poznamenat, jakým zp?sobem lze na stránky umístit placený odkaz. To je mo?no provést n?kolika zp?soby: A u? se webmaster rozhodne pro kteroukoli variantu umíst?ní odkazu, z pohledu náv?t?vníka stránek (tedy zájemce o zakoupení souboru nebo p?ístupu na stránku) se v?dy bude jednat o b??ný odkaz. Tento odkaz v?ak nevede na cílovou stránku p?ímo, nýbr? po kliknutí se zobrazí jedna z hlavních sou?ástí systému SMSden ? p?ístupová brána. Tato brána poskytuje v?echny informace k bezproblémovému provedení transakce.

Transakce tedy za?íná otev?ením p?ístupové brány SMSden.com. Uhned po otev?ení p?ístupové brány má u?ivatel na výb?r ze dvou mo?ných situací: Po vygenerování kódu a hesla je u?ivatel vyzván z odeslání kódu v p?íslu?ném tvaru (DEN <kod>) a je mu poskytnut odkaz pro sledování stavu zpracování odeslaných SMS zpráv. Na této stavové stránce se automaticky zji?uje aktuální stav po?tu odeslaných zpráv a v moment?, kdy byly systémem SMSden p?ijaty v?echny pot?ebné zprávy, je u?ivatel automaticky p?esm?rován na koncovou stránku, ze které ji? vede odkaz na skute?ný zpoplatn?ný soubor nebo stránku.

I. Jednorázová transakce

Jednorázová transakce je taková, p?i které je po vstupu na p?ístupovou bránu vygenerován kód a heslo, okam?it? odeslán pot?ebný po?et SMS zpráv a sta?en zpoplatn?ný soubor nebo p?istoupeno ke zpoplatn?né stránce. Systém SMSden v?ak umo??uje také zpo?d?né / p?etr?ené transakce, p?i kterých není z n?jakého d?vodu pln? dokon?en pr?chod jednorázovou transakcí.

II. Zpo?d?ná transakce

Pokud p?i pr?chodu b??nou platební transakcí dojde k jejímu p?eru?ení po okam?iku vygenerování kódu a hesla, p?ípadn? i po odeslání v?ech / ?ásti pot?ebných SMS zpráv, nap?íklad zav?ením okna p?ístupové brány, je stále mo?no transakci úsp??n? dokon?it a to s vyu?itím vygenerovaného p?ístupového hesla. P?i zpo?d?né transakci je nejprve nutno odeslat pot?ebný po?et SMS zpráv, otev?ít p?ístupovou bránu pro zaplacený soubor a vybrat volbu pro zpo?d?né transakce. Následn? sta?í zadat správnou kombinaci d?íve vygenerovaného kódu a hesla a v p?ípad? správného zaplacení je zp?ístupn?n placený soubor / vstup na stránku.

Vygenerovaný kód a heslo mají po vygenerování platnost 30 minut. V pr?b?hu t?chto t?iceti minut je t?eba odeslat v?echny pot?ebné SMS zprávy. Po odeslání v?ech pot?ebných SMS zpráv jsou kód a heslo platné a? do vyplacení naspo?eného podílu webmasterovi, co? trvá v rozmezí n?kolika dn? a? n?kolika týdn?.

6. P?ínosy SMSden.com

a) P?ínosy pro webmastery a poskytovatele internetových slu?eb a obsah?

SMSden.com p?iná?í webmaster?m a poskytovatel?m internetových slu?eb a obsah? jako první v ?eské republice mo?nost adekvátního ocen?ní jejich slu?eb a to snadnou cestou s jednoduchou implementací bez po?áte?ních náklad?. P?ispívá tak ke zkvalitn?ní obsahu zpoplatn?ných web? a p?edstavuje nový zp?sob, jakým mohou v?ichni majitelé stránek generovat finan?ní zisk.

Provozovatelé webových stránek mohou klienta SMSden pou?ít také k zabezpe?ení chrán?ných soubor? proti neoprávn?nému stahování a v pr?b?hu dubna 2005 bude mo?no pomocí klienta SMSden rovn?? ov??ovat pravost mobilního ?ísla zadaného nap?íklad p?i registraci.

b) P?ínosy pro platící koncové u?ivatele

Prost?ednictvím systému SMSden m??e kdokoli, kdo vlastní mobilní telefon, platit bez jakýchkoli vedlej?ích náklad? za ve?keré internetové slu?by zpoplatn?né pomocí SMSden.com s rychlostí odezvy na platbu men?í ne? jedna minuta (a obvykle men?í ne? dvacet vte?in). Systém SMSden neobsahuje ?ádné virtuální ú?ty, na které by musel platící u?ivatel p?esouvat své peníze a d?v??ovat tak neznámému subjektu. Ve?keré p?evody pen?z zaji?ují mobilní operáto?i, tak?e platící u?ivatel nemusí v ideálním p?ípad? v?bec osobn? manipulovat se svými pen?zi v bance a d?v??ovat neznámému internetovému subjektu jako je tomu v p?ípad? ostatních mikroplatebních systém?, zalo?ených na virtuálních ú?tech.

V posledním díle tohoto mini-seriálu se podíváme na technickou realizaci systému SMSden.comCopyright supersvet.cz, 1998-2005