RECENZE: Pivní tácky

Autor: Jan Horák <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 06. 06. 2005

Internet dnes slou?í lidem v?ech zájm?, a tak není divu, ?e i weby s pivní tématikou si stále více nachází své p?íznivce. Ke ka?dé sklence oroseného zlatavého nápoje ale pat?í i tácek, bez kterého by správný piva? byl p?inejmen?ím o n?co o?izen. Jejich funkcí dnes u? ale není jen zabra?ovat p?ípadným kapkám omo?ení stolu ? pivní tácky se vedle po?tovních známek staly jedním z nejoblíben?j?ích sb?ratelských artikl?. A práv? to je hlavním tématem stránek, o kterých bude nyní ?e? ? www.pivni-tacky.cz.

www.pivni-tacky.cz

Web nás p?ivítá komplexním, p?ív?tivým vzhledem, kterému tvo?í základ d?ev?né pozadí, kombinované se sv?tlým a tmavým odstínem zelené, v?e p?ipomínající vlastn? jeden takový tácek. Stránky mají pevný rozm?r a ve?keré informace jsou publikovány v men?ím okn? uprost?ed. Výhodou tohoto ?e?ení je bezesporu jednotný design, ov?em malá ?ást s textem nutí ?tená?e stále rolovat a p?edev?ím u?ivatelé s nízkým rozli?ením by rad?ji uvítali n?jaké jiné ?e?ení. Na druhou stranu, jak ?íká tv?rce webu, náv?t?vník se k obsahu dostane a to je hlavní.

Jak ji? název stránek napovídá, cílem webu jsou p?edev?ím pivní tácky, a to konkrétn? vlastní sbírka autora, Michala Palána. Tácky jsou v první ?ad? set?íd?ny podle m?st, vedle toho stojí tácky Jednoty. U ka?dého m?sta jsou pak bez dal?ích komentá?? prezentovány naskenované obrázky táck?, ?asto z obou stran, a nutno podotknout, ?e se jedná o velmi rozsáhlou sbírku. Poz?statkem z dob, kdy se na rychlost na?ítání braly daleko p?ísn?j?í ohledy, jsou ale tácky p?íli? malé na n?jaký podrobn?j?í pr?zkum a ani texty na nich si v?t?inou nep?e?teme. Díky zmín?né rozsáhlosti sbírky je ale p?epracování velmi ?asov? náro?né, nicmén? autor s tímto v budoucnu samoz?ejm? po?ítá. Stejn? jako mezi filatelisty probíhají i mezi sb?rateli pivních suvenýr? vým?ny a i tyto stránky nabízí jeden takový jednoduchý prodejní ?i vým?nný formulá?.

www.pivni-tacky.cz

Krom? táck? je na webu umíst?na i mén? tradi?ní sbírka stojánk?, která je zatím chud?í, ale ke zmín?nému tématu bezesporu pat?í. Naopak velmi propracovaný je seznam pivovar?, který je ?ikovn? ?len?n zem?pisn? podle kraj? a potom dále podle m?st. U ka?dého je uvedeno n?kolik základních údaj? ? úplný název, adresa, telefon, e-mailová adresa a p?ípadn? web ? a vedle toho samoz?ejm? nechybí odkaz na p?íslu?né tácky.

Na stránkách dále nalezneme seznam mnoha pivních ?i sb?ratelských akcí, spolu se základními informacemi ?i kontaktem na organizátory. Docela m? zde zaujala kombinace ?Den d?tí v pivovaru Dale?ice? ? na druhou stranu, jsme národ piva??, tak pro? se tomu divím? :-)

Dal?í zajímavou ?ástí jsou tématické ?lánky, nalezneme zde zajímavé informace o p?vodu táck?, o historii ?i va?ení piva, a lze si tady stáhnout i krásné pivní tapety na va?í plochu. N?které ?lánky sice obsahují jen základní informace, které ji? ka?dý milovník piva dob?e zná, ale pro za?ínající pivní p?átele to mohou být ur?it? zajímavé v?ci. Jiné ?lánky jsou naopak docela podrobné a i pro zku?en?j?í piva?e budou dobrým zdrojem informací, cht?jí-li se o pivu dozv?d?t víc, ne? jen ?e dob?e chutná. Dost se toho dozvíme t?eba o druzích piva u nás, v?etn? stru?né charakteristiky výrobk? na?ich p?edních pivovar?. Bohu?el ?lánk? web obsahuje zatím jen pár, trocha píle a mo?ná n?jaký nový pomocník a ur?it? p?inesou ovoce.

Zapomenout nesmím ani na vzkazy náv?t?vník?, které se v?t?inou týkají vým?ny táck?. Dále je zde mo?nost nechat si p?es e-mail informovat o novinkách na webu, nebo si umístit reklamní ikonu ?i banner na své stránky jako vyjád?ení podpory tohoto webu. Z internetu jsem vyrozum?l, ?e web Pivni-tacky.cz po?ádal sout?? o pivní tácek roku, kde náv?t?vníci zvolili humorn? lad?ný kousek od Plze?ského Prazdroje ? Zelený ?mejd. Bohu?el úpln? nechápu, pro? o této akci na samotném webu Pivních táck? není ani ?ádka.

Celkové hodnocení vyznívá velmi kladn?, web má velmi zda?ilý design, dob?e volené barvy, zajímavý, netradi?ní obsah s jediným výrazn?j?ím nedostatkem ? zmín?né velikosti táck?, kde ale náprava ji? je na cest?.

Hodnocení: 8/10Copyright supersvet.cz, 1998-2005