RECENZE: HiFiShop

Autor: Jan Horák <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 15. 01. 2005

Internetové obchody v posledních letech zaznamenaly neskute?ný r?st. Sami u?ivatelé internetu si dokázali b?hem krátké doby vybrat kvalitní obchody, které jim mají co nabídnout. Proto jednou za ?as neu?kodí podívat se n?kterým z nich na zoubek.

Dnes na nás ?eká internetový obchod HiFiShop.cz.

Samotný název m??e být pon?kud zavád?jící, ale pro up?esn?ní - nejedná se o obchod, který nabízí pouze HiFi soustavy, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o obchod, který nabízí ?iroký sortiment zbo?í. Zkratka HiFi (High Fidelity) u? mezi námi dávno zdomácn?la, ve své podstat? znamená "vysokou v?rnost" p?edev?ím p?i p?ehrávání audiosignálu, ov?em stejn? tak lze tento význam p?enést na "vysokou v?rnost" p?i obchodování.

Cílem tohoto povídání ov?em není polemizovat o zkratkách a významech cizích slov. M?li bychom si konkrétn? p?iblí?it samotný obchod. HiFiShop.cz je internetový obchod s bezkonkuren?ní nabídkou spot?ební elektroniky, který provozuje spole?nost Eternity Group s. r. o. Po odsouhlasení domény www.hifishop.cz nás na domovské stránce mimo jiné uvítá nabídka tzv. "zbo?í v akci", dále sloupek reklamních banner? odkazujících na n?kolik spolupracujících server? a v neposlední ?ad? komentovaný seznam obsahových ?i formálních novinek na stránkách.

T?m mén? d?v??ivým zákazník?m m??e HiFiShop nabídnout odkaz na ?lánek "Sdru?ení obrany spot?ebitel?". V únoru a b?eznu 2004 bylo testováno cca 100 internetových obchod?. Cílem bylo zjistit, zda spl?ují v?echny zákonné povinnosti. Obchod HiFiShop.cz se za své výsledky styd?t nemusí, neboť pat?í mezi 44% nejlep?ích ? co? znamená, ?e je schopný správn? poskytnout spot?ebiteli v?echny ?ty?i testované informace p?ed uzav?ením smlouvy (adresa, I?, pou?ení o mo?nosti odstoupení a absence zavád?jících informací).

Pro p?ípad nejistoty nového náv?t?vníka z nákupu je na internetových stránkách p?ipraven podrobný návod, jak nakupovat. Nový náv?t?vník je také detailn? obeznámen se v?ím, co jej p?i nákupu m??e potkat. K dispozici jsou takté? informace o nakupování na splátky pomocí úv?ru CETELEM. V p?ípad? jakýchkoliv dotaz? ?i nejasností m??e náv?t?vník na stránkách zanechat sv?j dotaz nebo se obrátit p?ímo na pracovníky obchodu prost?ednictvím e-mailu. Zvlá?tní ?lánek je v?nován nákupu zbo?í ze Slovenska a vyplývá z n?j, ?e problémem není ani zasílání zbo?í po celé Evrop?, nap?íklad do Rumunska.

Ptáte se, co v?echno nám tedy HiFiShop m??e nabídnout? Nep?eberné mno?ství r?zných mobilních telefon?, televizor?, p?enosných audiop?ehráva??, mixá?ních pult?, ale i kabel? a konektor?, a takto bychom mohli pokra?ovat dál a dál. Ve?kerou nabídku naleznete na stránkách www.hifishop.cz. Ka?dá jednotlivá polo?ka v katalogu obsahuje podrobný ?eský popis, cenu s DPH a dal?í pot?ebné parametry d?le?ité pro spokojenost zákazníka p?i nakupování. Dal?í výhodou tohoto internetového obchodu je dodávka kteréhokoliv vybraného zbo?í za p?edem ur?enou cenu.

Praktické nakupování na www.hifishop.cz obná?í jednoduché standardní kroky. Produkty vybíráme z p?ehledného katalogu nebo pomocí vyhledávacího okna ? to v p?ípad?, ?e víme p?esn?, co hledáme. U polo?ek v?dy najdeme ilustra?ní foto a n?kolik souvisejících výrobk?, které jsou vhodnými alternativami nebo se ?asto s vámi vybraným výrobkem prodávají. Jsou situace, kdy jsme omezeni finan?ními mo?nostmi nebo máme zájem pouze o jednu zna?ku sortimentu apod. V t?chto p?ípadech doporu?ujeme vyu?ít mo?nosti volby parametru p?i vyhledávání zbo?í. Vyberete zna?ku, maximální cenu výrobku, pop?ípad? rozm?ry a po stisknutí tla?ítka "Hledat" vám obchod nabídne pouze to, co va?im po?adavk?m vyhovuje. Vybrané zbo?í pomocí jednoduchého tla?ítka vkládáte do nákupního ko?íku, který vám p?esn? eviduje celkovou sumu nákupu a konkrétní vybrané zbo?í v?etn? jeho mno?ství. Pokud jste se rozhodli objednávku dokon?it a nakupujete zde poprvé, je nutné se zaregistrovat, tedy uvést pot?ebné informace pro dodání (jméno, adresa, telefonní kontakt, e-mail) a zvolit si p?ihla?ovací údaje pro dal?í nákupy (login, heslo). P?í?tí nakupování pro vás za?ne pouhým p?ihlá?ením do systému. Pro kone?né odeslání závazné objednávky sta?í vybrat zp?sob dodání (PPL, EDIS, osobní odb?r..) a zp?sob placení (p?evodem, dobírkou, splátkami, hotov? ?i platební kartou). Nakonec si objednávku zbo?í zkontrolujeme a m??eme se t??it na balí?ek, který nám p?ijde v p?edem ur?ené dob? dodání.

A perli?ka nakonec? Nic z toho nemusíte podstupovat v p?ípad?, ?e si zbo?í objednáte prost?ednictvím va?eho mobilního telefonu formou sms ? ANO, i tento trumf má HiFiShop v rukávu.

Internetový obchod HiFiShop.cz p?sobí velice seriózním dojmem. Odpovídá tomu moderní vzhled, celkové jednoduché a p?ehledné pojetí stránek, slad?ný design. Nemén? d?le?itá je vst?ícnost k zákazník?m. V záv?ru m??eme konstatovat, ?e se nám nepoda?ilo nalézt sebemen?í "mouchu" :-)

Hodnocení: 10/10Copyright supersvet.cz, 1998-2005