RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele

Autor: Jan Horák <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 07. 01. 2005

Sb?ratelé jsou i dnes v?ude mezi námi. A? se to m??e zdát jakkoliv divné, vzpome?te sami, co v?echno jste sbírali jako d?ti. Bohu?el (nebo mo?ná bohudík :-) to v?t?in? nevydr?elo ani p?es pubertu. I p?esto je tu ale mezi námi nezanedbatelná sb?ratelská men?ina, o které není pochyb, ?e si zaslou?í vlastní internetové stránky. A práv? o jednom takovém webu bude nyní ?e?.

Ten je ur?en jak mnohaletým sb?ratel?m, tak t?m za?ínajícím. Zpo?átku se zdá, ?e jsou tady zastoupeny snad v?echny b??né odv?tví sb?ratelství, co? je sice pravda, ale ve své podstat? je tento web pouze jakýmsi rozcestníkem na dal?í podobné, ?asto ji? specializované, stránky. Abych ale nek?ivdil, na stránkách najdeme i n?jaké vlastní ?lánky, tak?e s tou charakteristikou po?kám a? proberu v?e, co zde najdeme.

Jako první náv?t?vníka upoutá katalog, který se nachází ve st?edu úvodní stránky. Odkazy jsou rozt?íd?ny do kategorií podle sb?ratelského zájmu, kde nechybí filatelie, filokartie, hokejové karti?ky, n?co se tu najde i pro numismatiky nebo sb?ratele odznak? a s prázdnou neodejde ani sb?ratel pivních suvenýr?, telefonních karet, zápalek a v?eho, co k nim pat?í. Katalog se pochopiteln? nem??e rozsahov? srovnávat s portálovými giganty typu Centrum.cz - ka?dá kategorie obsahuje jen okolo deseti stránek, které jsou navíc ?asto nevalné formy, zato obsahov? dosta?ují docela slu?n?. Abych byl tedy p?esn?j?í, v?t?inou se jedná o osobní stránky sb?ratel?.

Zám?rn? jsem vynechal jednu z kategorií katalogu, jedná se o Aukce, které jsou nedílnou sou?ástí obchodování mezi sb?rateli. Podobnou funkci zde toti? plní i rubrika inzerce, kam m??e kdokoliv bezplatn? vlo?it sv?j vlastní inzerát, který se na stránkách po schválení od administrátor? do n?kolika dn? objeví. Práv? vyu?ívání inzerce m??e leccos napov?d?t o náv?t?vnosti stránek a musím uznat, ?e jeden ?i dva inzeráty za týden v ka?dé z rubrik poukazuje na vcelku slu?nou oblíbenost webu.

Dal?í rubrikou je katalog sb?ratel?, kde má ka?dý mo?nost zanechat své jméno, kontakt (v?t?inou e-mailovou adresu), odkaz na své vlastní webové stránky, které jsou mezi sb?rateli více ne? obvyklé, a n?jaký ten popis svých sb?ratelských choutek. A pokud si myslíte, ?e filatelisté a jim podobní jsou jen zap?klí zabedn?nci s lupou v ruce, mo?ná by vás p?ekvapily n?které hlá?ky v osobním popisu, jako nap?íklad: "Sbírejte známky je to zdravé :-)."

Pro komunikaci mezi lidmi nalad?nými na stejnou vlnu nesmí chyb?t n?jaké to diskusní fórum, které na?lo své místo i zde. Zará?ející v?ak m??e být, ?e není a? na výjimky tém?? v?bec vyu?íváno. Mo?ná k tomu trochu p?isp?la jeho p?íli?ná slo?itost, která i p?es vcelku ucházející vzhled asi dost p?isp?vatel? odradí, ne? p?iláká. Zde by ne?kodilo p?ísloví, ?e mén? znamená více, mo?ná by bez v?ech t?ch u?ivatelských skupin a registrací p?ispívalo daleko lidí více.

Doposud se zatím web Sberatel.com tvá?il spí?e jako katalog. Najdeme tady ov?em i n?kolik vlastních ?lánk?, které mají spí?e formu magazínu. Kupodivu se ale nejedná o ?lánky o filatelii (jako?to asi nejroz?í?en?j?ím odv?tví sb?ratelství), nýbr? o mince (tedy numismatii) a zápalky. ?tená? se zde m??e dozv?d?t zajímavosti od ?i?t?ní nebo prodeje mincí ?i bankovek a? po rozsáhlý seznam zahrani?ních sirkáren. Pro sb?ratele s tímto zam??ením m??e být tento web velmi zajímavým pramenem p?i studiích svého koní?ka. V?d?li jste nap?íklad, ?e mezi námi je v ob?hu nemalá ?ást dvoustovek s africkým bezpe?nostním prou?kem? A ?e za ní n?kte?í jedinci dají i n?kolik tisíc? B??te se rychle podívat do pen??enky, jestli tam náhodou n?jaký takový poklad nemáte...

Ale zp?t ke Sberatel.com, poslední v?cí, na kterou bych nem?l zapomenout, je malé okénko na úvodní stránce, kde jsou uvedeny n?které sb?ratelské akce, probíhající v následujících dnech. Co do obsahu jsem tedy snad na nic nezapomn?l, nyní zbývá zhodnotit formu. Technicky web není ?e?en v?bec ?patn? a vzhledem k tomu, ?e autorem je pouze ?ty??lenná skupinka nad?ených sb?ratel?, nem??eme asi ?ekat n?jaké zázraky. Zjednodu?ení by snad sneslo ji? zmín?né diskusní fórum a neu?kodilo by zapracovat na grafické podob? webu. Ten vyu?ívá na dne?ní pom?ry a? p?íli? velké fonty, které cht?-necht? p?sobí spí?e neformáln?. A i barevné zpracování by sneslo o?ivení - p?eci jen ponurý, ?edomodrý design, který ob?as naru?í pouze n?jaká blikající reklama (na?t?stí v?dy k tématu), p?sobí tak trochu na jedno brdo.

Nakonec bych ale rád zd?raznil, ?e u podobných web? se náv?t?vník soust?edí p?evá?n? na obsah, který tu p?es pár mali?kostí nalezne, a Sberatel.com tak výborn? poslou?í p?edev?ím jako vstupní brána do sv?ta sb?ratelství.

Hodnocení: 7/10Copyright supersvet.cz, 1998-2005