RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky

Autor: Jan Horák <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 04. 01. 2005

Je?t? donedávna jsem ani netu?il, ?e na ?eském internetu existuje tak rozsáhlá databáze hosp?dek, jakou m??ete nalézt práv? na portále ?eské-hosp?dky.cz. P?edstavte si nap?íklad volný ve?er a kamarádi se ji? naléhav? ptají, kam se p?jde. Internet po ruce, ale jen p?t minut ?asu. A práv? v tuto chvíli je nejlep?í ?as pro zmín?ný web. Portál ?eské-hosp?dky.cz je toti? p?edev?ím velmi rozsáhlou databází hosp?dek, restaurací, pivnic, vináren, kaváren, ?ajoven, motorest?, pizzerií, sportovních i hudebních klub? a nalezneme tady i n?jaké cukrárny.

Katalog je v?t?inou od toho, aby v n?m náv?t?vníci hledali pot?ebné informace, jak tedy lze vyhledávat mezi zmín?nými podniky? M??eme za?ít nap?íklad výb?rem okresu, resp. m?sta. Zvolím nap?íklad Prahu 1, kde je nám k dispozici 473 restaurací, 70 hosp?dek, 42 vináren, 73 kaváren atd. Zde je nutné zmínit, ?e mimopra?ské restaurace a hlavn? hosp?dky jsou ?asto (ale ne v?dy) uvedeny pouze jako kontakt s otvírací dobou, bez jakýchkoli dal?ích informací nebo fotek. P?ijít do takového podniku proto v?dy znamená ur?itý risk. Naproti tomu v kategorii kavárny nebo vinárny, které se s internetem kamarádí zpravidla lépe, jsou ?asto uvedeny práv? velmi lákavé fotky a ?asto zde nalezneme i ?adu dal?ích informací. Mezi ty pat?í nejni??í ceny základních po?ivatin (pivo, láhev vína, hotové jídlo apod.), pro milovníky piva bude nejcenn?j?í informací to?ená zna?ka a ostatní labu?níky m??e oslovit seznam nabízených nápoj? ?i jídel (r?zné druhy lihovin, míchané nápoje, hotovky, národní kuchyn? atd.) To, ?e nejsou objekty popisovány jen krátkým lákavým textem, nýbr? holými informacemi o nabízeném sortimentu, umo??uje snadnou tvorbu anglické verze, kterou vyu?ijí p?edev?ím cizinci, kte?í jsou v?dy vítanými hosty. U jednotlivých objekt? poté zpravidla nechybí adresa, telefon a ?asto ani e-mail, n?kde je dokonce uveden i odkaz na vlastní stránky toho kterého podniku.

Vyhledávat m??eme i d?kladn?ji, podle provozní doby, názvu hosp?dky ?i práv? podle nabídky. Není tedy problém najít nap?íklad v?echny restaurace v Praze, kde va?í francouzskou kuchyni, nabízí nápoje pro d?ti nebo mo?nost hrát billiard. N?kolik set vyhledávacích kritérií uspokojí snad ka?dého. Co se tý?e rozsahu databáze, tak pro p?edstavu nap?íklad z na?eho m?ste?ka, které má zhruba 10 000 obyvatel a okolo 30 hosp?dek, jich na webu najdeme dvanáct, ov?em pouze u dvou byly podrobn?j?í informace. D?le?itým prvkem je u ka?dého podniku hodnocení náv?t?vník?, kde je 0 a? 5 bod? ud?lováno za kvalitu obsluhy, ?istotu prost?edí, kvalitu a chuť jídla, celkovou atmosféru, plus m??e ka?dý p?idat n?jaký vlastní komentá?. Díky tomu lze nap?íklad zobrazit jen TOP 30, neboli 30 nejlep?ích hosp?dek ve m?st? nebo dokonce v celé republice. Pokud by ale hodnocení náv?t?vníkovi nesta?ilo, m??e na stránkách zanechat p?ísp?vky na jedno z témat v diskusním fóru.

Mo?nost zadávat nové podniky má jak majitel ?i provozovatel, tak dokonce i host a i proto se databáze docela slu?n? rozr?stá. Cílem debaty by se ale mohlo stát mno?ství reklam, nejen na úvodní stránce. Av?ak z naprosté v?t?iny se jedná práv? o reklamy hosp?dek a restaurací, které jen cht?jí být více vid?t, nebo je doporu?uje samotný portál. Proto se podle mého názoru nejedná o n?jaký ru?ící element. Na hlavní stránce je pak uveden seznam nejnov?j?ích i nej?ádan?j?ích podnik? a n?jaká zajímavá anketa.

Web je po grafické stránce vcelku povedený, k tématu o hosp?dkách je velmi vhodná ?erveno-bé?ová barva pozadí a mezi grafickými prvky siln? p?evládají práv? zmín?né reklamy. Celkov? tedy web pat?í mezi ty jednodu??í, d?le?it?j?í ne? forma je tady bezesporu obsah. Nevýhodu bych ale jednu uvedl, a sice chyb?jící mo?nost zobrazení mimopra?ských podnik? na map?.

Dne?ní doba je stále více mobilní a tak je více ne? chvályhodné, ?e portál lze nalézt i ve verzích pro mobilní telefony s WAP a také v ?mana?érské verzi? pro PDA za?ízení. P?i?em? v obou verzích lze vyhledávat a výsledky ?adit podle mnoha kritérií.

Jako t?e?ni?ku na dort? jsem si nechal sekci zábava, která by se ur?it? u?ivila i jako samostatný web, ale na druhou stranu humor k hosp?dkám neodmysliteln? pat?í. První v?cí, na kterou narazíte, jsou vtipy a citáty na r?zná témata, nejenom pivní. Co m? ale okouzlilo nejvíc, byla celkem rozsáhlá sbírka freewarových, voln? sta?itelných animací, her ve Flashi. Logické i post?ehové hry, série her s tu??áky nebo animované klipy na známé písn?. Opravdu v?ele doporu?uji.

Hodnocení: 9/10Copyright supersvet.cz, 1998-2005