Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (2. ?asť)

Autor: ?t?ná?i <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 09. 10. 2004

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dosť, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?iť tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetliť jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klásť dôraz na jeho databázovú ?asť, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

Nahratie dát do databázy
Na vytvorenie databázy phpRS mô?eme pou?iť pripravený skript db_phprs.php. Ja som tento skript doposiaž nikdy nepou?il, preto opí?em druhú mo?nosť. Budeme potrebovať phpMyAdmina, ktorého mô?eme taktie? nain?talovať do adresára ~/public_html. Jeho konfiguráciou sa tu teraz zaoberať nebudeme. V?etko, ?o potrebujeme vedieť, nájdeme na Intervale v tomto ?lánku.

Spustíme si prehliada? (Mozilla, Konqueror) do ktorého zadáme adresu http://localhost/~nazov_vasho_domovskeho_adresara/phpMyAdmin.

phpMyAdmin

Najskôr si nastavíme kódovanie, ktoré chceme pou?ívať. Tu musíme byť obozretní, ke??e ak by sme kódovanie nastavili a? po nahratí tabuliek a dát a vykonali zápis, na?e dáta by sa stali nekonzistentnými.

Nastavenie kódovania

Zadáme názov databázy.

Vytvorenie databázy

Klikneme na názov darabázy, pri?om sa nám na pravej strane obrazovky otvorí nový formulár. Prejdeme na kartu SQL a do okienka vlo?íme cestu k súboru phprs.sql.

Nahratie databázy

Ak sa ?asom zorientujeme a budeme chcieť experimentovať s údajmi v databáze phprs, klásť zlo?itej?ie dotazy, dolovať dáta, ur?ite nám na to dobre poslú?i phpMyAdmin s aktivovanými mo?nosťami práce s previazanými tabužkami, typmi MIME, ?i exportu do PDF. Veža mo?ností poskytuje aj klient MySQLcc.

MySQLcc

Ale ak si nain?talujeme Rekall, ?o je databázový front-end pre rôzne typy databáz, dop??ajúci funkcie, ktoré u MySQL absentujú (chýbajú vám v MySQL napríklad pohžady?), na?ej virtuozite s SQL u? nemusí stáť ni? v ceste. Je ur?ený do prostredia KDE.

Rekall

V prípade nasadenia Rekallu získame podobné mo?nosti ako pri aktivovaní práce s previazanými tabužkami u phpMyAdmina len s tým rozdielom, ?e Rekall nepotrebuje ?peciálnu databázu s pomocnými tabužkami ale vytvorí si zvlá?tnu tabužku __RekallObjects s požami Id, Name, Type, Definition, Description, SaveDate a Extension v databáze, na ktorú ho aplykujete, v na?om prípade phprs.

Administra?né centrum
Zostáva u? len nakonfigurovať phpRS. V prehliada?i zadáme http://na?a_cesta_k_phpRS/admin.html

Prihlásenie do administra?ného centra

Vyplníme ?tandardne nastavené prihlasovacie údaje, u?ívatež admin a heslo heslo. Následne sa ocitneme v administra?nom centre. Na túto tému u? vy?li na Supersv?te ?lánky a preto sa zmienim len o tých najdôle?itej?ích nastaveniach.

1. Konfigurácia -> Správa globálnych a ?lánkových ?ablón -> Hžadať
2. Priradenie ?lánkových ?ablón
3. Konfigurácia -> Konfigurácia systému (tu je najdôle?itej?ia polo?ka "Globálna ?ablona", bez priradenia niektorej zo ?ablon vôbec phpRS nespustíte)

Konfigurácia základného nastavenia

4. Tu si mô?eme aktivovať aj rôzne plug-iny, ktoré pridávajú phpRS roz?írené funkcie. Vežké mno?stvo plug-inov nájdeme aj na adrese nemrum.cz.
5. Editácia autorov -> Edituj (tu je vhodné zmeniť heslo pre administrátora)

Teraz by sme mali mať v?etko pripravené na prvé spustenie phpRS - tak smelo do toho...

phpRS

Ak si phpRS obžúbite tak, ako som si ho obžúbil ja, mo?no sa ?asom pustíte do jeho modifikácie vzhžadu alebo funk?nosti, v ?om vám napomô?u ?lánky na Supersv?te, alebo na stránkach jeho viacerých vylep?ovatežov. Jednou z nich je napríklad www.hepbeg.net.

Tak ?o? E?te stále si myslíte, ?e in?talácia a administrácia phpRS na Linuxe je nejaká veda?

Tento dokument bol vytvorený v textovom editore Kate, obrázky boli snímane z obrazovky pomocou aplikácie KSnapshot a upravené v grafickom editore Gimp.

yerryCopyright supersvet.cz, 1998-2005