Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (1. ?asť)

Autor: ?t?ná?i <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 08. 10. 2004

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dosť, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?iť tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetliť jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klásť dôraz na jeho databázovú ?asť, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

?o budeme potrebovať?
Predpokladám, ?e pokiaž sa zaujímate o in?taláciu phpRS na Linux, niektorú distribúciu u? máte vo svojom PéCe?ku nain?talovanú. Ke??e podža tohtoro?nej ankety na linuxowom portáli www.abclinuxu.cz, s prehžadom zvíťazil Mandrakelinux, dám prednosť tejto distribúcii aj ja pri popise vlastnej in?talácie phpRS. Aby nám phpRS fungoval, potrebujeme mať vo svojom systéme nain?talovaný HTTP server Apache, databázu MySQL a skriptovací jazyk PHP. Na rozdiež od na?ich priatežov, ktorí sa rozhodli pre iný opera?ný systém, nemusíme ni? hžadať, kupovať alebo sťahovať, ke??e v?etko máme na svojich in?tala?ných CéDe?kach. Mandrakelinux 10 napr. obsahuje Apache 2.0, PHP 4.3.4 a MySQL 4.0.18. Pre prácu s databázou by som v?ak preda len odporú?al stiahnuť z internetu phpMyAdmina, alebo desktopové aplikácie MySQLcc, prípadne Rekall. V?etky tieto aplikácie nájdete na www.sourceforge.net. Rekall 2.2.0-beta3 obsahuje Bonus CD z distribúcie Mandrakelinux 10 GPL SET.

Aktivovanie slu?ieb
Predpokladám teda ?e trojicu Apache, PHP, MySQL u? máme vo svojom systéme nain?talovanú. Ak nie, pôjdeme do Ovládacieho Centra Mandrake -> Správa software -> In?talácia a doin?talujeme balí?ky, ktoré nám chýbajú. Zárove? v Ovládacom Centre v sekcii Systém -> Slu?by skontrolujeme, ?i máme aktivované spustenie servera HTTP a MySQL pri ?tarte systému, ak nie, tieto slu?by aktivujeme tak, ako je to na obrázku.

Nastavenie slu?ieb

Sťahujeme - in?talujeme na localhost
Zostáva nám samozrejme e?te stiahnuť samotný phpRS v najnov?ej verzii 2.5.5a. Ten nájdeme na www.supersvet.cz, alebo lokalizovaný do sloven?iny v kódovaniach pre Windows aj Linux ho dal k dispozícii pán Zvalo na tomto mieste. Otvoríme si svoj obžúbený Midnight Commander v Konsole KDE, alebo v emulátory terminálu na jednej zo ?iestich virtuálnych konzol pomocou klávesových skratiek Ctrl-Alt-F1 a? F6.

Midnight Commander

Vo svojom domovskom adresári vytvoríme nový adresár public_html. Adresárová ?truktúra v mojom prípade je teda takáto /home/jerry/public_html. MC doká?e pracovať so zip súbormi, tak?e jednoducho vojdeme do skomprimovaného súboru a jeho obsah skopírujeme do nami vytvoreného adresára, dostaneme teda /home/jerry/public_html/phprs, na ktorý sa budeme v prehliada?i odkazovať ako na http://localhost/~jerry/phprs/. Adresár je mo?né síce skopírovať do RootDirectory Apache, teda do /var/www/html/, ale z bezpe?nostných dôvodov toto neodporú?am.
Mô?e sa stať, ?e v adresári ~/public_html budeme mať ?asom viac webových aplykácií a preto by sa nám hodil zobraziť takýto výpis súborov a adresárov v roote pri absencii súborov index.html resp. index.php:

Konqueror - adresár

Pristúpime preto k editácii súboru /etc/httpd/conf/httpd.conf, u Mandrake je to súbor commonhttpd.conf v tom istom adresári, musíme byť prihlásený ako root. Aby sme si ukázali, ?e Linux poskytuje na výber v?dy viac mo?ností, zoberieme si na pomoc supereditor pre najnáro?nej?ích Emacs a direktívu "Directory /home/*/public_html" zeditujeme tak, ako to vidíme na obrázku.

Emacs - httpd.conf

Ostatné nastavenia mô?eme nechať bezo zmeny.

Konfigurácia phpRS
Prejdeme do adresára s phpRS, ak pou?ívame MC, pre zmenu pou?ijeme jeho interný editor a zeditujeme súbor config.php tak ako je to na obrázku.

mc - config.php

Ak sa nám interný editor MC nepozdáva, mô?eme pou?iť GVim

GVim - config.php

alebo Quantu+.

Quanta - config.php

Potrebujeme uviesť (zmeniť) aspo? tieto údaje:

1. názov databázového servera
2. meno u?ívateža databázy s právami pre zápis,
3. heslo tohoto u?ívateža
4. názov databázy
5. volitežnú predponu tabuliek
6. adresár, kde má sever phpRS hžadať

Pokra?ovanie v nadchádzajúcom diele ...

Tento dokument bol vytvorený v textovom editore Kate, obrázky boli snímane z obrazovky pomocou aplikácie KSnapshot a upravené v grafickom editore Gimp.

yerryCopyright supersvet.cz, 1998-2005