Letní phpRS aktuality

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 12. 08. 2004

on-line dokumentace pro?la významnou inovací; p?ipravujeme servisní verzi phpRS systému; phpRS anketa je tém?? u konce a ji? brzy se dozvíte výsledky hlasování

Máte problémy s instalací phpRS? Pot?ebujete poradit s aktivací ?ablon nebo si chcete vytvo?it vlastní a nevíte jak na to?

Pokud si kladete podobné otázky nebo vás jen zajímá redak?ní a informa?ní systém phpRS, tak neváhejte a nav?tivte na?i nov? zaktualizovanou phpRS on-line dokumentaci nalézající se na adrese http://www.supersvet.cz/dokumentace/.

Ji? jen dodám, ?e inovací nepro?el pouze samotný obsah, ale i design a celkové pojetí on-line dokumentace. Hlavní d?raz byt p?itom kladen na p?ehlednost a ?itelnost. Na první pohled je nap?íklad vid?t d?sledná vizuální separace oby?ejného textu od výpisu zdrojového kódu.


Je?t? tento m?síc by m?la být vydána oficiální "servisní verze" phpRS systému s ozna?ením phpRS verze 2.5.5. Jak ji? samotné ozna?ení "servisní verze" napovídá, tato verze nep?inese ?ádné nové funkce, ale bude zam??ena na zvý?ení efektivnosti zdrojového kódu a p?edev?ím jeho validaci s ohledem na HTML standard. Sou?ástí této nové verze budou samoz?ejm? i opravy v?ech doposud zji?t?ných chyb u phpRS verze 2.5.0.


"Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2004" je tém?? u konce a ji? brzy se dozvíte výsledky hlasování.

Samotné hlasovací kolo bude ukon?eno v pátek ve?er 13.8.2004. Po se?tení hlas? a ov??ení jejich platnosti budou v pond?lí 16.8.2004 oficiáln? oznámeny výsledky ankety.

Prozatím vám mohu jen prozradit, ?e se o va?i p?íze? uchází celkem 59 web? s velmi pestrou ?kálou zam??ení. - Hlasovací formulá? najdete zde.Copyright supersvet.cz, 1998-2005