Seznámení s platformou Microsoft .Net Framework ? 2 díl

Autor: Daniel Sedmák <deadlydaniel(at)xko.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 14. 03. 2004

V druhém díle se podíváme na vytvá?ení ASP.NET stránek a rozebereme si je doprodrobna. Jako bonus si ud?láme projekt ?ASP.NET Web Application? ve Visual Studio.Net bez IIS.

Ze za?átku se podíváme na to, jak funguje ASP.NET(Active Server Pages.NET) a jak se rozd?luje.

Klient/Server:

Klient za?le serveru ?ádost o ur?itou informaci. Server ode?le zp?t ke klientovi po?adovanou informaci nebo-li odpov??(ur?itá data). Webový prohlí?e?(chcete-li klient) zobrazí tato data. D?le?itou poznámkou je, ?e programový kód se zpracovává událostn?. Server ?eká tedy na dotaz(aktivitu), aby mohl p?evzít ?innost a vykonat dané funkce.

Rozd?lení stránky ASP.NET:

P?íklad 1:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// Vámi vytvo?ený programový kód
}
</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
<!-- Zde bude html kód -->
</body>
</html>

Jak vidíte na p?íkladu 1 ? kód je tvo?en z n?kolik ?ástí. <%@ Page Language="C#" %> ur?uje takzvanou direktivitu zpracování. Atribut runat=?server? - zaji?ťuje vykonání kódu. Tímto je prog. kód odd?len od HTML. ASP.NET stránka by bez tohoto atributu nechodila korektn?. Dále je Vámi vytvo?ený programový kód. Ten se p?ekládá do MSIL(Microsoft Intermediate Language). Poté se p?evádí do nativního kódu. P?evod má na starosti JIT(Just-in-time), jen? je sou?ástí CLR(Common Language Runtime - viz. první díl). Poslední ?ást na?eho p?íkladu tvo?í HTML.

Za zmínku stojí i zápis komentá?? do zdrojových kód?. Ty neovliv?ují kód, ale p?itom jsou jedním z nejd?le?it?j?ích faktor?. P?i v?t?ích projektech zde m??ete popsat logiku aplikace a lépe se, Vy sami a pop?ípad? Va?i kolegové, orientujete v kódu. V ka?dém jazyce má komentá? vlastní zna?ku. Nap?íklad v C# Sharp je zna?en dv?ma lomítky ?// ?. Ve VB.Net pro zm?nu je zna?en apostrofem ? ' ?.

Zkusme si tedy vytvo?it jednoduchou ASP.NET stránku, kde vyu?ijeme prvku Label k vypsání hlá?ky.

P?íklad 2:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Label1.Text = "Tohle je test";
}
</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
<asp:Label id="Label1" runat="server">Label</asp:Label>
</body>
</html>

Rozebereme si ná? druhý p?íklad. Zvolil jsem tedy programovací jazyk C#. V programovém kódu vidíme metodu Page_Load, která zajistí spu?t?ní p?íslu?ného kódu p?i na?tení stránky. Neopome?me zápis (object sender, System.EventArgs e) ? parametry, které zpracovávají události. K prvku Label1 p?idáme vlastnost ?Text?. Vlo?íme do této vlastnosti ?Tohle je test?. ?ím si zajistíme zobrazení tohoto textu v tomto prvku. V poslední ?ad? se jedná o vlo?ený serverový prvek Label. ASP.NET jej p?evede na formát HTML, který se odesílá do prohlí?e?e. Stránku ASP.NET definuje System.Web.UI.Page, který dává základní kámen.

NAMESPACE:

Jedná se o jakýsi jmenný prostor, kde najdeme dal?í prvky a metody. M??ete si i naprogramovat a poté vlo?it vlastní t?ídu. P?íklad importace t?íd z jmenného prostoru:

<%@ import Namespace="System.Data" %>

V dal?ích dílech si rozebereme více jmenný prostor....

Bonus:

Máte Windows XP Home bez IIS? Ale rádi byste vytvá?eli ASP.NET stránky, ?i webové slu?by ve Visual Studio.Net? Sta?í Vám k tomu WebServer z Web Matrix a nebo Cassini Server. Ob? mo?nosti najdete na stránkách http://www.asp.net. Tento návod je pro pokro?ilej?í u?ivatele.

WebServer implantovaný ve Web Matrix: Nejd?íve si zalo?íme adresá? ?stranka?. Zvolte vlastnosti adresá?e a pokra?ujte k slo?ce ?Sdílení?. Za?krtn?te polí?ko ?Slo?ka sdílená v sítí? a také ?Povolit U?ivatel?m v síti m?nit mé soubory?.

Spusťte p?íkazovou ?ádku(Start>P?íslu?enství>P?íkazový ?ádek). Zde pomocí p?íkazu CD (nap?. C:program filesMicrosoft ASP.NET Web Matrixv0.6.812) naje?te na adresá? s Web Matrixem. A poté vlo?te webserver /port:80 /path:"c:stranka" /vpath:"/".

?path? udává cestu k na?emu adresá?i ?stranka?. P?i?em? ?vpath? ur?uje virtuální cestu.

Cassini Server: Zde je zp?sob naprosto stejný. Výjimku tvo?í p?íkaz do p?íkazové ?ádky CassiniWebServer e:stranka 80 /.

Tyto servery jsou pouze vývojá?ské. P?ístup zven?í není mo?ný. Ve Visual Studio.Net u? sta?í zadat projekt ?ASP.NET Web Application? a do Location zadat: http://localhost.

Pokud byste m?li problémy, m??ete se zeptat p?idáním komentá?e k ?lánku.

Shrnutí:

V tomto díle jsme se dozv?d?li, jak funguje ASP.NET stránka a její rozd?lení. V dal?ím pokra?ování si povíme o datových typech, prom?nných atp. u jednotlivých programovacích jazyk?. A jako bonus si nainstalujeme ASP.NET do Apache serveru.Copyright supersvet.cz, 1998-2005