phpRS 2.5.0: instalace a upgrade

Autor: Luká? Sou?ek <soucek.l(at)seznam.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 14. 03. 2004

A je tu nová verze redak?ního systému phpRS. V ?lánku se podíváme na novinky, které v nové verzi m??eme najít. Trochu podrobn?ji se podíváme na instalaci phpRS 2.5.0 a na upgrade ze star?í verze.

Jak u? jste jist? sta?ili post?ehnout, je tu nová verze redak?ního systému phpRS. V nové verzi se mnoho zm?nilo, a tak m??eme ?ekat nové problémy. Od toho je tu ale dne?ní ?lánek, který by m?l v?t?inu va?ich problém? odstranit. V ?lánku si hlavn? popí?eme instalaci a upgrade ze staré verze na novou. Pokusím se ?lánek napsat tak, aby jeho obsah pochopili hlavn? za?áte?níci. P?edpokládám, ?e pokro?ilým u?ivatel?m posta?í textový dokument dodávaný s novou verzí. Snad jen je?t? dodám, ?e ?lánek je psaný pro verzi 2.5.0 -> ostrá verze. To znamená, ?e pokud máte n?kterou z p?ede?lých beta verzí, tak se to pokuste napravit sta?ením aktuální verze.

Novinky ve verzi 2.5.0

U?ivatele, kte?í mají rozjetý web ve staré verzi ur?it? zajímá, jestli se p?echod na novou verzi vyplatí. Hlavním problémem je toti? ztráta vzhledu (i kdy? ten lze samoz?ejm? upravit pro verzi 2.5.0) a úprav, které jste sami provedli na své instalaci. Pro za?áte?níky a nové instalace vý?e uvedené samoz?ejm? neplatí, proto?e ?ádný web nemáte nebo ho teprve vytvá?íte.

Tak jsem zde trochu více rozepsal novinky v nové verzi a doufám, ?e u? máte jasno zda se vám p?echod na novou verzi vyplatí ?i ne. V podstat? jsem v?t?inu novinek vytáhl z p?ilo?ených soubor? a p?elo?il za?áte?ník?m.

Instalace verze 2.5.0

Instalace je v podstat? stejná jako u p?edchozích verzí, krom? jedné d?le?ité zm?ny. Je nutné nainstalovat layout (vzhledové ?ablony). Rozhodn? to není nic slo?itého. V p?ípad?, ?e s phpRS za?ínáte podívejte se na podrobný návod instalace do dokumentace a nebo se mrkn?te na ?lánek "Za?átky s phpRS".

 1. Vytvo?ení databáze a nahrání tabulek ze souboru phprs.sql
 2. Zkopírování soubor? do cílového adresá?e
 3. Úprava souboru config.php
 4. P?ihlá?ení do administra?ního rozhraní - admin.html
 5. P?ejd?te do sekce "Konfigurace"
 6. Klikn?te na odkaz "správa globálních a ?lánkových ?ablon" v horní ?ásti stránky
 7. Ve spodní ?ásti stránky zadejte do formulá?e cestu k layoutu (nap?: image) a stiskn?te tla?ítko "Hledat"
 8. Zobrazí se vám p?ehled nalezených ?ablon, které m??ete nainstalovat. V adresá?i image je layout freestyle, tak?e ho vybereme a pomocí jednoduchého formulá?e nainstalujeme
 9. P?esu?te se op?t do sekce "Konfigurace" a vyberte jednu z nainstalovaných globálních ?ablon a zm?ny ulo?te. Tím máme vytvo?enou ?ablonu pro vzhled stránky
 10. Nyní p?ejd?te do sekce "Editace ?lánk?" a zvolte úpravu ?lánku s názvem "Vítejte v phpRS". Tomuto ?lánku nastavte jednu z n?kolika mo?ných ?ablon. ? Se ?ablonami lze také pracovat hromadn?, a to prost?ednictvím speciálního nástroje, který se nalézá v sekci "Konfigurace" - "správa globálních a ?lánkových ?ablon".
 11. Máte úsp??n? nainstalovaný redak?ní systém phpRS

Upgrade z verze 2.3.5 na verzi 2.5.0

Upgrade na novou verzi by nem?l být ?ádný v?t?í problém. Stávající soubory musíte nahradit t?mi, ve kterých byly provedeny n?jaké zm?ny. Seznam upravených soubor? naleznete v balíku celého phpRS systému. Pokud máte nahrazeny v?echny upravené soubory a p?idány soubory nové, musíte je?t? upravit tabulky v databázi. Upravení databáze prove?te pomocí souboru zmeny2-3-5_2-5-0.sql. Nyní pokra?ujte stejn? jako u instalace, která je popsána vý?e. Rovn?? pot?ebujete do systému dostat ?ablony apod. Není na tom nic slo?itého, ale doporu?uji vám ne? za?nete jakékoliv zm?ny provád?t, abyste se si v?echno pe?liv? zálohovali, v?etn? databáze.

Ve vý?e uvedeném p?ípad? ztratíte vzhled va?eho webu, tak?e v?e budete muset d?lat znovu. Pokud chcete vzhled zachovat, budete muset porovnávat upravené soubory se soubory starými a v?echny zm?ny v nových souborech provést v souborech starých. Vzhledem k novému layout systému by ale tento zp?sob byl velmi náro?ný, proto vám doporu?uji v?echny soubory jednodu?e p?epsat.

Nezapome?te, ?e pokud máte star?í verzi ne? 2.3.5 je nutné provést upgrade postupn? od nejstar?í verzi po verzi nejnov?j?í.

Pluginy

V poslední ?ásti dne?ního ?lánku bych vás cht?l je?t? upozornit, ?e v nové verzi bude v?t?ina plugin? nefunk?ních. Mám na mysli pluginy, které jsou ur?eny pro star?í verze phpRS. Pokud tedy chcete vyu?ívat n?jaký plugin, musíte po?kat a? autor plugin upraví tak, aby byl pln? funk?ní pro novou verzi 2.5.0.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005