Seznámení s platformou Microsoft .Net Framework

Autor: Daniel Sedmák <deadlydaniel(at)xko.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 06. 03. 2004

V prvním dílu se seznámíme, co doká?e nabídnout tato platforma a také, jak si .Net Framework nainstalovat na sv?j po?íta?. Vybereme si i nástroj pro tvorbu ASP.NET stránek.

Platforma Microsoft .Net Framework je nová technologie od Microsoftu pro vývoj aplikací, jak na desktop, tak i pro web. Jeho hlavním motorem je CLR (Common Language Runtime). Na tomto motoru jsou provedeny jednotlivé prvky a jejich komunikace. Takzvan? spravuje b??ící kód. Celý kód je kompilován do MSIL (Microsoft Intermediate Language ? obdoba strojového kódu).

Platforma doká?e také nabídnou ?irokou ?kálu programovacích jazyk?. Sami si m??ete vybrat mezi C# Sharp, C++.Net, VB.Net a J# JAVA. Dal?í jazyky jsou v p?íprav? od t?etích stran. U? nyní je vid?t snaha zakomponovat dal?í jazyk a to Delphi.NET od Borlandu. My se konkrétn? budeme zajímat o jazyk C# a ?ekneme si také n?co o VB.NET.

P?ejdeme k tomu, jak si nainstalovat Microsoft .Net Framework a i IIS pro tvorbu ASP.NET stránek nebo webových slu?eb.

Co pot?ebujeme?:

- Windows XP Profesional, Windows 2000 Profesional(Server) SP4, Windows 2003
- IIS server 4.0 a? 6.0
- Microsoft .Net Framework SDK - http://msdn.microsoft.com/netframework/

Nejd?íve si naistalujeme IIS(Internet Information Server). Zvolte nabídku ?Start?, poté ?Nastavení? a ?Ovládací panely?. Vyberte slo?ku ?P?idat a nebo odebrat programy?. Zde pokra?ujte do zálo?ky ?P?idat a nebo odebrat sou?ásti systému? a za?krtn?te polí?ko ?Slu?ba IIS?. B?hem chvíle se Vám nainstaluje webový server. Dále spuste instalaci Microsoft .Net Framework SDK, který jste stáhli z internetu. Instalace Vás bude navád?t sama. Vyzkou?et server m??ete zadáním adresy do Internet Exploreru ?http://localhost/?. Ko?enovou slo?ku pro nahrání aplikace najdete v ?c:\interpub\wwwroot?. Doporu?uji si aktualizovat systém pro mo?ný vn?j?í útok.

Mnohdy jsem dostával dotazy, zdali jde provozovat Microsoft .Net Framework na Windows XP Home. Ano jde! Pokud Vám jde o desktopové aplikace není ?ádný problém. Webovými aplikacemi pro Windows XP Home a mo?né alternativy pro nahrazení IIS se budeme zaobírat v dal?ích dílech.

Nyní se dostáváme k záv?ru, kde si zvolíme mo?ný nástroj pro tvorbu aplikací.

Microsoft Visual Studio.Net
Je to jeden z velice poda?ený editor?. Obsahuje velkou ?kálu nástroj? pro editaci v r?zných programovacích jazycích. Jeho výhodou je i vývoj pro r?zná p?enosná za?ízení. Spolupracuje i výborn? s databasovými servery. Výhodou je i koup? standart verze, která obsahuje jen jeden prog. jazyk. Nap?íklad Visual C#.Net

Borland C#Builder.Net Personal, Profesionál
I kdy? v sob? zahrnuje jen C#, tak je to velice poda?ený produkt, který konkuruje velice Visual Studio.Net. Má obdobné vlastnosti, tak?e není nutno p?edstavovat.

Web Matrix
Jeden z mnoha nástroj? pro vývoj ASP.NET, který je zdarma. Neobsahuje p?íli? dokonalou editaci, ale v mnohých p?ípadech má vylep?enou správu prvk? a snadné ovládání. Jeho velkou výhodou je takzvaný designér databasí a ?iroká ?kála programovacích jazyk?.

SharpDevelop
Tento software stojí také za zmínku. Je pln? Open Source a obsahuje editaci pro desktop, tak i pro ASP.NET aplikace. Bohu?el p?i mém testování neustále spadával a designér nebyl úpln? dokonalý a mnohdy ne?lo ani zkompilovat kód.

V tomto díle je to v?e. P?í?t? se podíváme u? na zoubek jednotlivým programovacím jazyk?m a také si povíme, jak ve Visual Studiu ud?lat projekt v ASP.NET bez IIS.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005