Jak ve Windows nainstalovat Apache a PHP, 1. díl

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 15. 01. 2002

Tento ?lánek je ur?en v?em "zv?davc?m" a "za?ínajícím PHP programátor?m", kte?í mají dostatek nad?ení, ale chybí jim pot?ebné znalosti k tomu, aby si sami "bez cizí pomoci" dokázali ve Windows nainstalovat n?jaký vhodný HTTP server.

Jak ji? samotný název tohoto ?lánku napovídá, jako vhodný HTTP server jsem zvolil Apache HTTP server, který si lze stáhnout z Internetu nebo sehnat jinou cestou zcela bezplatn?.

Instalace Apache

1.) P?edinstala?ní p?íprava

Hlavním bodem této p?ípravy je samotné získání Apache, co? lze realizovat prost?ednictvím Internetu (na adrese www.apache.org) nebo jiného zdroje (freewarový výb?r na CD, atd.). Pokud se rozhodnete stáhnout Apache z Internetu, tak nezapome?te, ?e pot?ebujete pouze binární Win32 verzi, která je stejná pro v?echny verze OS Windows (tedy Windows 95/98/ME/NT a 2000).

Já osobn? v tomto ?lánku budu vycházet z verze Apache HTTP server 1.3.20, kterou si m??ete stáhnout v Download sekci na na?em serveru.

P?edem upozor?uji, ?e dal?í informace týkající se instalace HTTP serveru Apache v prost?edí OS Windows lze získat na adrese: httpd.apache.org/docs/windows.html.

2.) Instalace

Pokud ji? máte v?e p?ipraveno k instalaci, tak jen sta?í spustit instala?ní soubor, který se v mém p?ípad? jmenuje "apache_1.3.20-win32-no_src-r2.msi" a ?ekat, ne? se objeví první instala?ní dialog.

První dialog lze klidn? bez ?tení posunout tla?ítkem "Next" dále, jeliko? nám nesd?luje nic podstatného. V rámci druhého dialogu ji? musíme projevit o n?co více "iniciativy" a potvrdit navíc p?ed stiskem tla?ítka "Next" sv?j souhlas s licencí, kterou je pou?ívání tohoto software právn? o?et?eno (Myslím si, ?e ani zde není d?vod k ?ádné panice :-)).

Dal?í okno je ji? o n?co u?ite?n?j?í a v p?ípad?, ?e umíte alespo? ?áste?n? anglicky, tak se zde do?tete n?které zajímavé informace o této "Windows" verzi Apache. I zde doporu?uji rychlé stisknutí tla?ítka "Next", jeliko? "?as utíká jako voda a jednoduchou instalací tohoto softwaru nem??eme p?eci strávit celý den"!

V po?adí ?tvrtém okn? máte mo?nost "p?ednastavit" n?které konfigura?ní hodnoty, které byste jinak museli sami ru?n? vkládat do hlavního konfigura?ního souboru "httpd.conf". - Jde o následující prom?nné:

Pokud jste ji? v?e vyplnili a vybrali si zp?sob zavedení Apache, tak stiskn?t? tla?ítko "Next".

P?edposlední dialog vám dává mo?nost volby typu instalace, kde první typ (Complete) provede kompletní instalaci a druhý typ (Custom) vám umo?ní nenainstalovat n?které sou?ásti. - Osobn? doporu?uji první volbu a dal?í stisk tla?ítka "Next".

Poslední okno vám umo??uje si zvolit cílový adresá? instalace. - Osobn? preferuji následující slo?ku: "C:\Apache Group\".

Tentokráte poslední stisk tla?ítka "Next" vás p?esune do okna, kde je ji? umíst?no "vytou?ené" tla?ítko "Install", které spustí samotnou instalaci Apache. Celou operaci lze zru?it stiskem tla?ítka "Cancel".

Pokud v?e dopadne tak, jak má, po chvilce ?ekání se zobrazí okno s následující hlá?kou: "The Installation Wizard has successfully installed Apache httpd Server 1.3.20. Click Finish to exit the wizard.", která vám oznámí úsp??nou instalaci. Nyní ji? sta?í kliknout na "Finish" a druhá fáze instalace je hotova.

3.) Konfigura Apache

Pokud jste p?i instalaci postupovali dle mých pokyn? a vyplnili jste "správn? a kompletn?" p?edkonfigura?ní formulá? ve ?tvrtém dialogu, tak si m??ete oddechnout, jeliko? jste úsp??n? dokon?ili instalaci HTTP serveru Apache a ji? se m??ete t??it na první spu?t?ní.

V opa?ném p?ípad? musíte v?e napravit p?ímou editací hlavního konfigura?ního souboru "httpd.conf", který se nalézá na adrese: "C:\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf".

Popis nutných úprav v souboru "httpd.conf":
(Ní?e popsané prom?nné vám doporu?uji v souboru "httpd.conf" vyhledávat prost?ednictvím hledací funkce, jeliko? jejich manuální hledání m??e být docela zdlouhavé!)

V?e upraveno? Dobrá! Tímto bodem tedy kon?í základní instalace a konfigurace HTTP serveru Apache a za?íná dal?í ?ást, ve které vám uká?i, jak si m??ete sami nastavit n?které zajímavé vlastnosti tohoto serveru a jak jej propojit s PHP skriptovacím jazykem.

4.) Dal?í nastavení Apache

Ní?e uvedená nastavení se op?t nalézají v hlavním konfigura?ním souboru "httpd.conf". V p?ípad? jiného umíst?ní vás na tuto skute?nost upozorním.

Prom?nná "DocumentRoot: obsahuje specifikaci ko?enového adresá?e va?eho HTTP serveru Apache. Standardn? je tato prom?nná nastavená na adresá? htdocs, který se nalézá na následující adrese: "C:\Apache Group\Apache\htdocs".

Pro dne?ek je to v?e! P?eji p?íjemný den ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005